6

Vaajtswv hu Yaxaya

1Xyoo kws vaajntxwv Uxiya tuag lawd, kuv pum tug Tswv nyob sau ib lub zwm txwv kws sab hab muaj meej, hab nwg lub tsho ntev nthuav puv nkaus lub tuam tsev. 2Muaj Xelafee sawv ntawm Vaajtswv lawm sau, txhua tug muaj rau txhais kauj tis, swv ob txhais kauj tis npug lub plhu, ob txhais npug kwtaw hab ob txhais yaa. 3Puab ib leeg hu rua ib leeg tas,
  “Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg
   dawb huv, dawb huv, dawb huv.
  Nwg tug fwjchim ci ntsaa ab
   puv nkaus lub nplajteb.”
4Tug kws hu hov lub suab ua rua tej taw kws tag qhov rooj tuam tsev tseeg ua zug quas kais, hab muaj paa nchu puv nkaus lub tuam tsev. 5Kuv has tas, “Kuv raug txom nyem lauj! Kuv puam tsuaj lawm tsua qhov kuv yog tuabneeg kws daim tawv ncauj tsw huv hab kuv nrug cov tuabneeg kws daim tawv ncauj tsw huv nyob ua ke. Kuv lub qhov muag pum tug vaajntxwv kws yog Yawmsaub muaj fwjchim luj kawg nkaus.”
6Tes cov Xelafee hov ib tug txawm yaa lug rua ntawm kuv. Huv nwg txhais teg muaj ib lub ncaig tawg cig cig kws nwg muab caj tais huv lub thaaj xyeem lug. 7Nwg muab twb kuv lub qhov ncauj hab has tas, “Saib maj, lub ncaig tawg nuav nphaav koj daim tawv ncauj lawm. Koj lub txem raug muab rhuav tshem lawm hab koj tej kev txhum raug muab ntxuav lawm.” 8Hab kuv nov tug Tswv lub suab has tas, “Kuv yuav khaiv leejtwg moog, hab leejtwg yuav sawv peb chaw moog?” Tes kuv has tas, “Kuv nyob ntawm nuav, thov khaiv kuv moog.” 9Nwg has rua kuv tas,
  “Ca le moog hab has rua cov tuabneeg nuav tas,
   ‘Mej ca le noog taag noog thab los tsw nkaag sab,
   saib taag saib thab los tsw pum.’
  10Ca le ua rua haiv tuabneeg nuav lub sab ruag qhwv,
   hab ntsaws puab lub qhov ntsej,
   hab pus puab lub qhov muag,
  tsaam tes puab lub qhov muag tsua pum,
   hab puab lub qhov ntsej tsua nov,
  hab puab lub sab tsua to taub,
   tes puab yuav tig rov lug hab tau khu kuas zoo.”
11Mas kuv has tas, “Au tug Tswv, yuav zoo le hov ntev le caag?”
 Mas nwg has tas,
  “Yuav zoo le hov moog txug thaus
   tej moos raug nyob do cuas
   tsw muaj tuabneeg nyob lawm,
  hab tej tsev tsw muaj tuabneeg nyob,
   hab lub tebchaws nyob do cuas ca,
  12hab moog txug thaus Yawmsaub
   muab cov tuabneeg kuav moog deb,
  hab muaj tej chaw kws raug muab tso tseg ntau kawg
   nyob rua huv lub tebchaws.
  13Txawm yog tshuav ib feem huv kaum nyob
   los kuj yuav raug muab hlawv pov tseg.
  Yuav zoo le tej ntoo thuv hab tej ntoo qheb
   kws raug muab ntuv lawm tshuav lub hauv paug xwb.
  Lub hauv paug yog cov noob kws dawb huv
   rua huv lub tebchaws.”