5

Ua pev lug has txug lub vaaj txwv maab

1Ca kuv hu nkauj rua tug kws kuv nyam,
   yog zaaj nkauj has txug nwg lub vaaj txwv maab.
  Tug kws kuv nyam muaj lub vaaj txwv maab
   nyob sau lub roob kws aav zoo heev.
  2Nwg ncaws hab khaws tej pob zeb huvsw
   hab cog tej txwv maab kws zoo kawg rua huv,
  nwg ua tsev zuv rua huv plawv
   hab txaug ib lub qhov zeb lug tsuam
   kua txwv maab huv lub vaaj.
  Nwg vaam tas yuav txw cov txwv maab nyeg
   tassws txw cov txwv maab qus xwb.

  3Nwgnuav mej cov kws nyob huv Yeluxalee
   hab mej cov tuabneeg Yuta 'e,
  thov mej ca le txav txem rua kuv
   hab kuv lub vaaj txwv maab.
  4Tseed tshuav daabtsw kws kuv tsw tau ua
   rua kuv lub vaaj txwv maab?
  Thaus kuv tub vaam tas yuav txw cov txwv maab nyeg,
   ua le caag tsuas txw cov txwv maab qus xwb?
  5Nwgnuav kuv yuav has rua mej paub tas
   kuv yuav ua le caag rua kuv lub vaaj txwv maab.
  Kuv yuav rhuav tej laj kaab xuav paug pov tseg,
   mas tsaj txhu yuav muab noj taag,
  hab kuv yuav muab ntsaa vaaj tsoo pob taag
   mas lub vaaj yuav raug muab tsuj lamswm taag.
  6Kuv yuav ua kuas lub vaaj nyob do cuas ca,
   tsw muaj leejtwg yuav taav tej ceg hab npoog aav rua,
  mas yuav tuaj xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm.
   Kuv yuav txwv tej fuab kuas tsw xob tso naag lug rua huv.
  7Tsua qhov Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   lub vaaj txwv maab yog cov Yixayee,
  hab cov ntoo kws Yawmsaub txaus sab rua
   yog cov tuabneeg Yuta, hab nwg vaam tas
   puab yuav ua ncaaj ua nceeg,
  tassws ua cav puab tsuas yog ua nqaj nduag ntshaav nrug,
   nwg vaam tas yuav muaj kev ncaaj nceeg
  tassws ua cav tsuas muaj suab hu kuas moog paab.

Cov kws ua phem yuav raug txom nyem

  8Mej cov kws ua tsev ib lub txuas rua ib lub
   hab ua teb ib daim txuas rua ib daim
   tsw tshuav aav seem le lawm,
  mej yuav raug txom nyem lauj!
   Mej yuav nyob ua twm zeej twm kawv huv lub tebchaws xwb.
  9Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   tau has tawv tawv rua kuv nov tas,
  “Muaj tseeb tag tag le,
   yuav muaj ntau lub tsev nyob do cuas ca,
  tej lub tsev luj zoo nkauj
   yuav tsw muaj tuabneeg nyob huv,
  10tsua qhov ib daim teb txwv maab
   kws txaus kaum nkawm nyuj laij ib nub
  tsuas yog tau ib npa kua txwv maab xwb,
   hab cog ib haumaw noob tsuas yog sau tau ib efa xwb.”
  11Cov kws sawv ntxuv tsaus ntuj nti moog fuas cawv
   hab nyob haus txug ib taag mo qaug cawv plhu lab ploog
   yuav raug txom nyem lauj!
  12Thaus puab noj haus puab muaj
   nkauj nog ncaas miv nkauj nog ncaas luj,
  muaj nruag npuaj hab raaj ntsaws hab muaj cawv,
   tassws puab tsw quav ntsej Yawmsaub tej num
   hab tsw xaav txug tej kws nwg txhais teg ua.
  13Vem le nuav kuv haiv tuabneeg
   txhad le poob tebchaws vem yog tsw paub kuv,
  puab cov kws muaj meej kuj tuag tshaib,
   ib tsoom pejxeem kuj nqhes qhuav sab qhawv.
  14Vem le nuav tub tuag teb tshaib nqhes zuj zug,
   rua ncauj luj tshaaj plawg,
  mas Yeluxalee cov kws muaj meej
   hab ib tsoom pejxeem nqeg rua huv,
  yog cov tuabneeg huv lub nroog
   hab cov kws zoo sab xyiv faab ua lomzem rua huv.
  15Tuabneeg yuav poob qeg hab yuav raug txu fwjchim,
   hab cov kws khaav theeb yuav too muag nrho.
  16Tassws Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yuav raug qhuas ntxhas vem yog nwg txav txem ncaaj,
  Vaajtswv tug kws dawb huv
   kuj qha nwg kev dawb huv tshwm lug
   vem yog nwg ua ncaaj nceeg.
  17Mivnyuas yaaj yuav nrhav noj hov ntawd
   ib yaam le yog nwg lub tshaav zaub,
  hab tej tsaj kws rog hab tej mivnyuas tshws
   yuav nrhav noj huv tej chaw kws pob taag.

