62

  1Vem saib rua Xi‑oo kuv txhad tsw tswj kuv lub suab,
   hab yog saib rua Yeluxalee
   kuv txhad tsw nyob tuabywv
  moog txug thaus kws Yeluxalee kev ncaaj nceeg
   ci yaam le kaaj ntug
  hab nwg txujkev cawm dim
   ci yaam nkaus le teg tsau.
  2Mas ib tsoom tebchaws yuav pum qhov kws koj ncaaj nceeg,
   hab ib tsoom vaajntxwv yuav pum koj lub meej mom.
  Koj yuav raug hu lub npe tshab
   kws Yawmsaub lub qhov ncauj yuav tis rua koj.
  3Koj yuav ua lub mom kub kws zoo nkauj kawg
   nyob huv Yawmsaub txhais teg,
  hab ua lub mom vaajntxwv
   nyob huv koj tug Vaajtswv txhais teg.
  4Luas yuav tsw hu koj lub npe has tas,
   “Raug muab pov tseg,” dua le lawm
  hab yuav tsw hu koj lub tebchaws tas,
   “Nyob do cuas ca,” dua le lawm,
  tassws koj yuav raug hu tas, “Hexinpa”,
   hab hu koj lub tebchaws tas, “Npe‑ula”,
  tsua qhov Yawmsaub zoo sab txaus sab rua koj,
   hab koj lub tebchaws yuav muaj txwj nkawm.
  5Tug tub hluas yuav tug ntxhais hluas kws dawb huv le caag,
   tug kws tswm koj yuav yuav koj ib yaam le ntawd.
  Tug nraug vauv zoo sab xyiv faab rua tug nkauj nyaab le caag,
   koj tug Vaajtswv yuav zoo sab xyiv faab ib yaam le ntawd rua koj.

  6Yeluxalee 'e, kuv tso cov kws faaj xwm nyob sau koj tej ntsaa loog,
   nruab nub mo ntuj puab tej suab tsw ntsag le.
  Mej cov kws ua kuas Yawmsaub ncu ntsoov
   tsw xob su le,
  7hab tsw xob ca Yawmsaub su
   moog txug thaus nwg tswm tsaa Yeluxalee kuas ruaj,
   hab ua kuas yog lub chaw rua ib tsoom huv nplajteb qhuas.
  8Yawmsaub tau cog lug khov kho rua nwg txhais teg xws
   hab nwg txhais npaab kws muaj zug has tas,
  “Kuv yuav tsw muab koj tej qoob loos
   rua mej cov yeeb ncuab noj dua le lawm,
  hab lwm haiv tuabneeg yuav tsw haus
   mej tej cawv txwv maab kws mej khwv tau.
  9Mas cov kws hlais yuav tau noj hab qhuas Yawmsaub,
   hab cov kws muab tej txwv maab sau lug ca yuav tau haus
   rua huv kuv lub tuam tsev tej tshaav puam.”

  10Ca le tawm moog, ca le tawm plawg ntawm rooj loog moog,
   ca le npaaj kev rua haiv tuabneeg nuav, ca le tsub kev,
  ca le tsub txuj nam kev, hab khaws tej pob zeb pov tseg kuas du lug,
   ca le tsaa chij rua sau ib tsoom tuabneeg.
  11Yawmsaub tau tshaaj tawm moog thoob plawg nplajteb has tas,
   “Ca le has rua Xi‑oo tug ntxhais tas,
   ‘Saib maj, koj txujkev dim saamswm lug.
  Nwg coj yeeb koob nrug nwg lug,
   tej nqe zug kuj nyob ntawm nwg lub xubndag.’ ”
  12Hab luas yuav hu puab tas,
   “Cov tuabneeg kws dawb huv,” hab
   “Cov kws Yawmsaub tub txhwv lug lawm,”
  hab yuav hu koj has tas,
   “Nrhav tau lug, yog lub nroog kws tsw muab tso tseg lawm.”