55

Tơlơi Yahweh Pap Brơi Kơ Ƀing Hơduah Sem Ñu

  1Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Rai bĕ, Ơ abih bang ƀing hlơi pô mơhao,
   rai hăng mơñum ia bĕ.
  Wơ̆t tơdah ƀing gih ƀu hơmâo prăk ôh,
   rai mă tŭ gơnam ƀơ̆ng hăng ƀơ̆ng bĕ!
  Rai mă tŭ ia tơpai hăng ia tơsâo
   samơ̆ khŏm ƀu brơi prăk ôh yuakơ ƀu hơmâo tơlơi pơhoăč ôh.
  2Yua hơget pơhoăč hĭ prăk ƀơi gơnam đôč đač,
   laih anŭn ngă bruă kiăng kơ mă gơnam ƀu pơhrăp tơlơi mơhao ôh lĕ?
  Pơđi̱ng tơngia bĕ kơ Kâo laih anŭn ƀơ̆ng bĕ hơget gơnam jing hiam,
   tui anŭn jua bơngăt gih či mơak hăng gơnam ƀơ̆ng jơma̱n biă mă yơh.
  3Pơđi̱ng tơngia laih anŭn rai pơ Kâo bĕ:
   Hơmư̆ Kâo bĕ kiăng kơ jua bơngăt gih hơmâo tơlơi hơdip sĭt.
  Kâo či pơjing tơlơi pơgop hlŏng lar kiăng kơ djru kơ ƀing gih.
   Tơlơi khăp tŏng ten Kâo či dŏ hăng ƀing gih kar hăng Kâo ƀuăn laih kơ pơtao Dawid hlâo adih.
  4Lăng bĕ, Kâo hơmâo pơjing laih ñu jing pô ngă gơ̆ng jơlan kơ ƀing khul lŏn čar,
   jing pô djă̱ akŏ hăng git gai ƀing khul lŏn čar.

  5“Ơ Pô Ding Kơna Kâo hơi, sĭt yơh Ih či iâu pơƀut glaĭ ƀing lŏn čar Ih aka ƀu thâo krăn ôh,
   laih anŭn ƀing lŏn čar aka ƀu thâo krăn Ih ôh či rai tañ pơ Ih yơh,
  yuakơ Kâo, jing Yahweh Ơi Adai Ih,
   jing Pô Rơgoh Hiam Israel,
   hơmâo pha brơi kơ Ih tơlơi guh kơang.”

  6Yesayah pơhiăp tui anai, “Tañ hơduah sem bĕ Yahweh tơdang ƀing gih dưi hơduah ƀuh Ñu.
   Iâu kwưh kơ Ñu bĕ tơdang Ñu dŏ jĕ.
  7Brơi bĕ kơ pô sat ƀai đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng jơlan ñu pô đuaĭ tui
   jing đuaĭ hĭ mơ̆ng khul tơlơi pơmĭn soh sat ñu pô yơh.
  Brơi bĕ ñu wơ̆t glaĭ pơ Yahweh laih anŭn Yahweh či pap brơi kơ ñu yơh,
   jing wơ̆t glaĭ pơ Ơi Adai ta, yuakơ Ñu či pap brơi rơngai yơh.

  8“Khul tơlơi pơmĭn Kâo ƀu djơ̆ khul tơlơi pơmĭn gih ôh,
   laih anŭn khul hơdră jơlan Kâo kŏn djơ̆ khul hơdră jơlan gih lơi.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  9“Kar hăng khul tal adai glông hloh kơ lŏn tơnah dơ̆ pă,
   ăt dơ̆ anŭn mơ̆n khul jơlan Kâo glông hloh kơ khul jơlan gih
   laih anŭn khul tơlơi pơmĭn Kâo yom prŏng hloh kơ khul tơlơi pơmĭn gih.
  10Boh hiăp Kâo jing kar hăng ia hơjan laih anŭn ple̱r tơpŭng
   trŭn rai mơ̆ng adai adih,
  laih anŭn ƀu wơ̆t glaĭ pơ adai ôh
   tơl pơhơjan ƀơi lŏn tơnah.
  Ia hơjan anŭn ngă kơ lŏn tơnah čơnŭh hăng bluh đĭ,
   kiăng kơ pơtơbiă rai pơjĕh kơ pô sai pơjĕh laih anŭn gơnam tăm kơ pô ƀơ̆ng yơh.
  11Ăt kar hăng anŭn boh hiăp Kâo tơbiă laih mơ̆ng amăng bah Kâo.
   Boh hiăp anŭn ƀu či wơ̆t glaĭ pơ Kâo đôč đač ôh,
  samơ̆ či pơgiŏng hĭ tơlơi Kâo kiăng
   laih anŭn pơlaih hĭ tơlơi kơñăm Kâo ƀơi anih pă Kâo mơit rai boh hiăp anŭn yơh.
  12Ƀing gih či tơbiă nao mơak mơai mơ̆ng anih lŏn čar ataih
   laih anŭn pô ba akŏ gih či dui ba amăng tơlơi rơnŭk rơno̱m yơh.
  Khul čư̆ čan hăng khul bŏl čư̆
   či adoh kraih ƀơi anăp gih,
  laih anŭn abih bang kơyâo glai đang hơma
   či hơ̆k păh tơngan gơñu yơh.
  13Pơala kơ kơyâo drơi pơ anŭn či čă rai kơyâo hơngo̱ yơh,
   laih anŭn pơala kơ khul rơ̆k drơi pơ anŭn či hơmâo kơyâo hadas ƀâo mơngưi yơh čă đĭ.
  Khul tơlơi anŭn či jing gru kơnăl hlŏng lar
   jing tơlơi pơhơdơr kơ abih bang bruă mơnuă yom pơphan Yahweh yơh,
   jing tơlơi ƀu či răm rơngiă hĭ ôh.”