55

Lời kêu gọi đặc biệt

1Ai khát, hãy đến với Ta mà uống! Dù không tiền, cũng cứ đến mua mà ăn! Cứ mua sữa và rượu, khỏi trả tiền! 2Sao lại phí tiền mua thức ăn không có chất dinh dưỡng? Sao lại đi mua thực phẩm ăn độn cho no mà không bổ ích gì? Các con nghe đây, ta sẽ chỉ cho các con chỗ tìm được thức ăn dinh dưỡng và béo bổ cho tâm hồn.
3Các con hãy lắng tai, nghe thật chăm chỉ vì đây là vấn đề sống chết của tâm hồn các con! Ta sẵn sàng kết ước đời đời với các con; bảo đảm cho các con hưởng được vĩnh viễn sự nhân từ, bác ái Ta đã dành cho Đa-vít. 4Ta đã dùng Đa-vít tuyên cáo cho các dân tộc, lãnh đạo và chỉ huy nhiều quốc gia. 5Con cũng sẽ ra lệnh cho dân tộc con chưa quen biết, và dân tộc chưa quen biết con sẽ chạy đến với con, vì Chân Thần Hằng Hữu, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, đã tuyên dương con.

Ân đại xá

6Con hãy tìm kiếm Chúa khi Ngài còn cho gặp; hãy kêu xin Ngài khi Ngài còn ở gần! 7Con hãy bỏ những việc gian ác, loại các tư tưởng xấu xa! Con hãy quay về với Chúa; Ngài sẽ thương xót con; hãy trở lại với Chân Thần con vì Ngài khoan dung vô hạn. 8Chương trình ta khác hẳn chương trình con. Tư tưởng Ta sâu sắc hơn tư tưởng con. 9Như bầu trời cao hơn mặt đất, đường lối Ta cao xa hơn đường lối con; tư tưởng Ta vượt xa tư tưởng con, hàng tỷ năm ánh sáng.
10Lời ta giống như mưa, tuyết từ trời sa xuống, tuới nhuần đất đai, cho hạt nứt mộng, cho cây đâm chồi, cho lúa trỗ hoa, và cung cấp hạt giống cho bác nông phu và bát cơm cho người đói. 11Lời Ta gieo ra luôn luôn kết quả, bao giờ cũng thực hiện ý muốn ta, và sinh sôi nẩy nở không ngừng ở bất luận môi trường nào. 12Người nào tiếp nhận lời ta, sẽ sống bình an, hoan lạc. Cả đến cảnh vật quanh người, từ núi đồi đến cây cối cỏ hoa ngoài đồng cũng hân hoan. 13Gai gốc sẽ nhường chỗ cho tùng bách; cây sim thay thế thạch nam. Phép lạ ấy sẽ đề cao Danh Chúa và làm một dấu hiệu đời đời về quyền năng và lòng bác ái của Ngài.