65

Klei Bi Kmhal kơ Phung Bi Kdơ̆ng

  1 “Kâo bi êdah kâo pô kơ phung amâo tuôm duah êmuh kơ kâo ôh;
   phung amâo tuôm duah kâo ôh ƀuh kâo leh.
  Kâo lač, ‘Nĕ tinei kâo, nĕ tinei kâo,’
   kơ sa găp djuê mnuih amâo tuôm iêu wah lač kơ anăn kâo ôh.
  2 Kâo yơr leh kngan kâo jih hruê
   kơ sa phung ƀuôn sang khăng bi kdơ̆ng,
  phung êbat hlăm êlan amâo jăk,
   tui si klei mĭn diñu pô;
  3sa phung ƀuôn sang bi mčhur ai ngêñ kâo nanao,
   wăt ti anăp ƀô̆ mta kâo diñu ngă yang hlăm war djam
   leh anăn čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi ti dlông lăn čeh;
  4phung dôk gŭ hlăm anôk msat,
   leh anăn dôk jih mlam hlăm anôk hgăm;
  phung ƀơ̆ng čĭm ŭn,
   leh anăn pioh hlăm jam diñu čĭm amâo doh.
  5Diñu lač, ‘Ñĕ bĕ ih, đăm hriê giăm kâo ôh,
   kyuadah kâo jing doh jăk hĭn kơ ih.’
  Phung anăn jing msĕ si săp pui hlăm ƀăng adŭng kâo,
   msĕ si pui dôk trơ̆ng jih hruê.

  6Nĕ anei, mâo klei čih leh ti anăp kâo:
   Kâo amâo srăng dôk ñăt ôh, ƀiădah kâo srăng phat kđi sĭt nik;
  kâo srăng phat kđi ngă kơ diñu kyua klei wê diñu,
   7leh anăn klei wê phung aê diñu mbĭt,”

  “Kyuadah diñu čuh leh mnơ̆ng ƀâo mngưi ti dlông čư̆,
   leh anăn dlao wač kơ kâo ti dlông kbuôn,
  kâo srăng mkă klei phat kđi bi ênŭm diñu
   tui si bruă diñu ngă leh mphŭn dô.”
8Snei Yêhôwa lač:
   “Msĕ si mâo êa boh kriăk ƀâo hlăm kmrŭ,
  leh anăn arăng lač, ‘Đăm bi rai gơ̆ ôh
   kyuadah ăt mâo klei jăk jĭn hlăm gơ̆,’
  msĕ snăn mơh kâo srăng ngă kyua phung dĭng buăl kâo;
   leh anăn amâo bi rai jih jang diñu ôh.
  9Kâo srăng brei Y-Yakôp mâo phung anak čô,
   leh anăn brei Y-Yuđa mâo phung dưn ngăn čư̆ kâo;
  phung kâo ruah srăng dưn čar anăn,
   leh anăn phung dĭng buăl kâo srăng dôk tinăn.
  10 Lăn dap Sarôn srăng jing anôk kdrăn rơ̆k kơ biăp,
   leh anăn Tlung Akôr srăng jing anôk kơ êmô đih,
   anôk pioh kơ phung ƀuôn sang kâo duah kâo leh.
  11Ƀiădah bi kơ diih phung lui wir leh Yêhôwa,
   phung wơr bĭt čư̆ doh jăk kâo,
  phung mkra jhưng huă kơ Gat,
   leh anăn bi bŏ kčok hŏng êa boh kriăk ƀâo bi lŭk leh kơ Mêni,
  12kâo srăng čuăn pioh diih kơ đao gưm,
   leh anăn jih jang diih srăng buôn tŭ klei arăng bi mdjiê;
  kyuadah diih amâo lŏ wĭt lač ôh tơdah kâo iêu,
   tơdah kâo blŭ diih amâo hmư̆ ôh,
  ƀiădah diih ngă leh klei jhat ti anăp ală kâo,
   leh anăn diih ruah leh čiăng ngă klei amâo bi mơak kơ kâo ôh.”

