55

Vaajtswv hlub suavdawg

  1“Txhua tug kws nqhes ca le lug cuag dej,
   tug kws tsw muaj nyaj ca le lug yuav hab noj.
  Ca le lug yuav cawv txwv maab
   hab kua mig tsw txug them nyaj them nqe.
  2Ua caag mej swv mej tej nyaj
   yuav yaam kws tsw yog zaub mov,
   hab ua num khwv rua tej kws tsw txaus mej sab?
  Ca le rau sab noog kuv has, hab noj yaam kws zoo,
   hab ca le zoo sab rua tej zaub mov kws zoo tshaaj.
  3Ca le tig ntsej noog hab lug cuag kuv.
   Ca le noog sub mej tug ntsuj plig txhad le caj sa nyob.
  Kuv yuav cog lug tseg moog ib txhws rua mej,
   yog kuv txujkev hlub ruaj khov kws muaj tseeb rua Tavi.
  4Saib maj, kuv muab nwg ua timkhawv rua ib tsoom tuabneeg,
   ua tug thawj hab tug kws kaav ib tsoom tuabneeg.
  5Koj yuav hu tej tebchaws kws koj tsw tau paub dua,
   hab tej haiv tuabneeg kws tsw tau paub dua koj,
  yuav dha tuaj cuag koj, vem yog muaj koj tug Vaajtswv Yawmsaub
   kws yog tug Dawb Huv huv cov Yixayee,
   tsua qhov nwg pub koob meej rua koj.”

  6Ca le nrhav Yawmsaub rua thaus kws tseed ntswb tau,
   ca le thov nwg rua thaus nwg tseed nyob ze.
  7Ca cov tuabneeg limham tso puab tej kev phem tseg,
   hab tug kws tsw ncaaj nceeg tso nwg tej kev xaav tseg.
  Ca puab rov lug cuag Yawmsaub
   sub nwg txhad le khuvleej puab,
  hab lug cuag peb tug Vaajtswv
   vem nwg yuav zaam txem huvsw rua puab.
  8“Kuv tej kev xaav tsw thooj le mej tej kev xaav,
   hab mej tej kev tsw thooj le kuv tej kev.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  9“Lub ntuj sab dhau lub nplajteb le caag,
   kuv tej kev kuj sab dua mej tej kev,
   hab kuv tej kev xaav sab dua mej tej kev xaav le ntawd.
  10Naag hab daus xwb daus npu lug sau ntuj lug
   hab tsw rov qaab moog rua sau,
   tsuas muaj kws ntub lub nplajteb
  ua rua lub nplajteb tuaj kaug tuaj ntsuag,
   pub noob rua tug kws tseb noob
   hab pub zaub mov rua tug kws noj le caag,
  11kuv tej lug kws tawm huv kuv lub qhov ncauj moog
   kuj zoo ib yaam le ntawd.
  Tej lug hov yuav tsw rov lug do cuas rua kuv,
   tassws yuav ua tej kws kuv hom tseg lawd kuas tav,
   hab ua rua tej kws kuv khaiv moog ua hov hlub tuaj.
  12Mej yuav tawm moog ua zoo sab xyiv faab
   hab raug coj moog kaaj sab quas lug.
  Tej roob hab tej pov roob yuav tsaa suab hu nkauj ua mej ntej,
   hab tej ntoo huvsw huv nruab teb yuav npuaj teg.
  13Ntoo cab nplooj suab yuav tuaj nyob xuav paug ntsaaj chaw,
   txwv ntoo roj yuav tuaj nyob xuav paug ntswm chaw.
  Tej nuav yuav ua lub chaw cim kuas ncu ntsoov Yawmsaub,
   yuav yog txujci tseem ceeb moog ib txhws kws tsw muab rhuav le.”