51

Tej lug nplig Xi‑oo

  1“Mej cov kws fuas quas tso txujkev cawm dim,
   mej cov kws nrhav Yawmsaub, ca le noog kuv has.
  Ca le saib txhwb zeb kws txua mej tawm lug
   hab saib lub qhov kws khawb tau mej lug.
  2Ca le tsaa muag saib mej yawm koob Aplahaa
   hab saib Xala kws yug mej.
  Thaus muaj nwg tuab leeg xwb kuv tub hu nwg lawm,
   hab kuv foom koob moov rua nwg
   hab ua rua nwg fuam vaam coob.
  3Yawmsaub yuav nplig Xi‑oo,
   Yawmsaub yuav nplig nwg tej chaw
   kws muab tso tseg nyob do cuas ca,
  hab yuav ua rua nwg tej tebchaws moj saab qhua zoo le lub vaaj Etee,
   hab muab tej ntuj nraag teb do ua zoo le Yawmsaub lub vaaj.
  Yuav ntswb txujkev xyiv faab zoo sab
   hab txujkev ua tsaug hab suab nkauj huv nwg.

  4“Kuv haiv tuabneeg 'e, ca le noog kuv has,
   kuv lub tebchaws 'e, ca le tig qhov ntsej noog kuv,
  vem yog txuj kevcai yuav tawm huv kuv moog
   hab txujkev ua ncaaj ua nceeg yuav tawm moog
   ua txujkev kaaj ci rua ib tsoom tuabneeg.
  5Kuv txujkev dim tub lug ze sai sai nuav,
   kuv txujkev cawm dim tub tawm moog lawm.
  Kuv txhais npaab yuav kaav rawv ib tsoom tuabneeg.
   Tej tebchaws ntawm ntug havtxwv kuj tog rawv kuv,
   puab tog vaam khom kuv txhais npaab.
  6Ca le tsaa muag saib sau ntuj hab saib rua huv lub nplajteb,
   vem tas lub ntuj yuav pluj taag yaam le tej paa nchu,
  hab lub nplajteb yuav khaub hlaab taag yaam le lub tsho,
   mas puab cov kws nyob huv yuav tuag taag yaam le tej yoov qab.
  Tassws kuv txujkev cawm dim yuav nyob moog ib txhws,
   hab kuv txujkev dim yuav muaj moog tsw txawj kawg le.

  7“Mej cov kws paub txujkev ncaaj nceeg,
   yog cov kws kuv txuj kevcai nyob huv puab lub sab,
  ca le noog kuv has. Tsw xob ntshai qhov kws tuabneeg thuaj,
   hab tsw xob poob sab tsua qhov kws luas ab ham,
  8tsua qhov kaab ntsaum yuav noj puab yaam le noj lub tsho,
   hab kaas yuav noj puab yaam le noj plaub yaaj.
  Tassws kuv txujkev dim yuav nyob moog ib txhws
   hab kuv txujkev cawm dim yuav nyob txhua txhua tam.”

  9Yawmsaub txhais npaab 'e, ca le tswm dheev, ca le tswm dheev,
   ca le tsaav koj tug zug, ca le tswm dheev
   ib yaam le yaav thau u, kws tub muaj ntev lug lawm.
  Koj tsw yog tug kws muab Lahaj txav ua tej dwb daim
   hab nkaug nam zaajl hov tshaab plhawv lov?
  10Koj tsw yog tug kws ua rua
   dej havtxwv qhuav hlo lov, yog lub Havtxwv Luj?
  Koj tsw yog tug kws muab qaab thu huv havtxwv ua hlo txujkev
   rua cov kws tub txhwv dim lawm taug hlaa moog lov?
  11Yawmsaub cov tuabneeg
   kws tub txhwv dim lawm yuav rov qaab lug,
  hab yuav hu nkauj quas lawg lug rua huv Xi‑oo.
   Txujkev xyiv faab yuav nyob rua sau
   puab lub taubhau moog ib txhws tsw kawg.
  Puab yuav tau txujkev xyiv faab hab txujkev zoo sab,
   mas txujkev hlu hab kev lwj sab yuav pluj plag moog.

  12“Kuv yeej yog tug kws nplig mej.
   Mej yog leejtwg es mej yuav ntshai tej tuabneeg kws txawj tuag,
   hab ntshai tuabneeg tej tub kws tswm lug zoo le tej nroj xwb?
  13Mej tseed nov qaab Yawmsaub tug kws tswm mej,
   yog tug kws nthuav lub ntuj
   hab pua daim kws tag lub nplajteb,
  hab tseed naj nub ua sab ntshai
   vem cov kws quab yuam mej npau tawg,
  yog thaus puab npaaj yuav ua kuas puam tsuaj.
   Cov kws quab yuam mej txujkev npau tawg nyob hovtwg?
  14Tug kws raug quab yuam es khoov khoov
   yuav raug muab tso dim sai sai,
  nwg yuav tsw tuag hab tsw nqeg moog rua huv qhov tuag,
   hab yuav muaj noj muaj haus tsw tu le.
  15Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv
   kws du dej havtxwv ua kuas dej ndaas tej nam nthwv nrov vig voog.
   (Nwg lub npe yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus.)
  16Kuv muab kuv tej lug rua huv koj lub qhov ncauj,
   hab kuv muab koj zais rua huv kuv txhais teg tug duab ntxoo.
  Kuv nthuav lub ntuj hab pua tej taw kws tag lub nplajteb,
   hab has rua Xi‑oo tas, ‘Koj yog kuv haiv tuabneeg.’ ”

  17Au Yeluxalee, ca le tsaa koj sawv,
   ca le tsaa koj sawv tseeg, ca le sawv ntsug,
  koj yog tug kws tau haus ntawm Yawmsaub txhais teg,
   yog Yawmsaub lub khob npau tawg,
  koj tau haus moog txug cov txo,
   yog lub khob kws ua rua qaug pig poog.
  18Cov tub kws Yeluxalee yug tsw muaj ib tug coj tau nwg.
   Cov tub kws nwg tu hlub lug kuj tsw muaj ib tug tuav nwg teg.
  19Ob yaam nuav tau tshwm lug raug koj.
   Leejtwg yuav nplig koj?
  Yog kev rhuav tshem hab kev puam tsuaj,
   kev tshaib nqhes hab nav ntaaj.
   Leejtwg yuav nplig koj lub sab?
  20Koj tej tub tsaus muag tsw xeev lawm,
   puab pw rua txhua txuj hauv kev
   zoo yaam nkaus le tug muas lwj maag hlua.
  Puab raug Yawmsaub npau tawg kawg nkaus le,
   hab raug koj tug Vaajtswv tshev.

  21Koj kws raug kev txom nyem nyuaj sab,
   koj kws qaug puj poog, tassws tsw yog qaug cawv txwv maab,
   ca le noog tej nuav.
  22Koj tug Tswv, yog Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv
   kws paab nwg haiv tuabneeg has plaub, has le nuav tas,
  “Saib maj, kuv tub muab lub khob kws ua rua qaug pig poog
   rhu huv koj txhais teg lawm,
  kuv lub khob npau tawg,
   koj yuav tsw tau haus dua le lawm.
  23Kuv yuav muab lub khob nuav
   rua huv cov kws tswm txom koj txhais teg,
  yog cov kws has rua koj tas,
   ‘Nyo maj, peb yuav hlaa sau koj moog,’
  mas koj ua koj lub nraus qaum zoo le plaag aav
   hab zoo le txujkev rua puab taug moog.”