40

Yawmsaub nplig Yeluxalee

  1Mej tug Vaajtswv has tas,
   Ca le nplig, ca le nplig kuv haiv tuabneeg lub sab.
  2Ca le has lug mog lug muas rua Yeluxalee,
   ca le tshaaj tawm rua nwg paub tas
   qhov kws nwg raug txom nyem tub txaus lawm,
  hab tub zaam nwg tej kev txhum lawm,
   nwg tau txais kev rau txem ntawm Yawmsaub txhais teg ob npaug lawm.

  3Muaj ib lub suab qw has tas,
   “Ca le npaaj kev huv tebchaws moj saab qhua rua Yawmsaub
  ca le ua txuj nam kev ncaaj
   rua huv ntuj nraag teb cis do rua peb tug Vaajtswv.
  4Txhua lub haav yuav raug muab txhub kuas puv,
   txhua lub roob hab tej pov roob yuav muab txu kuas qeg,
  tej kev kws ib qho sab ib qho qeg yuav taj,
   tej qhov zawj yuav sws txwg.
  5Mas Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab yuav tshwm lug,
   hab ib tsoom tuabneeg suavdawg yuav pum,
   vem Yawmsaub lub qhov ncauj tau has ca lawm.”

  6Muaj ib lub suab hu tas, “Ca le qw.”
   Mas kuv has tas, “Kuv yuav qw le caag?”
  Qw tas, “Ib tsoom tuabneeg yog nroj tsuag,
   hab qhov kws zoo nkauj tsuas zoo le tej paaj huv daim teb xwb.
  7Tej nroj tsuag tuag tshaav qhuav, tej paaj kuj zeeg,
   rua thaus Yawmsaub tshuab paa tuaj raug.
   Ib tsoom tuabneeg yeej yog tej nroj tsuag xwb.
  8Tej nroj tsuag tuag tshaav qhuav, tej paaj kuj zeeg,
   tassws peb tug Vaajtswv tej lug yuav nyob ruaj moog ib txhws.”
  9Au Xi‑oo kws tshaaj tawm xuv zoo 'e,
   koj ca le nce moog rua sau lub roob sab.
  Au Yeluxalee kws tshaaj tawm xuv zoo 'e, c
   koj ca le tsaa koj lub suab kawg zug nkaus,
  ca le tsaa suab los maj, tsw xob ntshai le.
   Ca le has rua Yuta tej moos has tas,
   “Nuav yog mej tug Vaajtswv.”
  10Saib maj, Vaajtswv Yawmsaub nrug nwg tug fwjchim lug,
   hab swv nwg txhais npaab kaav.
  Saib maj, nwg tej tshaav ntuj kuj nrug nraim nwg,
   hab nwg tej nqe zug kuj nyob ntawm nwg xubndag.
  11Nwg yuav yug nwg paab yaaj ib yaam le tug tswv yug yaaj,
   nwg yuav qaws cov mivnyuas yaaj lug rua ntawm nwg txhais npaab,
  nwg yuav muab puag rua huv nwg lub xubndag,
   hab yuav coj cov yaaj kws muaj mivnyuas mog maav maav moog.

Tsw muaj ib tug zoo cuag le Vaajtswv

  12Leejtwg ua phoov teg luj tau tej dej taag nrho huvsw,
   hab ua ib dus ntsuag tau lub ntuj,
  hab ntim tej moov aav huv nplajteb rua huv ib thoob,
   hab muab tej roob kiv tau huv raab teev,
   hab muab tej pov roob kiv huv raab teev tuj?
  13Leejtwg txawj qha Yawmsaub tug ntsuj plig,
   lossws ua nwg lub chaw sablaaj taw qha nwg?
  14Nwg tau sablaaj rua leejtwg es nwg txhad le nkaag sab?
   Hab leejtwg qha txujkev ua ncaaj hab kev txawj ntse rua nwg,
   hab qha rua nwg to taub?
  15Saib maj, ib tsoom tebchaws zoo le ib ncos dej huv lub thoob xwb,
   hab suav zoo le cov plaus plaav sau raab teev.
   Nwg khaws nkaus tej koog povtxwv lug yaam le tej moov aav xwb.
  16Lenpanoo tsw txaus ua tawg rauv,
   hab tej tsaj qus hov ntawd tsw txaus muab ua kevcai hlawv xyeem.
  17Ib tsoom tebchaws huvsw zoo le
   tub tsw muaj daabtsw rua ntawm nwg xubndag,
   nwg suav tas puab tsawg dhau hab tsw muaj nqes hlo le.

