21

Klei Hưn Êlâo kơ Klei Ƀaƀilôn Lĕ

1Klei blŭ djŏ kơ kdrăn tač giăm êa ksĭ:
  Mâo sa klei blŭ kbiă hriê mơ̆ng kdrăn tač mơ̆ng čar bi krưp,
   Msĕ si angĭn đrŭng thut mơ̆ng čar Dhŭng.
  2Arăng hưn kơ kâo sa klei bi ƀuh huĭ snăk:
   pô lhiăr dôk lhiăr yơh, pô bi rai dôk bi rai yơh!
  Đĭ nao ngă bĕ, Ơ phung Êlam! Wang plah mă bĕ, Ơ phung Mêdơ!
   Kâo srăng bi ruê̆ jih klei krao pô bi rai bi truh leh.
  3Kyuanăn tiê kơiêng kâo ruă snăk,
   kâo mâo klei ruă msĕ si klei ruă sa čô mniê đih pui.
  Kâo dlưh ai tiê tơl kâo amâo dưi hmư̆,
   kâo huĭ tơl kâo amâo dưi ƀuh ôh.
  4Ai tiê kâo rŭng răng, klei jŭ jhat bi huĭ kâo;
   mmăt wai băk kâo khăng kăp guôn mlih jing hĕ klei huĭ ktư̆ yơ̆ng kơ kâo.
  5Arăng mdơ̆ng jhưng huă,
   arăng mdưm phung gak,
  arăng ƀơ̆ng huă, arăng mnăm.
   Kgŭ bĕ, Ơ phung khua! Mia bĕ khil diih hŏng êa boh ôliwơ.
6Kyuadah snei Khua Yang lač leh kơ kâo:
   “Nao bĕ, dưm sa čô pô gak.
   Brei ñu hưn ya klei ñu ƀuh.
  7Tơdah ñu ƀuh phung kahan đĭ aseh, phung đĭ aseh mdua mdua,
   phung đĭ aseh dliê, phung đĭ aseh samô,
   brei ñu kăp hmư̆ bi nik hŏng klei răng snăk.”
8Leh anăn pô gak ur:

   “Ơ Khua, kâo dôk dơ̆ng jih hruê ti tum gak,
   leh anăn kâo dôk ti anôk kâo gak jih mlam.
  9 Leh anăn nĕ anei, mâo phung kahan đĭ aseh,
   diñu hriê đĭ aseh mdua mdua.”
  Sa čô lač: “Lĕ leh ƀuôn Ƀaƀilôn, lĕ leh yơh!
   Leh anăn jih jang rup yang ñu mčah leh lĕ ti lăn!”
  10Ơ phung ƀuôn sang kâo, phung arăng čăm mkra leh!
   Ya klei kâo hmư̆ leh mơ̆ng Yêhôwa kơ phung kahan,
   Aê Diê kơ phung Israel, kâo hưn klei anăn kơ diih.

Klei Blŭ Djŏ kơ Buôn Duma

11Klei blŭ djŏ kơ ƀuôn Duma:
  Arăng iêu kâo mơ̆ng čư̆ Sêir,
   “Ơ pô gak, si mlam anei?
   Ơ pô gak, si mlam anei?”
  12Pô gak lač, “Aguah truh leh anăn mlam truh msĕ mơh.
   Tơdah ih čiăng êmuh, êmuh bĕ,
   lŏ hriê bĕ.”

Klei Blŭ Djŏ kơ Čar Arabi

13Klei blŭ djŏ kơ čar Arabi:
  Ơ phung Dêdan đĭ aseh samô,
   phung đăm hlăm kmrơ̆ng čar Arabi,
  14Ơ phung dôk hlăm čar Têma,
   djă ba êa kơ phung mhao,
   ba kpŭng kơ phung đuĕ.
  15Kyuadah digơ̆ đuĕ leh mơ̆ng đao gưm,
   mơ̆ng đao gưm arăng suê̆ leh,
  mơ̆ng hna arăng bêč leh,
   mơ̆ng klei bi blah ktang snăk.
16Kyuadah snei Khua Yang lač leh kơ kâo, “Hlăm sa thŭn, tui si thŭn sa čô mă bruă mưn, jih klei guh kơang čar Kêdar srăng tuč. 17Phung jhŏng ktang djă hna hlăm phung anak êkei čar Kêdar srăng jing knŏng ƀiă.” Yêhôwa, Aê Diê kơ phung Israel blŭ leh klei anăn.