7

Tiên tri về Em-ma-nu-ên

1Dưới triều vua A-cha, con Giô-tham, cháu Ô-xia, nước Giu-đa, một cuộc chiến tranh bùng nổ. Quân đội Sy-ri dưới quyền vua Rê-xin và quân đội Y-sơ-ra-ên dưới quyền vua Phê-ca (con Rê-ma-lia) bất ngờ tiến công thủ đô Giê-ru-sa-lem nhưng không chiếm được. 2Đẩy lui được quân xâm lăng, triều đình Giu-đa mới khám phá ra rằng nước Sy-ri là đồng minh của Y-sơ-ra-ên. Vì thế cả vua quan và nhân dân đều run như cầy sấy.
3Chúa Hằng Hữu bảo Ê-sa: "Con dẫn Sê-gia, con trai con vào yết kiến A-cha. Con sẽ gặp A-cha tại cuối cống dẫn nước từ suối Ghi-hôn đến hồ trên, bên con đường đi về Cánh đồng Thợ Nhuộm. 4Con hãy nói với A-cha: 'Đừng lo lắng, sợ hãi vì cơn phẫn nộ lôi đình của Rê-xin và Phê-ca! Họ như ngọn đuốc đã tàn tắt, bốc khói nghi ngút. 5Sy-ri và Ép-ra-im đã liên minh quân sự để tiến công vua. 6Họ bảo nhau: 'Ta hãy kéo lên tàn phá Giu-đa, khủng bố nhân dân, đem quân chiếm thủ đô và đặt con trai Ta-bên làm vua bù nhìn!' 7Thượng Đế Hằng Hữu bảo: Mưu ấy không thành; việc ấy không thể nào thực hiện. 8,9Vì thủ đô của Sy-ri là Đa-mách, thủ lãnh của Đa-mách là Rê-xin, dù nổ lực xâm lăng nhưng không sao mở mang bờ cõi được. Thủ đô của Y-sơ-ra-ên là Sa-ma-ri; thủ lãnh Sa-ma-ri là Phê-ca, cũng không tài gì nới rộng được biên cương. Chỉ còn 65 năm nữa, Ép-ra-im sẽ bị đánh tan, dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt.
10Hơn nữa, Chúa bảo A-cha: 11“Hãy xin một dấu hiệu của Chúa là Thượng Đế ngươi; một dấu lạ trên trời hay dưới vực thẳm!" 12Nhưng A-cha từ khước: "Tôi không xin dấu lạ cũng không dám thử Chúa!"
13Ê-sa nói: "Này, nhà Đa-vít! Các ngươi làm phiền người ta chưa đủ hay sao mà còn dám làm phiền Thượng Đế? 14Chính Chúa sẽ cho một dấu lạ: này, một trinh nữ sẽ chịu thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên. 15Con trẻ sẽ ăn mỡ sữa và mật cho đến khi biết bỏ điều ác chọn điều thiện. 16Nhưng trước khi con trẻ ấy biết phân biệt thiện ác, thì đất nước của hai vua mà vua đang ghê sợ sẽ bị hoang vu.
17Chúa sẽ giáng trên vua, trên gia đình vua và nhân dân vua tai họa khủng khiếp nhất kể từ ngày đất nước bị chia đôi đến nay: vua A-sy-ri sẽ đem quân đội tiến công vào Giu-đa!
18Ngày ấy, Chúa Hằng Hữu sẽ kêu gọi quân đội miền Nam Ai-cập và quân đội A-sy-ri. 19Chúng sẽ kéo vào đóng khắp đất nước này, từ những đồng bằng phì nhiêu cho đến các vùng hoang vu, chai đá đầy gai góc. 20Ngày ấy, Chúa sẽ dùng "lưỡi dao cạo" A-sy ri tức là bọn lính đánh thuê mà các ngươi mời đến để cạo sạch tất cả: đất đai, mùa màng, và nhân dân.
21,22Khi quân đội A-sy-ri cướp phá xong, cả non sông gấm vóc của Giu-đa sẽ biến thành đồng khô cỏ cháy, các bầy súc vật bị tiêu diệt; nông phu nào may mắn mới còn lại một con bò cái và vài con cừu. Tuy nhiên, vì bò có nhiều sữa nên dân sống sót sẽ ăn sữa đông và mật ong rừng. 23Ngày ấy, một vườn nho trồng 1.000 gốc nho giá đáng 1.000 lạng bạc sẽ bị bỏ hoang cho gai mọc. 24Muốn vào đó, phải đem theo khí giới. 25Các ngọn đồi đầy vườn tược xanh tươi trước kia sẽ trở thành đồng hoang cỏ gai phủ lấp, không ai dám vào nữa, chỉ để thả bò và cho cừu dẫm nát."