22

Cov Lus Hais Rau Lub Nroog Yeluxalees

1Ntawm no yog zaj lus hais rau lub Hav Yogtoog.
 Muaj xwmtxheej dabtsi? Vim li cas cov neeg hauv lub nroog nce tagnrho mus rau saum rutsev?
2Lub nroog uas puv nkaus tej suab luag ua nqaj ua nqug thiab tej suab lomzem zoo siab.
 Nej cov neeg uas tuag tsis yog tuag rau hniav ntaj hniav riam lossis tuag rau hauv tshavrog.
3Nej cov thawjcoj khiav tawm thiab tsis tau tua ib hnee li; lawv puavleej raug ntes. Txawm yog lawv khiav deb lawm los lawv tseem raug ntes coj los rau txim. 4Yog li ntawd, kuv thiaj hais tias tsis txhob quavntsej kuv; cia kuv quaj rau kuv txojkev lwj siab uas kuv haivneeg tuag tas lawm. Tsis txhob tuaj nplig kuv siab li. 5Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tau teem ib hnub tseg tso tej kev mob kev nkeeg, kev swb thiab kev ntxov siab los rau peb hauv lub Hav Yogtoog. Tej ntsayeej uas thaiv peb lub nroog tau vau tawg tas thiab tej suab quaj thov pab nrov ntxhe mus thoob plaws pem tej ncov roob.
6Cov tubrog caij nees hauv tebchaws Elames tuaj, lawv khuam rawv hneevnti thiab xubvos. Cov tubrog uas tuaj hauv tebchaws Kiles tuaj npaj rawv lawv tej thaiv hniav ntaj. 7Tsheb nees yuav nyob puv nkaus rau hauv cov hav uas av zoo heev hauv tebchaws Yudas, thiab cov tubrog caij nees tuaj sawv tsheej pab ntawm lub nroog Yeluxalees tej roojvag. 8Tus TSWV tau muab tej cuabyeej uas tiv thaiv cov Yudas tshem povtseg lawm.
 Hnub uas muaj tej xwmtxheej no, nej yuav mus nrhiav tej cuabyeej ntawd hauv lub Tsev Havzoov,
9mas nej pom tus ntsayeej uas thaiv Daviv lub Nroog, thiab lub pasdej uas nej tauv rau ntawm theem qis tawg ntau qhov, 10nej suav cov tsev hauv lub nroog Yeluxalees, thiab nej muab cov tsev ntawd tsoo yuav tej pobzeb mus txhim tus ntsayeej uas tawg ntawd. 11Nej ua tau ib lub rhawv rau ntawm ob tus ntsayeej kis nruab nrab ntim cov dej uas ntws hauv lub qub pasdej los. Tiamsis nej tsis tig pobntseg mloog Vajtswv tus uas npaj tej no thiab ua kom muaj tej no puag thaum ub los tej lus hlo li.
12Hnub ntawd tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais kom nej quaj thiab nyiav, chais nej tej plaubhau thiab hnav ntaubtsaj. 13Tiamsis nej tseem zoo siab thiab khav, nej tua nyuj thiab tua yaj los noj, thiab muab cawv txiv hmab los haus. Nej hais tias, “Peb cia li noj thiab haus kom txaus! Vim tagkis peb yuav tuag tas.”
14Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau kuv hais tias, “Tej kev phem kev qias no yuav tsis muaj kev zam txim rau lawv mus txog thaum lawv tuag tas. Kuv uas yog Vajtswv, tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv hais tej lus no ntag.”

Cov Lus Ceebtoom rau Senas

15Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txib kom kuv mus cuag Senas uas yog tus thawj saib lub tuamtsev thiab hais rau nws hais tias, 16“Koj tuaj ua dabtsi thiab leejtwg tso cai rau koj tuaj khawb qhov ntxa faus koj, txaug koj lub qhov ntxa rau saum ncov roob siab, thiab puab koj qhov chaw so rau saum roob zeb no? 17Saib lauj, tus neeg uas muaj zog, tus TSWV yuav tuaj nqa koj mus povtseg. Nws yuav tuav koj cia, 18thiab nws yuav muab koj dov ua ib thooj thiab muab koj pov mus rau ntawm lub tebchaws uas dav heev. Koj yuav tuag rau qhov ntawd, thiab koj tej tsheb nees ua rog yuav nyob rau qhov ntawd, vim koj tau ua rau koj tus tswv tsevneeg txajmuag. 19Tus TSWV yuav tshem koj tawm ntawm koj lub chaw ua haujlwm thiab yuav txo kom koj poob koj lub meejmom.”
20Tus TSWV hais rau Senas hais tias, “Hnub ntawd kuv yuav hu kuv tus tubtxib Eli-akees uas yog Hilekiyas tus tub tuaj, 21Kuv yuav muab nej cov nomtswv tej tsho ntev rau nws hnav thiab muab nej tej siv rau nws sia; thiab kuv yuav muab nej tej meejmom cob rau nws tes; nws yuav ua cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees thiab cov Yudas leej txiv. 22Kuv yuav muab tus yuamsij uas qhib Daviv lub tsev tso rau saum nws xubpwg; nws qhib, yuav tsis muaj leejtwg kaw; thiab nws kaw, yuav tsis muaj leejtwg qhib tau. 23Kuv yuav muab nws cog rau ntawm lub chaw uas ruaj khov ib yam li tus ntsia hlau uas twb ntsia khov lawm, thiab nws yuav yog lub zwmtxwv uas luag hwm rau ntawm nws yawgkoob cajces.
24“Tiamsis tagnrho nws cov kwvtij thiab nws tej tubki yuav ua ib lub nra hnyav heev rau nws; lawv yuav khuam rau saum nws ib yam li tej laujkaub thiab tej tais phiab uas khuam rau ntawm tej ncej! 25Thaum txog hnub uas muaj tej xwmtxheej no tshwmsim tuaj, tus ncej uas cog rau qhov chaw ruaj yuav rho tawm thiab yuav vau. Txhua tsav yam uas yog lub nra hnyav khuam saum nws yuav poob tas.” Tus TSWV tau hais li ntawd.