42

Yawmsaub tug qhev

  1“Saib maj, kuv tug qhev kws kuv txhawb nqaa,
   tug kws kuv xaiv ca, yog tug kws kuv txaus sab rua.
  Kuv muab kuv tug Ntsuj Plig rua huv nwg,
   nwg yuav coj txujkev ua ncaaj ua nceeg tshwm lug
   rua ib tsoom tebchaws.
  2Nwg yuav tsw qw tsw tsaa lub suab nrov,
   hab tsw ua rua luas nov tom tej kev.
  3Tug lojkov kws luv lawm nwg yuav tsw muab tu,
   tug teeb xeeb kws cig pluj pliv nwg yuav tsw muab tua.
  Nwg yuav coj txujkev ua ncaaj ua nceeg
   tshwm lug tag tag le.
  4Nwg yuav tsw qaug zug lossws ua sab yau moog txug thaus
   nwg tsaa txujkev ua ncaaj ua nceeg
   nyob ruaj khov thoob plawg nplajteb.
  Tej tebchaws ntawm ntug havtxwv
   tog rawv nwg tej lug qha.”

  5Vaajtswv yog Yawmsaub, yog tug kws tswm lub ntuj
   hab muab lub ntuj nthuav, hab nthuav lub nplajteb
  hab txhua yaam kws tawm huv nplajteb lug,
   hab pub cua rua tuabneeg ua paa,
  hab pub ntsuj plig rua cov kws moog moog lug lug huv nplajteb,
   nwg has le nuav tas,
  6“Kuv yog Yawmsaub, kuv ua ncaaj nceeg, kuv txhad hu koj,
   kuv tuav koj teg tsom kwm koj ca,
  kuv pub koj ua lu lug cog tseg rua ib tsoom tuabneeg,
   ua qhov kaaj ci rua ib tsoom tebchaws,
  7sub txhad qheb tau tug kws dig muag lub qhov muag,
   hab coj cov kws raug kaw dim huv nkuaj lug,
   hab coj cov kws nyob qhov tsaus ntuj tawm huv tsev lojfaaj lug.
  8Kuv yog Yawmsaub, nuav yog kuv lub npe,
   kuv tug fwjchim ci ntsaa ab kuv tsw pub rua lwm tug,
   hab tej lug kws qhuas kuv tsw pub rua tej txoov daab.
  9Saib maj, tej kws dhau lug kuj tav taag lawm,
   nwgnuav kuv tshaaj tawm tej yaam tshab,
  ua ntej kws tej ntawd tsw tau tshwm lug
   kuv kuj pav rua mej noog lawm.”

Zaaj nkauj qhuas Yawmsaub

  10Ca le hu zaaj nkauj tshab rua Yawmsaub,
   ca le hu tej nkauj qhuas nwg tawm thoob qaab ntuj kawg tuaj.
  Cov kws moog rua huv havtxwv hab txhua yaam kws nyob huv,
  tej tebchaws ntawm ntug havtxwv
   hab tej tuabneeg kws nyob ntawd 'e, ca le qhuas nwg.
  11Ca tej ntuj nraag teb do hab tej moos kws nyob huv,
   hab tej zej zog kws cov tuabneeg Khenta nyob huv, tsaa lub suab.
  Ca cov tuabneeg kws nyob huv lub moos Xela hu nkauj xyiv faab,
   ca puab qw sau tej ncov roob tuaj.
  12Ca puab ua rua Yawmsaub tau koob meej,
   ca puab hu tej zaaj nkauj qhuas nwg
   huv tej tebchaws ntawm ntug havtxwv.
  13Yawmsaub tawm moog yaam nkaus le tug kws sab luj sab tuab,
   nwg txhob nwg tug zug kuas kub sab quas lug yaam le tug tub rog.
  Nwg tsaa suab qw, nwg qw nrov,
   nwg ua nwg tug fwjchim tshwm lug tawm tsaam nwg cov tshawj chim.
  14“Kuv tub nyob tuabywv ntev lug lawm,
   kuv nyob ntsag tu hab tswj kuv tug kheej ca.
  Nwgnuav kuv yuav qw yaam nkaus le tug quaspuj kws ua mob teb,
   kuv yuav ceeb nkaus hab txug sav qhe.
  15Kuv yuav muab tej roob hab tej pov roob tso tseg nyob do cuas,
   hab ua rua tej nroj tsuag sau qhuav taag.
  Kuv yuav ua rua tej nam dej qhuav qhawv
   tshwm tej thaaj aav huv plawv dej, hab ua rua tej paag dej qhuav.
  16Kuv yuav caab cov dig muag taug txujkev kws puab tsw tau paub dua,
   kuv yuav coj puab taug tej kev kws puab tsw tau txeev taug.
  Kuv yuav ua rua puab lub hauv ntej kws tsaus ntuj nti pum kev kaaj quas lug,
   hab ua rua tej qhov zawj sws txwg zog.
  Tej nuav yog tej kws kuv yuav ua,
   hab kuv yuav tsw muab tso tseg.
  17Puab yuav raug muab tig rov qaab
   hab yuav raug txaaj muag kawg,
   yog cov kws tso sab rua tej txoov daab kws txaug,
  yog cov kws has rua tej txoov daab kws nchuav
   tas, ‘Mej yog peb le timtswv.’ ”

Yixayee tsw noog lug

  18“Mej cov kws laag ntseg 'e, ca le noog maj.
   Mej cov kws dig muag 'e, ca le tsaa muag saib sub mej txhad le pum.
  19Leejtwg dig muag yaam le kuv tug qhev
   lossws leejtwg laag ntseg yaam le kuv tug tub xaa xuv kws kuv khaiv moog?
  Leejtwg dig muag yaam le tug kws muab cais rua kuv lawd,
   lossws leejtwg dig muag yaam le Yawmsaub tug qhev?
  20Koj pum ntau yaam tassws koj tsw ua tuab zoo saib,
   koj qhov ntsej tsw laag los koj tsw nov.”
  21Vem yog saib rua Yawmsaub txujkev ncaaj nceeg
   Yawmsaub txhad txaus sab tsaa nwg txuj kevcai ua luj hab muaj koob meej.
  22Tassws cov tuabneeg nuav raug tub saab nyag hab raug lws,
   puab txhua tug maag qhov taub hab raug muab zais rua huv nkuaj.
  Puab raug luas lws tsw muaj leejtwg tuaj cawm,
   puab raug luas txeeb moog tsw muaj leejtwg has tas, “Muab thim rov qaab.”

  23Mej cov leejtwg yuav tig ntsej noog zaaj nuav,
   hab yuav ua tuab zoo noog rua yaav tom hauv ntej?
  24Leejtwg muab Yakhauj cob rua tug kws txeeb,
   hab muab Yixayee cob rua cov kws lws?
  Tsw yog Yawmsaub kws peb ua txhum rua lov?
   Puab tsw kaam taug nwg txujkev
   hab tsw kaam noog nwg txuj kevcai.
  25Yog le nuav nwg txhad nchuav nwg txujkev npau tawg heev
   hab txujkev ua rog luj rua sau puab.
  Tej nuav ua rua puab raug nplaim tawg vej
   los puab tsw nkaag sab,
  tej nuav hlawv puab
   los puab tsw muab tsua sau sab.