  18Cov kws swv tej lug daag hai kev phem lug,
   hab hai lub txem lug yaam nkaus le xuas hlua hai tsheb nyuj,
   yuav raug txom nyem lauj!
  19Puab has tas, “Ca Vaajtswv maaj nroog,
   ca nwg kawgkag ua nwg tej num sub peb txhad tau pum.
  Ca tej kws Yixayee tug Tswv kws Dawb Huv
   tau npaaj tseg lawm lug ze,
   thov kuas lug, sub peb txhad tau paub.”
  20Cov kws hu qhov phem ua qhov zoo,
   hab hu qhov zoo ua qhov phem,
  hab muab qhov tsaus ntuj ua qhov kaaj
   hab muab qhov kaaj ua qhov tsaus,
  hab muab qhov ab ua qhov qaab zwb
   hab muab qhov qaab zwb ua qhov ab,
   yuav raug txom nyem lauj!
  21Cov kws nwg xaam pum tas nwg ntse,
  hab cov kws nwg pum tas nwg paub qaabhau
   yuav raug txom nyem lauj!
  22Cov kws haus cawv ua tau hab cov kws sab luj muab cawv sws tov haus,
   yuav raug txom nyem lauj!
  23Puab yuav nyaj xab puab txhad tso tug kws ua txhum dim,
   hab qhau tug kws tsw ua txhum txujcai.

  24Vem le nuav, nplaim tawg kub tej quav nyaab yaaj ntshws le caag,
   hab tej nroj qhuav kub taag le caag,
  mas puab tej caag yuav lwj taag ib yaam le hov
   hab puab tej paaj yuav yaa taag le moov aav,
  vem puab muab Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   txuj kevcai tso tseg hab saib tsw taug
   cov Yixayee tug Tswv kws Dawb Huv tej lug.
  25Vem le nuav, Yawmsaub txujkev npau tawg
   txhad tshwm plawg rua nwg haiv tuabneeg
  nwg tsaa teg tawm tsaam puab hab ntaus puab.
   Tej toj roob hauv peg tseeg ua zug quas kais,
  hab puab tej cev tuag pawg quas lug huv tej kev zoo
   yaam le tej pawg tshwj xuam.
  Txawm le ntawd los nwg txujkev chim tsw thim le,
   nwg tseed tsaa teg rawv.

  26Nwg yuav tsaa chij hu kuas ib lub tebchaws kws nyob deb tuaj,
   hab xuav kauv hu puab tuaj tim qaab ntuj kawg tuaj.
   Mej saib maj, puab tuaj sai, tuaj ceev kawg le.
  27Tsw muaj ib tug txug sav, tsw muaj ib tug dawm,
   tsw muaj ib tug tsaug zug lossws ncaws daab ndub,
  puab tej hlaab sa los tsw xoob, tej hlua khau los tsw tu le.
  28Puab tej xub kuj zuag, puab tej neev kuj saam ca huvsw,
   puab tej rau neeg kuj tawv cuag zeb hauv swm,
   puab lub tsheb kuj zoo yaam nkaus le khaub zeeg cua.
  29Puab tej suab nyooj le tsuv ntxhuav,
   zoo ib yaam nkaus le tej thaav tsuv ntxhuav puab quaj nyooj,
  puab nyooj luj lawg, puab nthos nkaus tug tsaj hab kwv moog,
   tsw muaj leejtwg cawm tau.
  30Nub hov puab yuav nyooj luj lawg sau puab tug qauv
   yaam nkaus le dej havtxwv nrov.
  Yog leejtwg saib rua huv lub tebchaws
   mas tsuas yog pum tsaus ntuj quas nti
  hab kev txom nyem nyuaj sab xwb,
   hab fuab laum nkaus qhov kaaj huvsw.