  18Mej yuav muab Vaajtswv pev rua leejtwg,
   hab muab nwg tug yaam ntxwv pev rua yaam twg?
  19Txoov daab mas yog tug Kws nchuav lug,
   tug Kws kub muab kub luam, hab nchuav saw nyaj rua.
  20Tug kws pluag mas xaiv tej ntoo kws tsw txawj lwj lug xyeem,
   nwg nrhav tug Kws txawj ua tuaj
   ua ib tug txoov daab kws tsw txawj ua zug.

  21Mej tsw paub lov? Mej tsw tau nov lov?
   Thaus chiv thawj lug tsw muaj leejtwg qha rua mej lov?
   Txwj thaus tswm lub nplajteb mej tsw tau nkaag sab lov?
  22Vaajtswv yog tug kws nyob thoob plawg sab sau lub nplajteb,
   tej tuabneeg nplajteb tsuas zoo yaam le tej kooj xwb.
  Nwg nthuav lub ntuj ib yaam le nthuav daim ntaub,
   hab muab nthuav yaam le lub tsev ntaub lug nyob.
  23Nwg muab cov thawj kws ua hlub hle nyob do cuas,
   hab ua rua cov kws kaav lub nplajteb nyob qhuav qhawv.
  24Thaus muab puab cog tsw ntev, hab muab puab tseb tsw ntev lawm,
   hab puab nrhau caag rua huv aav tsw ntev lawm,
  nwg tshuab paa rua sau puab, puab kuj tuag tshaav qhuav taag,
   hab cua daaj cua dub muab ntsawj yaa moog yaam le tej quav nyaab.

  25Tug kws Dawb Huv has tas,
   “Mej yuav muab kuv pev rua leejtwg, kws zoo thooj le kuv?”
  26Ca le tsaa muag saib sau ntuj, leejtwg tswm tej nuav?
   Yog tug kws coj tej nub qub huvsw lug suav
   hab hu txhua lub lug lawv le tej npe.
  Vem nwg muaj fwjchim luj kawg nkaus hab muaj zug heev,
  txhad tsw tu ncua ib lub le.

  27Yakhauj 'e, ua caag koj has, Yixayee 'e, ua caag koj has tas,
   “Yawmsaub tsw pum kuv txujkev lawm,
   kuv tug Vaajtswv tsw tuav kuv txujcai lawm.”?
  28Koj tsw paub lov? Koj tsw tau nov lov?
   Yawmsaub yog tug Vaajtswv kws nyob moog ib txhws,
  yog tug kws tswm thoob plawg qaab ntuj kawg.
   Nwg tsw tsaug leeg, nwg tsw txug sav,
  nwg txujkev txawj ntse
   tsw muaj leejtwg paub taag.
  29Nwg pub zug rua tug kws tsaug leeg,
   hab tsaav zug rua tug kws tsw muaj zug.
  30Txawm yog cov hluas los yuav tsaug leeg hab txug sav,
   hab cov txwvneej hluas kuj yuav dawm qaug taag.
  31Tassws cov kws tog rawv Yawmsaub yuav tau zug tshab tuaj,
   puab yuav muaj tis yaa sab yaam le tej daav,
  puab yuav dha tsw txawj txug sav,
   puab yuav moog kev tsw txawj tsaug leeg.