63

Năm cứu chuộc

1Ai đang từ Ê-đôm và Bốt-ra ngự đến, vận y phục rực rỡ màu đỏ thẫm? Ai đang tiến bước cách uy nghiêm, hùng dũng, khoác vương bào? Ấy chính Ta, là Đấng thông báo ân tha tội, Ta là Đấng có thừa năng lực cứu rỗi.
2Sao áo Chúa đỏ rực như áo người đạp nho trong phòng ép nho?
3“Ta đã đạp nho một mình, không ai giúp đỡ. Ta đã chà đạp chúng trong cơn phẫn nộ, nước nho tung tóe vấy áo Ta. 4Ta đã định ngày báo ứng trong lòng Ta, và Năm Cứu chuộc của Ta đã đến. 5Ta nhìn xem, chẳng có ai đến giúp họ. Ta ngạc nhiên, sửng sốt. Vì thế, Ta báo ứng một mình, xét xử và đoán phạt một mình, 6Trong cơn phẫn nộ, Ta chà nát các dân vô đạo, khiến chúng lảo đảo rồi ngã gục xuống đất."

Lòng nhân ái của Chúa

7Ta sẽ nói đến lòng thương xót của Chúa Hằng hữu. Ta sẽ ca ngợi Ngài vì những việc Ngài làm. Ta sẽ hân hoan trong sự nhân từ vĩ đại của Ngài đối với dân ta. tùy theo lòng thương xót và nhân ái Ngài. 8Chúa phán: "Họ là dân ta, là con cái không bao giờ dối gạt nữa." Ngài là Cứu Chúa của họ. 9Trong khi họ gặp hoạn nạn, Chúa cùng chia sẻ, và Chúa thân hành giải cứu họ. Chúa lấy tình yêu và thương xót mà chuộc họ. Chúa đã ẵm bồng và cõng họ suốt các ngày xưa.
10Tuy nhiên, họ đã nổi loạn và chọc giận Thánh Linh Ngài. Chúa bèn trở thành thù địch và chống đánh họ. 11Lúc ấy, dân Chúa mới nhớ lại quá khứ, nhớ đến Mai-sen, mà hỏi: Đấng đã đem dân tộc và người chăn bầy Ngài ra khỏi lòng biển ở đâu? Đấng đã đặt Thánh Linh Ngài trong Mai-sen ở đâu? 12là Đấng đã dùng tay mặt Mai-sen hướng dẫn nhân dân với Cánh tay vinh quang của Ngài; là Đấng rẽ nước trước mặt họ và tạo cho Ngài một danh đời đời; 13là Đấng dìu dắt nhân dân vượt qua vực thẳm, như ngựa phi trên sa mạc không bao giờ vấp ngã. 14Như bầy gia súc được đi về thung lũng và Thần Linh Chúa cho chúng an nghỉ, cũng thế, Chúa lãnh đạo nhân dân và Danh Chúa đầy vinh quang rực rỡ.
15Xin Chúa từ trời nhìn xuống, từ nơi ngự thánh khiết vinh quang đoái nhìn! Nhiệt tình và quyền năng Chúa ở đâu? Lòng ưu ái và thương xót của Chúa bị ngăn lại hay sao? 16Vì Chúa là Cha chúng con. Dù Áp-ra-ham không biết chúng con và Y-sơ-ra-ên không thừa nhận chúng con, chính Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Cha chúng con, là Đấng Cứu chuộc chúng con! Danh Chúa trường tồn bất diệt. 17Lạy Chúa Hằng hữu, sao Chúa nỡ để chúng con tẻ tách lạc xa đường lối Ngài, ngoan cố khinh lờn Ngài, mất lòng kính sợ Ngài? Xin Chúa trở lại, vì chúng con thuộc về Ngài và đang cần được Ngài cứu giúp. 18Dân thánh của Ngài mới hoàn thành Đền thánh một thời gian ngắn, mà quân địch đã dày xéo lên Đền thánh rồi. 19Từ lâu, chúng con đã giống như một dân tộc mà Chúa chưa bao giờ cai trị và chưa bao giờ mang Danh Chúa.