43

Vajtswv Coglus Pab Nws Haivneeg

1Cov Yixalayees, tus TSWV uas tsim nej hais tias,
  “Nej tsis txhob ntshai, kuv yuav cawm kom nej dim.
  Kuv twb tuav nej npe hu nej lawm,
   vim nej yog kuv haivneeg.
  2Thaum nej hla tej dej tob,
  kuv yuav nrog nraim nej lossis nej mus hauv dej,
   dej yuav tsis tshoob nej.
  Thaum nej mus hauv cov nplaim hluavtaws,
   hluavtaws yuav tsis kub nej;
  txojkev sim siab no yuav txov tsis
   tau nej.
  3Rau qhov kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.
  Kuv yog cov Yixalayees tus Vajtswv
   dawbhuv uas cawm kom nej dim.
  Kuv muab cov Iziv los ua nqi txhiv
   nej, muab cov Sudas thiab cov Xenpas los pauv nej.
  4Kuv muab tagnrho txhua haivneeg los txhiv nej txojsia,
  rau qhov nej muaj nqis rau kuv heev,
   kuv ua kom nej tau ntsejmuag,
   thiab kuv hlub nej kawg nkaus li.
  5Tsis txhob ntshai, kuv nrog nraim nej!

  “Kuv yuav coj nej puag tim hnubtuaj thiab sau
   nej puag tim hnubpoob rov qab los.
  6Kuv yuav hais rau cov nyob sab
   qaumteb kom tso lawv los
  thiab cov nyob sab qabteb kom tsis
   txhob cheem lawv nyob.
  Cia li tso kuv cov tub uas nyob deb heev rov los
  thiab cov uas nyob puag tim qab ntuj
   kawg rov qab los.
  7Lawv yog kuv haivneeg, kuv tsim lawv los
  ua kom kuv tau koob meej, kuv yog
   tus puab lawv thiab tsim lawv ntag.”

Yixalayees yog Vajtswv tus Timkhawv

  8Vajtswv hais tias, “Coj haivneeg uas muaj qhovmuag,
  tiamsis tsis pom kev; muaj pobntseg,
   tiamsis tsis hnov lus tuaj!
  9Cia txhua haivneeg tuaj sib sau
   ua ke.
  Leejtwg muaj cuabkav hais tau nws zaj thiab qhia rau peb
  saib yuav muaj yam dabtsi tshwmsim yav tom ntej?
  Cia lawv coj lawv tej vajtswv tuaj ua
   timkhawv rau lawv,
  cia lawv hnov thiab tau hais tej lus tseeb.

  10Tus TSWV hais tias, “Cov Yixalayees,
   nej yog kuv cov timkhawv,
  kuv xaiv nej los ua kuv cov tubtxib
   kom nej thiaj paub kuv thiab ntseeg kuv,
  thiab paub hais tias kuv tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv.
  Yeej ibtxwm tsis muaj lwm tus vajtswv
  uas nyob ua ntej kuv thiab yav tom ntej
   los yuav tsis muaj li.

  11“Kuv tib leeg xwb thiaj yog tus TSWV,
  tsuas yog kuv tib leeg xwb thiaj cawm tau nej dim.
  12Kuv twb xub qhia tej xwm no rau
   nej paub ua ntej lawm,
  ces kuv mam los pab kom nej dim.
  Cov neeg txawv tebchaws tsis muaj ib tug vajtswv
   ua tau tej uas kuv ua no;
  nej puavleej yog kuv cov timkhawv.
  13Kuv yog Vajtswv thiab kuv yeej
   yuav zoo li no mus ibtxhis li.
  Tsis muaj ib tug twg yuav khiav
   dhau kuv lub hwjchim;
  tej uas kuv ua yeej tsis muaj leejtwg
   hloov tau ib zaug li.”

