22

Tej lug kws has txug Yeluxalee

1Tej lug kws has txug lub haav ua yug quas toog.

  Muaj xwm txheej daabtsw
   mej txhua tug txhad tau nce moog sau txheej tsev laag tshaav,
  2mej cov kws qw ua nqaaj ua nqug,
   yog lub moos kws ntxhuv quas nyo
   hab ua lomzem ntum nti ntshu quas fwv?
  Mej cov kws raug tua tsw yog tuag rua nav ntaaj nav rag
   lossws tuag rua huv tshaav rog.
  3Cov thawj kws kaav mej suavdawg ua ke tswv taag lawm,
   luas ca le nteg tau puab tub tsw swv neev le.
  Mej cov kws luas ntswb kuj raug nteg txhua tug,
   txawm yog tub tswv deb lawm los kuj nteg tau.
  4Vem le nuav kuv txhad has tas,
   “Tsw xob tig saib kuv,
   ca kuv quaj lug kua muag lwj sab ntsuav,
  tsw xob swv zug tuaj nplig kuv
   tsua qhov kws kuv haiv tuabneeg raug puam tsuaj.”

  5Tsua qhov Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   teem ib nub ca ua nub ntxhuv quas nyo
   hab muaj kev tsuj yuam
  hab muaj kev ywj faab ywj fwj huv lub haav yug quas toog,
   yog nub kws tsoo tej ntsaa loog pob taag
   hab quaj qw rua tej toj roob hauv peg.
  6Elaa tuav rawv raaj xub tsaav tsheb ua rog hab caij neeg,
   hab Khi kuj npaaj rawv daim hlau thaiv ua rog.
  7Mej tej zeeg taj kws qoob zoo kawg nkaus mas tsheb ua rog puv nkaus,
   hab tej tub rog caij neeg txhwj vog ntawm tej rooj loog.
  8Yawmsaub muab tej kws roog thaiv Yuta tshem moog lawm.

 Nub hov mej moog nrhav tej cuab yeej ua rog huv lub tsev haav zoov,
9hab mej pum tas Tavi lub nroog tej ntsaa loog tawg pob ntau qhov, hab mej moog ntim dej rua lub paag nraag qaab. 10Mej kuj suav tej tsev huv Yeluxalee hab mej muab tej tsev tsoo lug ntxwv khu lub ntsaa loog. 11Mej ua paag dej rua huv ob kem ntsaa loog txhad cug tau dej ntawm lub paag qub. Tassws mej tub tsw tsaa muag saib tug kws ua kuas muaj tej xwm txheej nuav hab mej tub tsw quav ntsej tug kws npaaj tej nuav ca ntev lug lawm.

  12Nub hov Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   hu kuas mej quaj hab quaj ntsuag
  hab chais plaubhau do cuas
   hab naav khaub seev tsaaj.
  13Tassws saib maj, tseed muaj kev zoo sab kev xyiv faab,
   tua nyuj tua yaaj noj nqaj noj qhau
   hab haus cawv txwv maab.
  Mej has tas, “Ca peb noj tag haus tag
   tsua qhov pigkig peb yuav tuag.”
  14Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has rua kuv qhov ntsej tas,
  “Tseeb tag, yeej yuav tsw zaam mej txujkev txhum txem nuav
   moog txug thaus mej tuag.”
  Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has le nuav ntaag.

Npaaj Eliyakhi nyob Sena chaw

15Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Ca le moog cuag Sena kws yog tug kws tu daag num hab saib txhua yaam huv vaajntxwv lub tsev mas has rua nwg tas, 16‘Koj muaj feem daabtsw ntawm nuav hab koj muaj leejtwg muab log ntawm nuav koj txhad txaug lub qhov ntxaa zeb rua koj ntawm nuav, yog koj txaug qhov ntxaa rua sau ib lub chaw sab hab tu lub chaw nyob rua huv qhov zeb? 17Saib maj, koj kws yog tug muaj zug 'e, Yawmsaub yuav swv zug muab koj laim pov tseg. Nwg yuav tuav rawv koj ruaj ruaj, 18hab muab koj dov yaam nkaus le dov lub pob tawb hab muab laim pov tseg rua lub chaw daav, mas koj yuav tuag rua hov ntawd, hab koj tej tsheb neeg ua rog kws koj khaav ntxhas yuav nyob hov ntawd moog le. Koj yog tug coj kev txaaj muag rua koj tug tswv tsev tuabneeg. 19Kuv yuav muab koj thawb tawm ntawm tej num kws koj ua, hab koj yuav raug muab txu nqeg ntawm koj lub chaw.
20“ ‘Nub hov kuv yuav hu kuv tug tub qhe Eliyakhi kws yog Hikhiya tug tub, 21hab kuv yuav muab koj lub tsho rua nwg naav, hab muab koj txuj hlaab sa rua nwg sa, hab yuav muab koj tug fwjchim kaav rua huv nwg txhais teg. Mas nwg yuav ua cov kws nyob huv Yeluxalee hab cov Yuta leej txwv. 22Kuv yuav muab Tavi lub tsev tug yuam swj tso rua sau nwg xub pwg. Nwg yuav qheb tsw muaj leejtwg yuav kaw, nwg yuav kaw tsw muaj leejtwg yuav qheb. 23Kuv yuav muab nwg ntsa ib yaam le tug ntsa hlau kws ntsa qhov chaw ruaj, hab nwg yuav ua lub rooj kws muaj meej rua nwg txwv caaj ceg. 24Hab puab yuav muab nwg txwv tsev tuabneeg lub nraa nyaav huvsw dai rua nwg, yog nwg tej tub ki hab xeeb ntxwv hab tej pestwj miv miv kws yog tej twj taig miv moog rua tej phaaj luj.’ ” 25Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Nub hov tug ntsa kws ntsa rua qhov chaw ruaj yuav hle, yuav raug muab rhu hab poob lug, tej nraa nyaav kws dai ntawm nwg yuav raug muab txav pov tseg, vem yog Yawmsaub has ca le ntawd lawm.”