7

Boh Hiăp Kơ Pơtao Ahaz

1Tơdơi kơ anŭn amăng rơnŭk Ahaz ană đah rơkơi Yôtham, tơčô Uzziyah, jing pơtao kơ ƀing Yudah, pơtao Rezin, jing pơtao ƀing Aram laih anŭn pơtao Pekah ană đah rơkơi Remalyah, jing pơtao ƀing Israel. Dua čô pơtao anŭn kơsung nao blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei phŭn Yerusalaim, samơ̆ ƀing gơñu blah ƀu dưi hĭ kơ plei anŭn ôh.
2Hlak anŭn, arăng ruai glaĭ hăng pơtao ƀing Yudah tui anai, “Ƀing Aram hơmâo pơgop laih gơñu pô hăng ƀing Israel.” Tui anŭn yơh, pran jua pơtao Ahaz wơ̆t hăng ƀing ană plei ñu rŭng răng kar hăng angĭn rơyŭh rơyăh khul kơyâo amăng glai kơmrơ̆ng yơh.
3Giŏng anŭn, Yahweh pơtă kơ Yesayah tui anai, “Tơbiă nao bĕ, ih hăng ană đah rơkơi ih Sear-Yasub, kiăng nao bưp pơtao Ahaz ƀơi pla̱ng ia ba rai ia mơ̆ng Dơnao Gah Ngŏ mŭt pơ plei, jing ƀơi jơlan nao pơ anih ƀing mơñam khăn kiăng kơ sĭ yơh. 4Pơtă bĕ kơ ñu tui anai, ‘Răng bĕ, dŏ hơđơ̆ng bĕ laih anŭn anăm huĭ ôh. Anăm tơdu hĭ pran jua ôh yuakơ dua ƀĕ tơluč apui le̱ng kơ asăp anŭn, kiăng laĭ anăm tơdu ôh yuakơ tơlơi hil ƀrŭk Rezin pơtao ƀing Aram laih anŭn tơlơi hil ană đah rơkơi Remalyah anŭn. 5Ƀing Aram, ƀing Israel laih anŭn ană đah rơkơi Remalyah hơmâo pơkra laih hơdră kiăng pơrai hĭ ih. Tui anŭn, ƀing gơñu laĭ tui anai, 6“Brơi kơ ƀing ta nao wang blah lŏn čar Yudah bĕ! Brơi kơ ƀing ta hek pơrai hĭ bĕ laih anŭn pơpha hĭ anih lŏn anŭn kơ tơdruă ta. Giŏng anŭn, brơi kơ ƀing ta pơjing hĭ bĕ ană đah rơkơi Tabêl jing pơtao amăng anih lŏn anŭn.” 7Samơ̆ anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp:
  “ ‘Tơlơi hơdră dua pơtao anŭn ƀu či jing hĭ ôh,
   sĭt mơneč gơñu anŭn ƀu či truh ôh.
  8Anŭn jing yuakơ tơlơi kơtang lŏn čar Aram kơnơ̆ng jing plei phŭn Damaskus đôč,
   laih anŭn pô ba akŏ kơ plei Damaskus kơnơ̆ng jing hơjăn pơtao Rezin đôč yơh.
  Bơ kơ lŏn čar Israel ƀơi tơluč nămpluh-rơma thŭn
   lŏn čar anŭn ăt či glưh pơčah hĭ ƀu jing hĭ sa boh lŏn čar ôh.
  9Anŭn jing yuakơ tơlơi kơtang lŏn čar Israel kơnơ̆ng jing plei phŭn Samaria đôč,
   laih anŭn pô ba akŏ kơ plei phŭn Samaria anŭn kơnơ̆ng jing hơjăn ană đah rơkơi Remalyah đôč yơh.
  Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Ơ pơtao Ahaz, tơdah ih ƀu dŏ kơjăp ôh amăng tơlơi đaŏ ih,
   Ih ƀu či dŏ kơjăp amăng tơlơi git gai ih ôh.’ ”

