5

Zaj Nkauj Hais Txog Lub Vaj Txiv Hmab

  1Kuv yuav hu nkauj rau tus uas kuv
   hlub mloog,
  zaj nkauj no hais txog nws lub vaj txiv hmab:
  Tus uas kuv hlub muaj ib lub vaj txiv hmab
  nyob saum lub ncov roob uas av zoo heev.
  2Nws khawb thiab khaws tej pobzeb tawm,
  nws cog tej yub txiv hmab zoo heev rau.
  Nws ua ib lub chaw tsomfaj zov tej txiv hmab ntawd.
  Nws khawb ib lub qhov ua chaw tsuam txiv hmab.
  Nws tos rawv kom tej txiv hmab siav,
   tiamsis tej txiv hmab qaub kawg li.
3Nimno nej cov uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab cov Yudas, “Nej cia li txiav txim rau kuv thiab kuv lub vaj txiv hmab. 4Puas tseem tshuav tej yam dabtsi uas tsimnyog kuv ua rau kuv lub vaj txiv hmab ntxiv thiab? Vim li cas thaum kuv mus de cov txiv zoo uas qab zib, ho de tau cov txiv phem uas qaub xwb?
5“Nimno kuv qhia rau nej paub qhov uas kuv yuav ua rau kuv lub vaj txiv hmab. Kuv yuav muab tej xovhlau uas xov ncig lub vaj rhuav povtseg, thiab lub vaj ntawd yuav raug kev puastsuaj; kuv yuav muab tej ntsa lajkab rhuav huv tibsi povtseg kom tej txiv hmab ntawd raug luag tsuj rau hauv av. 6Kuv yuav ua kom lub vaj txiv hmab no tuaj nroj tsuag kom tsis muaj neeg tav ntsis lossis npoog av rau tej hauvpaus; kuv yuav cia pos tshauv thiab pos rau miv tuaj laum nws. Kuv yuav txwv huab cua kom tsis muaj nag los ywg lub vaj no.”
  7Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   lub vaj txiv hmab yog cov Yixalayees.
  Cov Yudas yog cov txiv hmab uas nws cog rau.
  Nws cia siab ntsoov hais tias lawv yuav ua neeg zoo,
   tiamsis lawv ho ua neeg tua neeg.
  Nws cia siab ntsoov hais tias lawv
   yuav ua neeg ncaj ncees,
  tiamsis cov neeg uas raug lawv
   tsimtxom thov kom muaj kev ncaj ncees.

