5

Klei Bi Hriêng kơ War Boh Kriăk Ƀâo

  1 Brei kâo mmuñ kơ pô kâo khăp
   sa klei mmuñ djŏ kơ đang boh kriăk ƀâo ñu.
  Pô kâo khăp mâo sa boh đang boh kriăk ƀâo
   ti kbuôn lăn jing snăk.
  2Ñu klei lăn, mă hĕ boh tâo,
   leh anăn pla ana boh kriăk ƀâo jăk hĭn.
  Ñu mdơ̆ng sa boh sang tum ti krah gơ̆,
   leh anăn klei ƀăng djiêt boh.
  Ñu čang hmăng kơ gơ̆ srăng mâo boh jăk,
   ƀiădah mâo knŏng boh jhat.

  3Snăn ară anei, Ơ phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem leh anăn phung êkei čar Yuđa,
   phat kđi bĕ kâo hŏng đang boh kriăk ƀâo kâo.
  4Ya klei yuôm ăt dôk kơ đang boh kriăk ƀâo kâo,
   kâo ka ngă brei kơ ñu ôh?
  Êjai kâo čang hmăng kơ ñu srăng mâo boh jăk,
   si ñu mâo hĕ boh jhat lĕ?

  5Snăn ară anei kâo srăng hưn kơ diih
   klei kâo srăng ngă kơ đang boh kriăk ƀâo kâo:
  Kâo srăng buč hĕ mnư̆ ñu,
   leh anăn hlô dliê srăng ƀơ̆ng hĕ ñu jih.
  Kâo srăng bi klưh hĕ mnư̆ ñu,
   leh anăn arăng srăng juă hĕ ñu.
  6Kâo srăng brei ñu rai,
   arăng amâo srăng lŏ mkra adhan ñu, amâo lŏ mbŭ phŭn ñu ôh;
  êruê hruĕ leh anăn êruê ana srăng čăt tinăn.
   Leh anăn kâo srăng mtă kơ knam
   amâo lŏ brei êa hjan kơ ñu ôh.

  7Đang boh kriăk ƀâo Yêhôwa kơ phung kahan
   jing sang Israel,
  leh anăn phung êkei Yuđa
   jing mnơ̆ng jăk ñu pla.
  Ñu čang hmăng mâo klei kpă, ƀiădah nĕ anei, arăng tuh êrah leh;
   leh anăn ñu čang hmăng kơ klei kpă ênô,
   biădah nĕ anei, mâo klei ur krao.

Klei Knap Mñai Hưn leh kơ Phung Ƀai

  8Knap mñai yơh kơ phung mdơ̆ng sang giăm hŏng sang mkăn,
   leh anăn ngă hma giăm hŏng sa boh hma mkăn
  tơl amâo lŏ mâo anôk ôh,
   leh anăn arăng brei diih dôk hjăn ti krah čar.
9Yêhôwa kơ phung kahan kat asei leh kơ knga kâo:
   “Sĭt nik lu boh sang srăng jing ênguôl,
   sang prŏng leh anăn siam amâo lŏ mâo mnuih dôk ôh.
  10Pluh hektar đang boh kriăk ƀâo srăng mâo sa ƀat êa kpiê,
   leh anăn sa ômer mjeh srăng mâo knŏng sa êpha boh dhan.”

  11Knap mñai yơh kơ phung mdih ưm
   čiăng tui duah kpiê, dôk mnăm tơl mlam
   tơl kpiê čuih diñu.
  12Diñu mâo đĭng buôt, leh anăn brô̆,
   gông, leh anăn đĭng kliă, leh anăn kpiê hlăm klei diñu huă mnăm,
  ƀiădah diñu amâo uêñ kơ bruă Yêhôwa ôh,
   kăn ƀuh rei bruă kngan gơ̆ ngă.
  13Kyua kƀah klei thâo mĭn
   phung ƀuôn sang kâo srăng nao jing mnă.
  Phung arăng mpŭ hlăm diñu djiê êwiêt,
   leh anăn phung lu diñu khuôt đŏk hŏng klei mhao.
  14Kyuanăn Ƀuôn Phung Djiê kăp ƀơ̆ng diñu,
   leh anăn ha bi prŏng leh ƀăng êgei ñu êgao hnơ̆ng.
  Phung khua leh anăn phung ƀuôn sang ƀuôn Siôn trŭn nao tinăn,
   jih jang phung lu wăt phung mgao lĕ hlăm anăn.
  15Phung ƀuôn sang điêt wăt prŏng srăng êdu ai,
   ală phung mgao arăng srăng mdlưh.
  16Ƀiădah Yêhôwa kơ phung kahan mâo klei mdĭ kyua klei kpă,
   leh anăn Aê Diê Doh Jăk srăng bi êdah ñu pô doh jăk hlăm klei kpă ênô.
  17Hlăk anăn êđai biăp srăng ƀơ̆ng rơ̆k msĕ si ti kdrăn rơ̆k diñu pô,
   leh anăn phung tue srăng ƀơ̆ng ti krah anôk rai phung mdrŏng.
  18Knap mñai yơh kơ phung ktŭng klei wê hŏng klei kuĭ klei luar
   leh anăn ktŭng klei soh hŏng klei bră đoh êdeh aseh,
  19phung lač, “Brei Yêhôwa ruăt ngă,
   brei ñu bi jêč bruă ñu,
  čiăng kơ drei dưi ƀuh.
   Brei klei Pô Doh Jăk Israel čiăng srăng truh,
   čiăng kơ drei dưi thâo klei anăn.”