  13Kyuanăn Khua Yang Yêhôwa lač snei:
   “Nĕ anei, phung dĭng buăl kâo srăng ƀơ̆ng huă,
  ƀiădah diih srăng êpa;
   nĕ anei phung dĭng buăl kâo srăng mnăm,
  ƀiădah diih srăng mhao;
   nĕ anei, phung dĭng buăl kâo srăng hơ̆k mơak,
   ƀiădah diih srăng mâo klei hêñ.
  14Nĕ anei, phung dĭng buăl kâo srăng mmuñ kyua ai tiê hơ̆k
   ƀiădah diih srăng ur krao kyua ruă ai tiê,
   leh anăn srăng čŏk hia kyua klei ênguôt ktrŏ.
  15Phung kâo ruah leh srăng yua anăn diih čiăng tăm pah kơ arăng,
   leh anăn Khua Yang Yêhôwa srăng bi mdjiê diih;
   ƀiădah ñu srăng pia phung dĭng buăl ñu hŏng anăn mkăn.
  16Leh anăn hlei pô hơêč hmưi hlăm čar
   srăng hơêč hmưi hŏng anăn Aê Diê kơ klei sĭt nik;
  leh anăn hlei pô kat asei hlăm čar
   srăng kat asei hŏng anăn Aê Diê kơ klei sĭt nik.
  Kyuadah kâo srăng wơr bĭt klei rŭng răng mphŭn dô,
   leh anăn kâo amâo lŏ dlăng kơ klei anăn ôh.”

Adiê Mrâo leh anăn Lăn Ala Mrâo

  17 “Kyuadah nĕ anei, kâo hrih adiê mrâo leh anăn lăn ala mrâo.
   Arăng amâo srăng lŏ hdơr ôh kơ mnơ̆ng mphŭn dô,
   kăn arăng lŏ mĭn kơ mnơ̆ng anăn rei.
  18Ƀiădah hơ̆k mơak bĕ diih nanao kyua mnơ̆ng kâo hrih;
   kyuadah nĕ anei, kâo hrih ƀuôn Yêrusalem jing klei hơ̆k,
   leh anăn phung ƀuôn sang ñu jing klei mơak.
  19 Kâo srăng hơ̆k kyua ƀuôn Yêrusalem,
   leh anăn mơak kyua phung ƀuôn sang kâo;
  tinăn arăng amâo srăng lŏ hmư̆
   asăp hia leh anăn asăp ur krao ôh.
  20Amâo srăng lŏ mâo tinăn ôh hđeh ĭ dôk hdĭp knŏng bhiâo,
   kăn mâo rei khua mduôn amâo dôk hdĭp mduôn jŏk,
  kyuadah tơdah djiê hlăk mâo sa êtuh thŭn,
   ăt yap jing hlăk ai;
   leh anăn pô ngă soh hlăk sa êtuh thŭn arăng srăng yap pô mâo klei tăm pah.
  21Diñu srăng mdơ̆ng sang leh anăn dôk tinăn;
   diñu srăng pla đang boh kriăk ƀâo leh anăn ƀơ̆ng boh gơ̆.
  22Diñu amâo srăng lŏ mdơ̆ng sang leh anăn pô mkăn dôk ôh;
   diñu amâo srăng lŏ pla phŭn boh kriăk ƀâo leh anăn pô mkăn ƀơ̆ng boh gơ̆ ôh.
  Kyuadah hruê phung ƀuôn sang kâo dôk hdĭp
   srăng jing msĕ si hruê ana kyâo dôk hdĭp,
  leh anăn phung kâo ruah srăng hơ̆k mơak sui
   kơ bruă kngan diñu ngă.
  23Diñu amâo srăng mă bruă hơăi mang ôh,
   kăn diñu srăng kkiêng anak kơ klei bi rai rei;
  kyuadah ñu srăng jing djuê ana kơ phung mâo leh klei Yêhôwa hơêč hmưi,
   wăt phung čô čĕ diñu mbĭt.
  24Êlâo diñu iêu wah lač, kâo srăng lŏ wĭt lač;
   êjai diñu ăt dôk blŭ, kâo srăng hmư̆.
  25 Asâo tan leh anăn êđai biăp srăng ƀơ̆ng rơ̆k mbĭt,
   êmông gu srăng ƀơ̆ng adrăng msĕ si êmô,
  ƀiădah ala srăng ƀơ̆ng bruih lăn.
   Diñu amâo srăng bi ruă, kăn bi rai rei
   ti jih čư̆ doh jăk kâo,”