Khiav Tawm Hauv Npanpiloos

14Cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv, tus TSWV uas txhiv nej dim hais tias,
  “Vim kuv xav cawm kom nej dim,
  kuv thiaj txhij tubrog mus tua lub nroog Npanpiloos;
  kuv yuav tsoo tej roojvag nroog kom tawg tas,
  thiab tej neeg lub suab qw yuav ua suab quaj suab nyiav.
  15Kuv yog tus TSWV, nej tus Vajtswv
   uas dawbhuv.
  Cov Yixalayees, kuv yog tus uas tsim
   nej thiab yog tus vajntxwv uas kav nej ntag.”
  16Tus TSWV hais tias leejtwg yog tus
  rhawv txojkev phua plhawv
   hiavtxwv rau sab tim ub,
  yog txojkev uas tshab plaws hauv tus
   dej uas ntsawj ceev heev.
  17Tus TSWV thiaj coj lawv pab tubrog coob coob
  uas muaj zog heev mus raug kev puastsuaj,
  cov tubrog tsav tsheb nees thiab tej nees tog tas
  rau hauv dej thiab lawv tsis sawv li lawm.
  Lawv ploj ntshis mus ib yam li tus
   nplaim teeb uas tuag lawm.

  18Tiamsis tus TSWV hais tias,
  “Tsis txhob nco txog tej xwmtxheej
   uas twb dhau los lawm
  lossis tsis txhob xav txog tej xwm
   ntawd li.
  19Kuv tabtom ua yam tshiab;
  nimno yam ntawd twb tshwm tuaj lawm,
   nej tsis pom yam ntawd li los?
  Kuv yuav ua ib txojkev mus phua
   plhawv hauv tej nras mojsab qhua,
  thiab muaj dej txhawv ntws nto
   hauv tej tiaj suabpuam.
  20Txawm yog tej tsiaj qus los yuav hwm kuv,
  tej hma thiab noog ntxhuav puavleej
   yuav qhuas kuv,
  rau qhov kuv ua kom muaj dej nyob
   hauv tej nras mojsab qhua,
  thiab ua kom muaj dej txhawv ntws
   nto hauv tej tiaj suabpuam
  kom haivneeg uas kuv xaiv thiaj tau
   dej haus.
  21Lawv yog haivneeg uas kuv tsim tseg
  ua kuv tug, lawv yuav hu nkauj qhuas kuv!”

Cov Yixalayees Lub Txim

  22Tus TSWV hais tias,
  “Cov Yixalayees, txawm yog kuv pab
   nej npaum li ntawd
  los nej tseem dhuav kuv thiab tsis pehawm kuv li.
  23Nej twb tsis coj nej tej yaj tuaj tua hlawv fij rau kuv
  lossis ua rau kuv tau ntsejmuag los
   ntawm nej tej khoom fij li.
  Kuv tsis tau ua kom nej nyuaj siab
   vim tej khoom ntawd
  lossis ua kom nej qaug zog vim tej
   hmoov tshuaj tsw qab.
  24Nej twb tsis tau muab nyiaj muas hmoov tshuaj tsw qab
  tuaj fij rau kuv lossis muab tej roj tsiaj uas nej tua
   ua khoom fij coj tuaj fij rau kuv.
  Tiamsis nej ua rau kuv nyuaj siab vim nej tej kev txhaum,
  kuv dhuav nej tej kev txhaum kawg li.
  25Kuv yog Vajtswv tus uas zam txim
   rau nej;
  kuv ua li no, vim kuv yog tus zoo,
  thiab kuv yuav tsis cim ntsoov nej tej kev txhaum cia.

  26“Cia li piav tej qub lus rau kuv;
   peb los sib cav ua ke,
  thiab peev nej zaj tuaj saib nej puas
   yog tus uas tsis muaj txhaum!
  27Nej thawj tug yawgkoob tau ua
   txhaum;
  nej cov thawjcoj tau ntxeev siab
   rau kuv,
  28thiab nej cov nomtswv saib tsis
   taus kuv qhov chaw dawbhuv.
  Kuv thiaj tso kev puastsuaj los raug
   haivneeg Yixalayees;
  kuv thiaj tso kuv haivneeg rau luag
   txob thuam.”