Tej Kev Phem uas Cov Txivneej ua

8Nej yuav raug kev puastsuaj lauj! Nej muas ntau lub tsev thiab ntau thaj teb los ntxiv rau tej uas nej twb muaj lawm. Tsis ntev yuav tsis muaj chaw rau lwm tus nrog nej nyob, tsuas tshuav nej nyob hauv lub tebchaws ntawd lawm xwb. 9Kuv hnov tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Tagnrho tej tsev loj thiab zoo nkauj no yuav tsis muaj neeg nyob. 10Cog kaum pav txiv hmab, thaum siav tsuas tsuam tau ib thoob cawv xwb, thiab tseb kaum kawm noob nplej, thaum siav tsuas sau tau ib kawg xwb.”
11Nej yuav puastsuaj lauj! Nej sawv thaum tsis tau kaj ntug los pib haus cawv thiab nyob tsheej tag hmo haus cawv kom nej qaug. 12Thaum nej muaj noj muaj haus, nej ntaus nkauj nogncas, ntaus nruas, tshuab raj ntsaws thiab haus cawv. Tiamsis nej tsis totaub hais tias tus TSWV ua dabtsi. 13Yog li ntawd, nej thiaj yuav raug coj mus ib yam li cov neeg raug txim. Nej cov thawjcoj yuav tuag tshaib thiab nej cov pejxeem yuav tuag nqhis. 14Tubtuag teb tshaib nqhis heev, nws rua ncauj ras tos lawv. Tubtuag teb yuav nqos tej nomtswv hauv lub nroog Yeluxalees nrog tej pejxeem thiab lawv tej kev lomzem mus kom tas.
15Txhua tus yuav poob ntsejmuag, thiab tagnrho tej neeg khavtheeb yuav raug txo hwjchim. 16Tiamsis tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav qhia nws lub hwjchim ntawm nws txojkev ncaj ncees, thiab Vajtswv tus dawbhuv qhia nws txojkev dawbhuv thaum nws txiav txim rau nws haivneeg. 17Yaj yuav noj tej nyom tuaj hauv tej nroog uas raug puastsuaj tas, thiab tej menyuam tshis yuav ntsib lub tshav zaub uas mos heev.
18Nej yuav puastsuaj lauj! Nej cov uas tsis kam tso kev txhaum tseg. 19Nej hais tias, “Cia tus TSWV ua raws li nws hais tias nws yuav ua kom peb thiaj pom yam uas nws ua ntawd. Cia cov Yixalayees tus Vajtswv uas Dawbhuv ua raws li tej uas nws tau npaj tseg lawm, peb thiaj yuav paub.”
20Nej yuav puastsuaj lauj! Nej muab tej lus phem ntxeev hais ua lus zoo thiab muab tej lus zoo ntxeev hais ua lus phem. Nej muab lus qabzib ntxeev ua lus iab lus daw thiab muab lus iab lus daw ntxeev hais ua lus qab zib.
21Nej cov uas pom hais tias nej ntse thiab nej cov uas xav hauv nej lub siab hais tias nej ntse yuav raug kev puastsuaj lauj! 22Cov neeg uas haus cawv ua tau thiab cov neeg siab tawv uas muab cawv sib tov haus yuav raug puastsuaj lauj! 23Tiamsis nej txiav txim tsis ncaj, nej yuav tej nyiaj xiab thiab tso tus txivneej uas muaj txim tawm nyob ywj siab thiab rau txim rau tus neeg ncaj ncees. 24Yog li nimno, tej quavnyab npleg thiab puamkhab kub hnyiab li cas, nej tej cag yuav lwj, yuav qhuav thiab cua yuav muab ntsawj ya tas ib yam li ntawd, vim nej tsis lees paub tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txoj kevcai uas cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv tau qhia tseg rau peb lawm. 25Tus TSWV chim heev rau nws haivneeg thiab nws tsa nws txhais tes rau txim rau lawv. Tej hauv roob yuav ua zog koog thiab yuav muab cov neeg tuag tso pawglug rau hauv tej plawv kev ib yam li tej khoom uas muab povtseg. Txawm yog twb muaj npaum li no los tus TSWV tseem chim tsis paub kawg, nws tseem pheej tsa nws txhais tes txiav txim tas zog li.
26Tus TSWV ua ib yam cim hu lub tebchaws uas nyob deb heev. Nws xuav hu kom lawv tuaj puag tim qab ntug tuaj cuag nws. Thiab lawv tuaj lawm tiag lauj; lawv tso sas ceev kawg li. 27Tsis muaj leejtwg yuav nkees, tsis muaj leejtwg yuav ntog li. Lawv yuav tsis tsaug zog ib zaug li, lawv tej siv sia los tsis xoob; tej hlua khau los tsis tu. 28Lawv tej xub hneev los ntse kawg nkaus, thiab lawv tej hneevnti los nta txhua rab tshuav qib lawm xwb. Lawv cov nees tej rau tawv ib yam li pobzeb, thiab lawv tej tsheb nees ntog zoo ib yam li khaub zeeg cua. 29Cov tubrog nyooj laws ib yam li tus tsov ntxhuav uas tom tau tsiaj thiab kwv mus rau qhov chaw uas tsis muaj tus los txeeb tau.
30Thaum txog hnub ntawd, lawv yuav nyooj nrov heev thoob plaws lub tebchaws Yixalayees ib yam li dej hiavtxwv ntas. Tig saib lub tebchaws saib! Kev tsaus ntuj thiab kev nyuaj siab los lawm lauj! Kev tsaus ntuj muab kev kaj laum tas lawm.