  20Knap mñai yơh kơ phung pia klei jhat jing jăk,
   leh anăn klei jăk jing jhat,
  phung yap klei mmăt hrô kơ klei mngač,
   leh anăn klei mngač hrô kơ klei mmăt,
  phung brei klei phĭ hrô kơ klei mmih,
   leh anăn klei mmih hrô kơ klei phĭ.

  21Knap mñai yơh kơ phung yap mă diñu pô jing phung thâo mĭn,
   leh anăn yap mă diñu pô thâo săng.

  22Knap mñai yơh kơ phung kreh mnăm kpiê,
   leh anăn phung knhăk bi lŭk kpiê ktang,
  23phung yap kpă pô ƀai kyua ngăn sun,
   leh anăn hngah ngă klei djŏ kơ phung kpă.

  24Kyuanăn, msĕ si êlah pui ƀơ̆ng adrăng,
   leh anăn msĕ si êlah pui čuh rơ̆k krô,
  msĕ snăn mơh agha diñu srăng jing msĕ si mnơ̆ng brŭ rai,
   leh anăn mnga diñu srăng đung msĕ si ƀruih lăn;
  kyuadah diñu hngah leh klei bhiăn Yêhôwa kơ phung kahan,
   leh anăn bi êmut klei Pô Doh Jăk Israel blŭ.
  25Kyuanăn klei Yêhôwa ngêñ trơ̆ng hŏng phung ƀuôn sang ñu;
   ñu yơr leh kngan bi kdơ̆ng hŏng diñu leh anăn čăm diñu.
  Čư̆ ktư̆ mgei
   leh anăn asei mlei djiê diñu jing msĕ si djah ti krah êlan.

   Wăt jih klei anăn dưn, ăt klei ñu ngêñ ka hlao ôh,
   kngan ñu ăt dôk yơr ngă nanao.

  26Ñu srăng mđĭ čhiăm gru kơ phung găp djuê dôk kbưi,
   leh anăn ñu hôč iêu digơ̆ mơ̆ng knhal lăn ala,
  leh anăn nĕ anei, digơ̆ hriê
   hŏng klei ruăt, pral snăk.
  27Amâo mâo sa čô diñu srăng êmăn, kăn mâo sa čô têč hnêč rei,
   amâo mâo pô srăng đih pĭt ôh.
  Hdrăng kơiêng diñu amâo srăng tlaih ôh,
   klei hdruôm jơ̆ng diñu kăn tloh rei.
  28Ƀrăm diñu knur,
   leh anăn jih jang hna diñu ƀêč leh.
  Kčuôp jơ̆ng aseh diñu jing msĕ si boh tâo pui,
   leh anăn pông êdeh diñu jing msĕ si angĭn đrŭng.
  29Klei diñu ur driâo jing msĕ si êmông gu ana gruh;
   diñu ur msĕ si êđai êmông gu.
  Diñu gruh leh anăn mă hlô diñu,
   diñu djă ba mnơ̆ng diñu mă leh, amâo mâo pô dưi bi mtlaih ôh.
  30Hlăm hruê anăn diñu srăng gruh kyua digơ̆,
   msĕ si ênai êa ksĭ.
  Tơdah arăng dlăng kơ lăn čar,
   nĕ anei, klei mmăt leh anăn klei rŭng răng,
   leh anăn knam guôm hĕ klei mngač ñu.