52

Yawmsaub yuav cawm Yeluxalee dim

  1Xi‑oo 'e, ca le tswm dheev, ca le tswm dheev los maj,
   ca le muab koj tug zug lug naav.
  Yeluxalee 'e, lub nroog dawb huv 'e,
   ca le naav koj tej tsoog tsho zoo nkauj,
  tsua qhov cov kws tsw ua kevcai txav
   hab cov kws qas tsw huv
   yuav tsw nkaag lug rua huv koj dua le lawm.
  2Yeluxalee 'e, ca le nchus tej moov aav ntawm koj lub cev,
   ca le sawv tseeg hab nyob tsawg.
  Xi‑oo tug ntxhais kws raug nteg 'e,
   ca le daws tej hlua ntawm koj cej daab.
3Tsua qhov Yawmsaub has le nuav tas, “Koj raug muab muag dawb dawb, koj kuj yuav raug txhwv tsw them nqe le.” 4Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, “Thau u kuv haiv tuabneeg moog nyob rua huv Iyi tebchaws, hab cov tuabneeg Axilia quab yuam puab dawb dawb xwb.” 5Yawmsaub has tas, “Nwgnuav kuv muaj daabtsw nyob ntawm nuav, tsua qhov kws kuv haiv tuabneeg raug muab coj moog dawb dawb lawm?” Yawmsaub has tas, “Puab cov thawj quaj nyav hab has lug tuam mom kuv lub npe taag naj taag nub tsw tu le. 6Vem le nuav kuv haiv tuabneeg yuav paub kuv lub npe, tsua qhov nub ntawd puab yuav paub tas yog kuv has ntaag, kuv nyob ntawm nuav.”

  7Tug kws coj xuv zoo tuaj txhais kwtaw
   zoo nkauj kawg rua sau tej roob,
  yog tug kws tshaaj tawm txujkev thaaj yeeb
   hab coj xuv zoo has txug zaaj kws zoo,
  yog tug kws tshaaj tawm txujkev cawm dim,
   hab has rua Xi‑oo tas,
   “Koj tug Vaajtswv ua vaajntxwv kaav.”
  8Ca le tig ntsej noog.
   Cov kws faaj xwm kuj tsaa lub suab,
   puab hu nkauj ua ke zoo sab xyiv faab,
  tsua qhov puab qhov muag pum ntsoov
   Yawmsaub rov lug rua huv Xi‑oo.
  9Yeluxalee tej chaw kws raug muab tso tseg nyob do cuas,
   ca le tsaa suab hu nkauj,
  tsua qhov Yawmsaub tub nplig nwg haiv tuabneeg,
   nwg tub txhwv Yeluxalee lawm.
  10Yawmsaub tub loj npaab ntshuas nwg txhais npaab kws dawb huv
   taab meeg ib tsoom tebchaws suavdawg,
  mas thoob qaab ntuj kawg yuav pum
   peb tug Vaajtswv txujkev cawm dim.

  11Ca le moog, ca le tawm moog, ca le tawm qhov ntawd moog,
   tsw xob kov tej kws qas tsw huv.
  Mej cov kws nqaa Yawmsaub tej pestwj,
   ca le tawm huv plawv lub nroog hov moog,
   ca le tu mej tug kheej kuas dawb huv.
  12Mej yuav tsw maaj tawm moog,
   hab mej yuav tsw nyag kev tswv moog,
  tsua qhov Yawmsaub yuav moog ua mej ntej,
   hab Yixayee tug Vaajtswv yuav faaj seeb tom mej qub qaab.

Yawmsaub tug qhev raug txom nyem

  13Saib maj, kuv tug qhev yuav muaj tswvyim ua tau txhua yaam,
   nwg yuav muaj koob meej hab raug luas txhawb nqaa
   hab nwg yuav nyob lub rooj sab heev.
  14Tuabneeg coob heev yuav ceeb nkaus nwg,
   nwg lub ntsej muag txawv heev tsw thooj le tuabneeg,
   hab nwg lub cev kuj txawv tsw thooj le tuabneeg tej tub.
  15Nwg yuav ua rua ntau lub tebchaws ceeb nkaus ib yaam nkaus.
   Tej vaajntxwv yuav qus ncauj nti vem yog tim nwg,
  tsua qhov puab yuav pum yaam kws tsw tau muaj leejtwg has rua puab,
   hab puab yuav nkaag sab txug yaam kws puab tsw tau nov dua.