38

Hexekhiya mob

(2Vntx. 20:1-11; 2VKk. 32:24-26)

1Lub swjhawm ntawd, Hexekhiya mob nyaav heev tub yuav tuag. Mas Amoj tug tub Yaxaya kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug tuaj cuag nwg hab has rua nwg tas, “Yawmsaub has le nuav tas, Koj ca le tu tej kev teb kev chaw kuas zoo, koj yuav tuag koj yuav tsw nquag.” 2Mas Hexekhiya tig ndag rua tim phaab ntsaa hab thov Yawmsaub has tas, 3“Au Yawmsaub, kuv taij thov koj ncu txug tas kuv ua lub neej xwb rua koj rua ntawm koj lub xubndag kawg sab kawg ntsws hab tau ua tej kws koj pum tas zoo.” Tes Hexekhiya txawm quaj heev kawg.
4Mas Yawmsaub has tuaj rua Yaxaya tas, 5“Ca le moog has rua Hexekhiya tas, ‘Yawmsaub kws yog koj yawm koob Tavi tug Vaajtswv has le nuav tas, Kuv tub nov koj tej lug thov lawm, kuv tub pum koj tej kua muag lawm. Kuv yuav txuas koj txujsa ntev kaum tswb xyoo ntxwv hab. 6Kuv yuav cawm koj hab lub nroog nuav dim ntawm Axilia tug vaajntxwv txhais teg, hab kuv yuav tsom kwm lub nroog nuav ca.
7“ ‘Nuav yog txujci phemfwj kws Yawmsaub ua rua koj paub tas nwg yuav ua lawv le nwg tub cog lug lawm. 8Saib maj, kuv yuav ua rua tug duab nub kws teem rua ntawm lub chaw ntsuag kws Aha ua thim rov qaab kaum qeb.’ ” Lub nub txawm thim rov qaab kaum qeb.

9Nuav yog cov Yuta tug vaajntxwv Hexekhiya zaaj nkauj kws nwg sau thaus kws nwg mob hab thaus nquag lawm.
  10Kuv has tas, “Thaus kuv txujsa lug txug ib nraab neej
   kuv yuav ncaim moog.
  Kuv raug muab cob rua ntawm tub tuag teb lub qhov rooj
   taag kuv swm neej moog le.”
  11Kuv has tas, “Kuv yuav tsw pum Yawmsaub
   huv lub chaw kws cov tuabneeg caj sa nyob.
  Kuv yuav saib tsw pum tuabneeg le lawm
   hab tsw nrug cov tuabneeg nplajteb nyob lawm.
  12Kuv lub chaw nyob raug muab yaws hlo ntawm kuv lawm
   ib yaam le tug yug yaaj yaws lub tsev ntaub.
  Kuv muab kuv txujsa dov pis zog
   yaam nkaus le tug ntus ntaub dov thooj ntaub.
  Vaajtswv muab kuv txav yaam le txav daim ntaub ntawm tug ntus.
   Nwg coj kuv txujsa lug txug qhov kawg nruab nub mo ntuj.
  13Kuv ua ib sab nyaj tog ib mos kaaj ntug,
   Vaajtswv muab kuv tej pob txhaa luv taag ib yaam le tsuv ntxhuav luv.
   Nwg coj kuv txujsa lug txug qhov kawg nruab nub mo ntuj.

  14“Kuv quaj yaam nkaus le tug luv hab yaam nkaus le tug us dej dawb,
   hab kuv ntsaaj ib yaam nkaus le nquab taug.
  Kuv tsaa muag saib rua sau ntev, ua rua kuv ob lub qhov muag tsaug heev.
   Au tug Tswv, kuv raug quab yuam, thov koj ua tug kws tsom kwm kuv.”
  15Tassws kuv yuav has tau daabtsw? Tsua qhov nwg tub has rua kuv lawm
   hab nwg yog tug kws ua tej nuav ntaag.
  Kuv yuav ua neej nyob ntsag tu
   moog taag kuv swm neej vem kuv tej kev lwj sab.

  16Au tug Tswv, tuabneeg ua neej nyob tau
   vem yog muaj tej nuav,
  hab kuv tug ntsuj plig muaj txujsa nyob tau
   kuj yog vem muaj tej nuav hab.
  Thov koj paab khu kuv zoo
   hab pub kuv rov muaj txujsa.
  17Saib maj, vem yog saib rua qhov kws kuv noj qaab nyob zoo
   kuv txhad le muaj kev lwj sab heev.
  Tassws koj hlub kuv txujsa
   tsw kheev kuas poob rua huv lub qhov kws puam tsuaj.
   Koj muab kuv lub txem huvsw laim pov tseg rua tom koj nraus qaum.
  18Tub tuag teb tsw txawj ua koj tsaug
   hab txujkev tuag tsw txawj qhuas koj,
  cov kws moog rua huv lub qhov tuag lawm
   tsw tau kev vaam koj txujkev ncaaj kws tso sab tau lawm.
  19Tug tuabneeg caj, tug tuabneeg muaj txujsa, nwg ua koj tsaug,
   ib yaam le kws nub nua kuv ua.
  Leejtxwv qha koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   rua nwg cov mivnyuas.
  20Yawmsaub yuav cawm kuv dim,
   hab peb yuav ntaus nkauj nog ncaas hu nkauj qhuas
   taag peb swm neej rua huv Yawmsaub lub tuam tsev.

21Mas Yaxaya has tas, “Kuas puab muab ib lub ncuav txwv cua lug npuab rua ntawm lub rwj sub vaajntxwv txhad nquag.” 22Hexekhiya kuj has tas, “Yuav muaj ib yaam txujci twg qha kuas paub tas kuv yuav tau nce moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev?”