43

Vaajtswv yog tug kws txhwv

  1Yakhauj 'e, nwgnuav Yawmsaub kws tswm koj,
   Yixayee 'e, tug kws puab koj, has le nuav tas,
  “Tsw xob ntshai, tsua qhov kuv tub txhwv koj lawm.
   Kuv hu koj lawv le koj lub npe.
   Koj yog kuv tug.
  2Thaus koj hlaa dej kuv yuav nrug nraim koj,
   thaus koj hlaa tug nam dej, dej yuav tsw nyaab koj,
  thaus koj hlaa suavtawg, koj yuav tsw kub nyab,
   hab nplaim tawg yuav tsw kub koj.
  3Vem kuv yog Yawmsaub, yog koj tug Vaajtswv,
   kuv yog tug Dawb Huv huv cov Yixayee
   hab yog koj tug cawmseej.
  Kuv muab Iyi ua cov nqe txhwv koj
   hab muab Khuj hab Xenpa pauv koj.
  4Vem kuv qhov muag saib koj tswm txaj
   hab vem koj muaj koob meej hab kuv hlub koj,
  kuv txhad muab tuabneeg pauv koj,
   hab muab tej haiv tuabneeg pauv koj txujsa.
  5Tsw xob ntshai, vem kuv nrug nraim koj,
   kuv yuav coj koj tej tub ki tawm saab nub tuaj lug
   hab yuav qaws koj tawm saab nub poob lug.
  6Kuv yuav has rua saab peg tas, ‘Ca le tso puab,’
   hab has rua saab nraag tas, ‘Tsw xob taav puab.’
  Ca le coj kuv cov tub tawm deb deb le lug,
   hab coj kuv cov ntxhais tawm qaab ntuj kawg lug,
  7yog txhua tug kws raug hu lawv le kuv lub npe,
   yog cov kws kuv tswm rua kuv tau koob meej,
   yog cov kws kuv tau puab hab tswm ca.”

  8Ca le coj cov kws muaj qhov muag los tsw pum kev,
   cov kws muaj qhov ntsej los tsw nov lug tawm lug.
  9Ca ib tsoom tebchaws suavdawg sau zog tuaj ua ke,
   hab ca ib tsoom tuabneeg tuaj txoos ua ke.
  Huv plawv puab muaj leejtwg tau qha tej nuav
   hab pav tej kws dhau lug lawd rua peb noog?
  Ca puab coj puab tej timkhawv tuaj nreg puab,
   hab ca luas tau nov hab has tas, “Muaj tseeb tag.”
  10Yawmsaub has tas, “Mej ua kuv le timkhawv,
   hab ua kuv tug tub qhe kws kuv xaiv ca lawd,
  sub mej txhad le paub hab ntseeg kuv,
   hab nkaag sab tas, kuv yog tug hov ntaag.
  Ua kuv ntej tsw muaj ib tug timtswv twg
   kws yog muab txua tshwm lug,
   hab ua kuv qaab kuj yuav tsw muaj le.
  11Kuv mas kuv txhad yog Yawmsaub,
   dhau kuv lawm tsw muaj dua ib tug cawmseej.
  12Kuv yog tug qha mej paub, cawm mej dim, pav mej noog,
   tsw muaj dua ib tug vaajtswv twg nyob huv mej.
  Hab mej yog kuv le timkhawv.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  13“Kuv yog Vaajtswv, hab txwj nuav moog kuv yeej yog tug Vaajtswv ntawd,
   tsw muaj ib tug twg tso dim tau huv kuv txhais teg.
   Kuv ua yaam num twg, leejtwg yuav taav tau?”

  14Yawmsaub, yog tug kws txhwv mej,
   yog tug Dawb Huv huv cov Yixayee has le nuav tas,
  “Vem yog saib rua mej kuv yuav xaa tub rog moog rua Npanpiloo,
   hab coj cov Kheentia hov caij lub nkoj kws puab khaav quas ntxhas
   tswv tawm huv puab lub tebchaws.
  15Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug kws Dawb Huv,
   yog tug kws tswm Yixayee, hab yog mej tug vaajntxwv.”
  16Yawmsaub kws tswm txujkev rua huv havtxwv,
   hab rhawv kev rua huv dej havtxwv kws tub kawg,
  17yog tug kws coj cov tsheb ua rog hab tej neeg,
   hab paab tub rog hab cov tub rog sab luj sab tuab tawm lug,
  es puab txawm pw taag sawv tsw taug lug,
   puab pluj taag yaam le tug teeb xeeb kws muab tua kag,
   nwg has le nuav tas,
  18“Tsw xob ncu txug tej kws dhau taag lug lawd,
   tsw xob tshuaj saib tej qub thau u.
  19Saib maj, kuv saamswm ua ib yaam tshab,
   tub tshwm lug lawm, mej tsw pum lov?
  Kuv yuav rhawv ib txujkev rua huv tebchaws moj saab qhua,
   hab ua kuas muaj tej haav dej rua huv ntuj nraag teb do.
  20Tej tsaj qus yuav fwm kuv, tsw has maa hab noog ntxhuav,
   vem kuv pub dej rua huv tebchaws moj saab qhua,
  ua haav dej rua huv ntuj nraag teb do,
   yog pub dej rua haiv tuabneeg kws kuv xaiv ca lawm haus,
  21yog haiv tuabneeg kws kuv tswm lug rua kuv,
   sub txhad le qha tej kws tswm nyog qhuas kuv.

  22“Au Yakhauj 'e, txawm le ntawd los koj tsw tau hu thov kuv,
   au Yixayee 'e, koj tsw tau txug sav rua kuv hlo le.
  23Koj tsw tau coj koj tej yaaj tuaj hlawv xyeem rua kuv,
   koj tsw tau tua tsaj xyeem fwm kuv.
  Kuv tsw tau ca koj rws lub nraa nyaav kws xyeem hov txhua chaw rua kuv,
   hab tsw tau ca koj khwv txug qhov kws hlawv roj ntoos tsw qaab.
  24Koj tsw tau rhu nyaj yuav tauj qab qaab zwb rua kuv,
   lossws muab tej roj hlawv xyeem ua rua kuv txaus sab.
  Tassws koj muab koj lub txem ua lub nraa nyaav rua kuv rws,
   hab koj ua rua kuv txug sav txug koj tej kev txhum.

  25“Kuv mas kuv yog tug kws thuam
   koj tej kev faav xeeb vem yog saib rua kuv,
   hab kuv yuav tsw cim ntsoov koj lub txem ca.
  26Ca le has koj tej keeb puam rua kuv noog,
   ib ca le sws caam.
  Koj ca le has tuaj sub txhad tshuaj tau tas
   koj ua raug cai.
  27Koj thawj leej txwv thau u yeejlos ua txhum muaj txem,
   hab cov kws paab koj has plaub kuj faav xeeb rua kuv.
  28Yog le nuav kuv txhad muab cov thawj huv lub chaw pe kuv
   rhuav ntsej muag,
  kuv muab Yakhauj cais kuas raug kev puam tsuaj taag,
   hab muab Yixayee cob rua luas thuaj.”