39

Hexekhiya txais tog Npanpiloo cov tim xyoob

(2Vntx. 20:12-19)

1Thaus ntawd Npalantaa tug tub Melauntanpalantaa kws ua vaajntxwv huv Npanpiloo khaiv cov tim xyoob coj tsaab ntawv hab tshaav ntuj moog pub rua Hexekhiya vem yog nwg nov xuv tas Hexekhiya mob hab nquag lawm. 2Mas Hexekhiya zoo sab txais tog puab hab coj puab moog saib nwg tej txhaab nyaj, saib tej nyaj, tej kub, tej txum lom, tej roj tswm txaj, hab saib lub txhaab kws rau cuab yeej ua rog, yog txhua yaam kws nyob huv nwg tej txhaab. Tsw tshuav ib yaam huv nwg lub tsev hab thoob plawg huv nwg lub tebchaws kws nwg tsw muab qha rua puab saib. 3Mas Yaxaya kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug tuaj cuag vaajntxwv Hexekhiya, hab has rua nwg tas, “Cov tuabneeg nuav tuaj has daabtsw? Hab puab tuaj hovtwg tuaj cuag koj?” Hexekhiya teb tas, “Puab tuaj deb deb le tuaj, yog tuaj Npanpiloo tebchaws tuaj.” 4Yaxaya nug tas, “Puab pum daabtsw huv koj lub vaaj lub tsev?” Hexekhiya teb tas, “Puab pum txhua yaam huv kuv lub vaaj lub tsev, tsw tshuav ib yaam huv kuv tej txhaab kws kuv tsw tau muab qha rua puab saib le.”
5Tes Yaxaya txawm has rua Hexekhiya tas, “Ca le noog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus tej lug. 6Saib maj, lub caij lub nyoog saamswm lug txug kws txhua tsaav txhua yaam huv koj lub vaaj lub tsev hab tej kws koj tej laug khaws tau ca lug txug nub nua yuav raug muab coj moog rua Npanpiloo, tsw tshuav ib yaam daabtsw hlo le. Yawmsaub has le nuav ntaag. 7Hab koj tej tub kws koj yug muaj qee leej yuav raug muab coj moog hab puab yuav ua nraug saam rua huv vaajntxwv Npanpiloo lub tsev.” 8Mas Hexekhiya has rua Yaxaya tas, “Yawmsaub tej lug kws koj has nuav kuj zoo.” Tsua qhov nwg xaav huv lub sab tas, “Yuav muaj kev thaaj yeeb hab nyob kaaj sab lug moog taag kuv swm neej.”