60

Nau Chrêk Rmah Siôn Nar Kan Dơ̆

1"Dâk hom, sol hom, yor lah nau ang may tât jêh, jêh ri nau chrêk rmah Yêhôva luh jêh ta kalơ may. 2Yor lah aơ, nau ngo nkŭm neh ntu, jêh ri nau ngo mbâl nkŭm phung ƀon lan; ƀiă lah Yêhôva dâk ta kalơ may, jêh ri bu mra saơ nau chrêk rmah păng ta kalơ may. 3Phung ndŭl mpôl bunuyh mra văch ma nau ang may, jêh ri phung hađăch ma nau lơp rmah nau may dâk.
4"N'gơr hom măt may jêh ri uănh ndăch jŭm: lĕ rngôch khân păng tâm rƀŭn ndrel văch ma may. Phung kon bu klâu văch tă bơh ngai, jêh ri bu chông ta ti phung kon bu ur may 5Rnôk nây mra saơ jêh ri sol ang, jêh ri nuih n'hâm may mra mpât jêh ri răm maak; Yor lah ndơ rmeh ler bơh dak mƀŭt bu mra njŭn ma may, drăp ndơ phung ndŭl mpôl bunuyh mra văch ma may. 6Âk seh samô mra nkŭm bri neh may, âk kon seh samô bơh bri Madian jêh ri bri Êpha: Lĕ rngôch seh sa mô bơh Sêba mra văch. Khân păng mra rdeng leo mah jêh ri ndơ ƀâu kah, jêh ri mra mbơh nau tâm rnê ma Yêhôva. 7Lĕ rngôch biăp be bơh bri Kêdar mra tâm rƀŭn ma may, lĕ rngôch biăp nkuăng bơh bri Nêbaôt mra pah kan ma may. Gâp mra dơn bu nhhơr khân păng ta nơng may. 8"Mbu phung aơ mpăr tâm ban ma ndâr tŭk, tâm ban ma plŭk ma rsuăn khân păng? 9Na nê̆ phung ƀon lan bri kơh dak mƀŭt mra kâp gâp, jêh ri kumpăm bơh bri Tarsir văch lor, gay njŭn phung kon bu klâu may bơh ngai, ndrel ma prăk jêh ri mah khân păng, prăp ma amoh Yêhôva Brah Ndu may, jêh ri prăp ma Nơm Kloh Ueh Isarael, yor lah păng ăn jêh nau chrêk rmah ma may,
10"Phung bu năch mra rdâk tay pêr may, jêh ri phung hađăch khân păng mra pah kan ma may. Nđâp tơ lah gâp dong jêh may dôl gâp ji nuih, ƀiă lah dôl yô̆ ma may gâp mra ƀư ueh ma may. 11Mpông pêr may ăt mra pơk mro, măng nar bu mâu mra chăng khân păng ôh, gay ma bu dơi njŭn ma may drăp ndơ phung ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri phung hađăch khân păng mra têk leo ma nau dơi. 12Yor lah ndŭl mpôl jêh ri ƀon bri hađăch mâu ŭch kan ma may ôh mra rai lôch, bu mra ƀư rai lơi phung ndŭl mpôl nây lĕ ƀhiau. 13Nau chrêk rmah bri Liban mra văch ma may, tơm si chiprơ, si n'ho jêh ri tơm si buis, ŭch ƀư ueh jrô kloh ueh gâp; jêh ri gâp mra ăn chrêk rmah ntŭk gâp chrong jâng. 14Phung kon bu klâu phung tŭn jot may mra văch chon mbah ma may; jêh ri lĕ rngôch phung tâm rmot ma may mra păn ta năp jâng may. Khân păng mra rnha may Ƀon Yêhôva. Bon Siôn ma Nơm Kloh Ueh Israel.
15"Nđâp tơ lah bu chalơi jêh ri tâm rmot jêh ma may, pô ri mâu geh nơm rgăn ta nk lang may ôh, gâp mra ăn may jêng nkrơ̆ hôm mro, nau răm maak tâm lĕ rngôch rnôk.
16May mra nhêt dak toh lĕ rngôch phung ndŭl mpôl bunuyh; nđâp ma lĕ rngôch phung hađăch mra ăn may pu. Rnôk nây may mra gĭt gâp yơh, Yêhôva jêng Nơm Tâm Rklaih may. Nơm tâm chuai may, Nơm Brah phung Yakôb. 17Ntrok kông gâp mra njŭn mah, ntrok loih gâp mra njŭn prăk, ntrok si geh kông, jêh ri ntrok lŭ geh loih. Gâp mra ăn nau đăp mpăn mpeh ma kôranh toyh may, jêh ri nau sŏng srăng may jêng kôranh chiă uănh may.
18Bu mâu mra tăng đŏng ôh nau nhĭk ƀai tâm bri may, mâu lĕ geh nau roh jêh ri nau rai tâm n'har bri neh may. May mra rnha pêr may Nau Tâm Rklaih, jêh ri mpông pêr may Nau Tâm Rnê. 19Nar mâu hôm jêng nau ang ma may dôl nar ôh, khay mâu mra ăn nau ang lĕ păng nchrat ma may dôl măng; ƀiă lah Yêhôva mra jêng nau ang may n'ho ro. Brah Ndu may mra jêng nau chrêk rmah may.
20Nar may mâu mra nhâp đŏng ôh, khay may mâu mra du lĕ; Yor lah Yêhôva mra jêng nau ang may n'ho ro, jêh ri nar may rngot klâng mra lôch. 21Rnôk nây lĕ rngôch phung ƀon lan may mra jêng sŏng da dê; khân păng mra dơn bri ƀaƀơ n'ho ro. Khân păng mra jêng nkeh gâp tăm jêh, kan ti gâp ƀư jêh, gay ma gâp geh nau chrêk rmah. 22Nơm djê̆ lơn mra jêng du phung ƀon lan, jêh ri nơm jê̆ lơn mra jêng du mpôl băl bunuyh katang. Gâp jêng Yêhôva, gâp mra ăn tât gơnh nau nây tâm rnôk păng.