55

Lời Mời Hưởng Cuộc Sống Sung Mãn

  1“Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến với nguồn nước;
  Và ai không có tiền, hãy đến mua và ăn!
  Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền và không phải trả tiền.
  2Tại sao các ngươi chi tiền cho những đồ không phải là cơm bánh?
  Sao các ngươi trả công cho những thứ chẳng làm cho no?
  Hãy chăm chú nghe Ta: Hãy ăn những món ngon,
  Hãy để linh hồn các ngươi hưởng những món béo bổ.
  3Hãy lắng tai nghe và hãy đến với Ta, để linh hồn các ngươi sẽ sống.
  Ta sẽ lập với ngươi một giao ước đời đời,
  Vì lòng thương xót không thay đổi Ta đã hứa với Ða-vít.
  4Nầy, Ta đã lập nó làm một nhân chứng cho các dân,
  Một lãnh tụ, một tổng tư lệnh cho các nước.
  5Nầy, ngươi sẽ gọi một nước mà ngươi không biết,
  Và nước ngươi không biết sẽ chạy đến với ngươi,
  Bởi vì đó là ý muốn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên,
  Vì Ngài muốn tôn vinh ngươi.”

  6Hãy tìm kiếm CHÚA trong khi còn tìm được,
  Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần.
  7Kẻ ác khá bỏ đường lối xấu của mình;
  Người bất chính khá bỏ các ác tưởng;
  Hãy trở về với CHÚA để được Ngài thương xót;
  Hãy đến với Ðức Chúa Trời của chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào.

  8“Vì ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi,
  Ðường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta,” CHÚA phán.
  9“Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,
  Ðường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, và ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

  10Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống đất,
  Và không trở lại cho đến khi gội nhuần trái đất,
  Khiến cây cối đâm chồi nẩy lộc,
  Ban giống cho người gieo,
  Ban bánh cho người ăn thể nào,
  11Thì lời của Ta cũng vậy;
  Những lời đã ra từ miệng Ta sẽ chẳng trở về không,
  Nhưng chúng sẽ làm xong mọi điều Ta muốn,
  Và hoàn tất những gì Ta sai khiến chúng.

  12Vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ,
  Và được dẫn đưa trong bình an;
  Các núi đồi trước mặt các ngươi sẽ trỗi tiếng hát ca;
  Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay khen ngợi.
  13Cây tùng sẽ mọc lên thay gai góc;
  Cây sim sẽ mọc lên thế chỗ bụi gai;
  Ðiều ấy sẽ làm cho CHÚA được lưu danh muôn thuở,
  Một chứng tích đời đời, chẳng bị hủy diệt bao giờ.”