58

Yoo mov kuas raug lub ntsab

  1“Ca le qw nrov nrov, tsw xob qus ncauj ca,
   ca le tsaa hlo koj lub suab
   yaam nkaus le suab raaj kub yaaj.
  Ca le qha rua kuv haiv tuabneeg
   kuas paub txug qhov kws puab faav xeeb,
   qha rua Yakhauj caaj ceg paub puab tej kev txhum.
  2Tassws puab tseed naj nub nrhav kuv
   hab tseed zoo sab kawm paub kuv tej kev,
  ib yaam le puab yog haiv tuabneeg kws xyum ncaaj nceeg
   hab tsw tso puab tug Vaajtswv tej kevcai tseg.
  Puab kuj thov kuas kuv phua cai ncaaj nceeg rua puab,
   puab zoo sab kws yuav lug ze Vaajtswv.
  3‘Ua le caag peb tub ua kevcai yoo mov
   los koj tsw tsaa muag saib?
  Ua le caag peb tub txu fwjchim
   los koj tsw quav ntsej le?’
  Mej swm xaav saib maj, nub kws mej yoo mov
   mej tsuas ua lawv le mej lub sab nyam xwb
   hab mej quab yuam mej tej tub daag tub zug txhua tug.
  4Saib maj, mej tsuas yog yoo mov lug sws caav sws tshe
   hab sws ntaus nrwg phem kawg.
  Kev yoo mov kws naj nub nwgnuav mej ua,
   tsw ua rua mej lub suab moog txug sau ntuj.
  5Qhov kws mej ua kevcai yoo mov le nuav
   hab ua nub kws txu fwjchim xwb
   yog tej kws kuv xaiv yuav lov?
  Qhov kws nyo taubhau zoo yaam nkaus le tug tauj ab rawv,
   hab muab khaub seev tsaaj
   hab tshauv pua chaw pw yog kevcai yoo mov lov?
  Mej hu qhov kws ua le nuav tas yog yoo mov
   hab yog nub kws Yawmsaub txaus sab yuav nua lov?

  6“Kevcai yoo mov kws kuv cheem tsum yuav tsw yog le nuav lov?
   Yog qhov kws daws txujkev limham txuj hlua kws khi tuabneeg
  hab daws txuj hlua ntawm tug quab,
   hab muab cov kws raug quab yuam tso kuas dim
   hab muab tej quab luv pov tseg huvsw,
  7hab yog qhov kws muab mej tej mov
   faib rua cov kws tshaib plaab,
  hab coj cov pluag kws tsw muaj tsev nyob
   lug rua huv mej tsev,
  hab thaus mej pum leejtwg lab qaab
   kuj pub rua nwg naav,
   hab tsw nkaum teg ntawm mej tej kwvtij txheeb.
  8Mas txujkev kaaj yuav tshwm plawg
   rua huv mej yaam le kaaj ntug,
   hab yuav muab mej khu zoo sai sai.
  Mej txujkev ncaaj nceeg yuav ua mej ntej,
   Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab
   yuav lawv mej qaab tiv thaiv mej.
  9Mas thaus mej hu, Yawmsaub yuav teb,
   thaus mej taij hu nwg yuav has tas, ‘Kuv nyob ntawm nuav.’

  “Yog mej muab tug quab kws yuam luas hab qhov kws taw teg
   hab qhov kws has lug phem rhu huv mej moog,
  10hab yog mej kub sab quas lug pub rua cov kws tshaib plaab
   hab pub rua cov kws txom nyem nyuaj sab tau txaus le puab lub sab,
  mas txujkev kaaj yuav tshwm plawg huv qhov tsaus ntuj lug rua mej,
   hab qhov kws mej nyob qhov tsaus dub quas ncab
   yuav kaaj quas lug zoo le thaus taav su.
  11Hab Yawmsaub yuav coj mej moog ib txhws
   hab pub tej kws mej cheem tsum
   rua huv lub tebchaws kws qhuav nkig nkuav,
  hab yuav ua rua mej tej pob txhaa muaj zug.
   Mej yuav zoo yaam nkaus le lub vaaj kws muaj dej nduav,
   hab zoo yaam le lub qhov dej txhawv kws muaj dej tsw tu.
  12Hab tej kws tub pob taag ntev lug lawm
   yuav raug muab tswm dua tshab,
  hab mej yuav khu dua tshab rua sau tej taw tag
   kws tub nyob ntau tam tuabneeg lug lawm.
  Mej yuav tau lub npe hu tas yog
   cov kws khu tej ntsaa loog kws pob taag lawm
   hab khu tej kev txhad tau chaw nyob.

Fwm nub Xanpatau

  13“Yog mej tseg tsw xob saib tsw taug nub Xanpatau
   hab tsw ua lawv le mej lub sab nyam
   rua kuv nub kws dawb huv,
  hab yog mej hu nub Xanpatau ua nub kws sab xyiv faab,
   hab hu Yawmsaub nub kws dawb huv tas yog nub muaj meej,
  hab yog mej fwm nub ntawd tsw xob moog lawv le mej txujkev,
   lossws ua lawv le mej lub sab nyam,
   hab tsw xob has tej kws tsw muaj qaabhau,
  14mas mej yuav tau kev zoo sab xyiv faab huv Yawmsaub,
   hab kuv yuav ca mej caij sau tej chaw sab huv lub nplajteb,
  hab kuv yuav muab mej yawm koob Yakhauj tej qub txeeg qub teg yug mej,
   vem yog Yawmsaub lub qhov ncauj tau has le nuav lawm.”