55

Vajtswv Txoj Kev Hlub

  1Tus TSWV hais tias,
  “Leejtwg nqhis dej, cia li los haus, muaj
   dej nyob ntawm no!
  Leejtwg tsis muaj nyiaj, cia li los
   yuav dawb thiab noj!
  Cia li los yuav cawv txiv hmab thiab mis nyuj,
   tsis tas them nyiaj li.
  2Vim li cas nej siv nej tej nyiaj mus
   yuav tej uas tsis yog mov?
  Vim li cas nej siv nej tej nqi zog mus
   yuav tej uas tsis txaus nej siab?
  Cia li mloog kuv hais, nej thiaj tau
   noj tej zaub mov uas zoo,
  nej lub siab thiaj tsau npo rau tej
   zaub mov uas zoo tshaj plaws.

  3“Kuv haivneeg, nimno nej cia li mloog
   thiab los cuag kuv nej thiaj yuav muaj sia nyob!
  Kuv coglus ruaj khov rau nej mus ibtxhis,
  thiab kuv yuav muab tej koob hmoov
   uas kuv twb coglus rau Daviv lawm pub rau nej.
  4Kuv tsa Daviv ua ib tug thawjcoj
   thiab kav txhua haivneeg,
  thiab kuv yuav qhia kuv lub hwjchim
   ntawm nws mus rau lawv.
  5Nimno nej yuav nqua hu ib tsoom
   tebchaws tuaj,
  lawv yeej ibtxwm tsis tau paub nej li,
   tiamsis nimno lawv yuav los poog nej.
  Kuv yog tus TSWV nej tus Vajtswv uas yog cov Yixalayees
  tus Vajtswv uas dawbhuv, kuv yuav ua kom tej no tshwm tuaj;
  kuv yuav ua kom nej tau koob meej thiab hwjchim.”

  6Cia li nrhiav tus TSWV thaum uas
   tseem yuav ntsib tau nws,
  cia li thov nws pab thaum nws tseem
   nyob ze nej.
  7Cia cov neeg siab phem tso lawv
   txojkev phem tseg,
  thiab cia cov neeg tsis ncaj tso lawv
   txojkev xav phem tseg.
  Cia lawv tig los cuag tus TSWV,
   Vajtswv thiaj yuav hlub lawv;
  los cuag peb tus Vajtswv, nws thiaj
   yuav zam lawv lub txim.
  8Tus TSWV hais tias, “Tej uas kuv
   xav zoo tsis thooj li tej uas nej xav,
  thiab tej uas kuv ua zoo tsis thooj li tej uas nej ua.
  9Lub ntuj nyob siab lub ntiajteb
   no li cas,
  tej uas kuv ua thiab kuv xav nyob
   siab tshaj tej uas nej ua thiab nej xav npaum li ntawd.

  10“Daus thiab nag los saum nruab
   ntug los tsis rov qab rau saud lawm,
  yog los ywg lub ntiajteb kom qoobloo
   loj hlob tawg paj txi txiv,
  thiaj muaj noob tseb thiab kom muaj mov
   rau neeg tau noj.
  11Tej lus uas kuv hais tawm lawm zoo
   ib yam li ntawd ntag;
  tej lus ntawd yuav tsis rov qab los
   cuag kuv dawb do ib zaug li,
  tiamsis yuav tawg paj txi txiv raws li
   kuv xav tseg lawm,
  kuv tej lus yuav ua txhua yam uas kuv tso nws mus ua.

  12“Nej yuav tawm hauv lub nroog
   Npanpiloos mus zoo siab hlo,
  luag yuav coj nej tawm kaj siab lug
   hauv lub nroog ntawd mus.
  Tej roob thiab tej pov roob yuav tsa suab hu nkauj,
  thiab tej xyoob tej ntoo yuav qw zoo siab.
  13Ntoo ciab yuav loj hlob tuaj hloov
   ntoo pos chaw,
  thiab ntoo tsw qab yuav tuaj hauv hav pos.
  Tej no yuav ua rau sawvdaws nco ntsoov
  thiab ua lub cim nco txog kuv uas yog tus TSWV,
   tus uas tau ua tej no mus ibtxhis li.”