21

Tej lug kws has txug Npanpiloo

1Tej lug kws has txug tebchaws moj saab qhua ntawm havtxwv.

  Zoo ib yaam le khaub zeeg cua huv Neke
   ntsawj yaa du lug moog,
  muaj ib tug tuaj huv tebchaws moj saab qhua tuaj,
   hab tuaj huv lub tebchaws kws txaus ntshai kawg le.
  2Tej xwm txheej phem kws kuv ua yug quas toog pum has tas,
   tug kws lws saamswm lws, tug kws ua kuas puam tsuaj kuj saamswm ua.
  Elaa 'e, ca le nce moog ntaus,
   Mintia 'e, ca le moog vej lub nroog.
  Qhov kws Npanpiloo ua rua luas ntsaaj quas lawg
   kuv yuav ua kuas ntsag tu taag nrho huvsw.
  3Vem le hov kuv lub duav txhad mob heev kawg,
   kuv mob heev cuag nkaus le tej quaspuj ua mob teb yug mivnyuas.
  Kuv twg kev nkaus vem tej kws kuv nov,
   kuv poob sab nthaav vem tej kws kuv pum.
  4Kuv sab ntsws faab taag,
   kuv ntshai ua ib ce hlaab quas log,
  kuv vaam rua thaus tsaus ntuj,
   tassws qhov ntawd rov ua rua kuv ntshai tshee quas nyo.
  5Puab npaaj rooj noj ca,
   puab muab ntaub pua chaw nyob. Puab noj, puab haus.
  Mej cov thawj ca le sawv tseeg,
   ca le ntaus roj rua daim tawv kws thaiv ua rog.
  6Vem yog Yawmsaub has le nuav rua kuv tas,
   “Ca le moog tsaa tug faaj xwm
   kuas nwg tshaaj tawm tej kws nwg pum.
  7Thaus nwg pum cov kws caij neeg ua ib nkawg ib nkawg,
   cov kws caij neeg luav hab caij ntxhuav,
   mas kuas nwg ua tuab zoo noog, noog zoo zoo le.”
  8Tug faaj xwm qw has tas, “Au tug Tswv,
   kuv sawv sau lub chaw faaj xwm taag naj taag nub,
   hab kuv nyob rawv ntawm kuv lub chaw taag naj taag mo.
  9Saib maj, cov kws caij tuaj,
   yog cov kws caij neeg ua ib nkawg ib nkawg.”
  Hab nwg teb has tas, “Npanpiloo pob taag, pob taag lawm,
   puab tej txoov daab huvsw tawg taag rua huv peg teb.”
  10Kuv haiv tuabneeg kws txeev raug ntaus raug ntxuaj 'e,
   kuv tau nov Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus
  kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le caag lawm,
   kuv kuj pav qha le ntawd rua mej.

Tej lug kws has txug Ntuma

11Tej lug kws has txug Ntuma.

  Muaj ib tug hu ntawm Xe‑i rua kuv tas,
   “Tug faaj xwm, tsaus ntuj ntev le caag lawm?
   Tshuav ntev le caag le kaaj ntug?”
  12Tug faaj xwm has tas,
   “Tub yuav kaaj ntug, tassws yuav rov tsaus ntuj hab.
  Yog koj xaav nug dua kuj nug tau,
   koj rov tuaj dua.”

Tej lug kws has txug Alanpia

13Tej lug kws has txug Alanpia.

  Cov tuabneeg Ntentaa kws ua ke moog ua luam tsheej paab 'e,
   mej yuav tsuam chaw su huv Alanpia tej moj saab qhua.
  14Mej cov kws nyob huv Thema tebchaws 'e,
   ca le muab dej rua tug kws nqhes haus,
   ca le muab mov rua tug kws tswv tuaj cawm sav noj.
  15Vem yog puab tswv nav ntaaj tuaj,
   hab tswv raab ntaaj kws rhu hlo
  hab raab neev kws ntaa lawm tuaj,
   hab tswv ntawm tej tshaav rog kws tawm tsaam heev tuaj.
16Yog vem tug Tswv has le nuav rua kuv tas, “Ib xyoos xwb mas Khenta lub meej mom huvsw yuav pluj taag, lawv le kws ndav tub zug ib xyoos xwb. 17Cov tuabneeg Khenta cov tub rog kws sab luj sab tuab hab txawj tua neev yuav tshuav tsawg, tsua qhov Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv tau has le nuav lawm.”