Immanuêl Jing Gru Kơnăl

10Tơdơi kơ anŭn, Yahweh mơit kơ pơtao Ahaz tơlơi pơtă anai, 11“Rơkâo bĕ kơ Kâo, Yahweh Ơi Adai ih, pha brơi kơ ih sa gru kơnăl. Ih dưi rơkâo kơ gru kơnăl mơ̆ng anih ƀing djai dơlăm gah yŭ lŏn tơnah ƀôdah mơ̆ng anih glông amăng adai adih.”
12Samơ̆ pơtao Ahaz laĭ glaĭ tui anai, “Kâo ƀu či rơkâo ôh yuakơ kâo hơngah ƀu či lông lăng Yahweh ôh.”
13Giŏng anŭn, kâo, Yesayah, laĭ tui anai, “Anai nê ƀing gih hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing ană tơčô Dawid hơi! Tơlơi ƀing gih lông lăng tơlơi ư̆ añ mơnuih mơnam jing sat biă mă! Hiư̆m ngă, ƀing gih ăt či lông lăng tơlơi ư̆ añ Ơi Adai kâo mơ̆n hă? 14Hơnŭn yơh, Khua Yang pô yơh či pha brơi kơ ƀing gih sa gru kơnăl tui anai: Đah kơmơi hơči̱h či pi kian hăng tơkeng rai sa čô ană đah rơkơi laih anŭn pơanăn ñu Immanuêl. 15Tơdang ană anŭn prŏng kơtang tui tơl ñu thâo hluh djŏp laih kiăng kơ hơngah hĭ tơlơi soh hăng ruah mă tơlơi djơ̆, ñu či kơnơ̆ng hơmâo rơmuă ia tơsâo laih anŭn ia hơni đôč kiăng kơ ƀơ̆ng. 16Sĭt hlâo kơ čơđai anŭn thâo hluh djŏp laih kiăng kơ hơngah hĭ tơlơi soh laih anŭn ruah mă tơlơi djơ̆, lŏn čar abih dua čô pơtao ih huĭ hyưt anŭn či jing hĭ anih hông hang yơh. 17Yahweh či ba rai tơlơi truh sat ƀơi ih, ƀơi ană plei ih laih anŭn ƀơi ană tơčô ƀing pơtao Yudah ƀu hrup hăng tơlơi truh sat pă ôh čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk ƀing kơnung djuai Israel čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing kơnung djuai Yudah. Sĭt Yahweh či ba rai pơtao prŏng dêh čar Assiria yơh.”
18Amăng rơnŭk anŭn Yahweh či iâu pơhoč rai ƀing ling tơhan Êjip laih anŭn ƀing gơñu či rai kar hăng khul roai mơ̆ng khul hơnŏh ia ataih jing phŭn kơ krong prŏng amăng lŏn čar Êjip. Ñu ăt či pơhoč rai mơ̆n ƀing ling tơhan Assiria laih anŭn ƀing gơñu či rai kar hăng khul hơni mơ̆ng lŏn čar anŭn yơh. 19Abih bang gơñu či rai găm ƀơi dơnung, ƀơi anih čơđa̱ng kơplăh wăh boh pơtâo prŏng, ƀơi anih kơnơ̆ng hơmâo kơyâo drơi đôč laih anŭn ƀơi abih bang anih đang rơ̆k yơh. 20Amăng rơnŭk anŭn Khua Yang či apăh thŏng yuă mơ̆ng čar gah adih kơ krong Huphrat, anŭn jing pơtao ƀing Assiria, kiăng kơ yuă kuăh hĭ ƀŭk akŏ gih, blâo drơi jan gih laih anŭn wơ̆t tơdah blâo aka̱ng gih ăt yuă hĭ abih mơ̆n. 21Amăng rơnŭk anŭn, sa čô mơnuih či hơmâo kơnơ̆ng sa drơi rơmô hadơi laih anŭn dua drơi bơbe đôč. 22Wơ̆t tơdah tui anŭn, ñu či hơmâo rơmuă ia tơsâo yơh kiăng kơ ƀơ̆ng yuakơ ƀiă hlô mơnơ̆ng anŭn pha brơi kơ ñu ia tơsâo bă blai. Sĭt abih bang ƀing hlơi pô ăt dŏ so̱t amăng anih lŏn anai, ƀing gơñu či ƀơ̆ng kơnơ̆ng rơmuă ia tơsâo laih anŭn ia hơni đôč yơh. 23Amăng rơnŭk anŭn, ƀơi rĭm đang hlâo adih hơmâo sa-rơbâo phŭn hrĕ boh kơƀâo nua ñu truh kơ sa-rơbâo sekel amrăk, hlak anŭn či jing hĭ kơnơ̆ng khul kơyâo drơi hăng rơ̆k drơi đôč yơh. 24Tơdang mơnuih mơnam nao pơ anih anŭn, ƀing gơñu či djă̱ ba hraŏ hăng ƀrŏm gơñu kiăng pơgang gơñu pô mơ̆ng khul hlô mơnơ̆ng glai, yuakơ anih lŏn anŭn či jing hĭ bă hăng khul kơyâo drơi hăng rơ̆k drơi yơh. 25Bơ kơ abih bang khul đang amăng anih tơdron hlâo adih ƀing gih jik čŏh hăng čŏng, hlak anŭn ƀing gih ƀu či nao pơ anih anŭn dơ̆ng tah kiăng kơ pla yuakơ huĭ hyưt kơ khul kơyâo drơi hăng rơ̆k drơi. Hơdôm đang anŭn či jing hĭ anih kơ khul rơmô rơngai hyu laih anŭn kơ khul triu rơngai đuaĭ yơh.