1

Hoàng hậu Vả-thi

1-3Vua A-suê-ru thống trị đế quốc Mã-đại Ba-tư rộng lớn, từ Ấn-độ đến Ê-ti-ô-pi, gồm 127 tỉnh. Vào năm thứ ba đời vua trị vì, tại kinh đô Su-sa, vua cho mở yến tiệc thết đãi các thượng quan, triều thần, tướng lãnh và tổng trấn của cả đế quốc. 4Đây là dịp vua phô trương sự giàu có, vinh quang của đế quốc cùng uy nghi, vinh dự của mình. Yến tiệc kéo dài suốt sáu tháng.
5Tiếp theo đó, vua lại mở tiệc khoản đãi toàn thể nhân dân kinh đô Su-sa, cả lớn lẫn nhỏ, tại sân vườn ngự uyển trong bảy ngày. 6Chung quanh vườn giăng màn trắng và xanh, với băng lụa tím buộc vào các vòng bạc đính trên trụ cẩm thạch. Những chiếc trường kỷ bằng vàng và bạc đặt trên nền lát cẩm thạch đủ màu, đen, đỏ, trắng, vàng. 7Ly uống rượu toàn bằng vàng, gồm nhiều kiểu khác nhau. Rượu thết đãi rất dồi dào theo lòng rộng rãi của vua. 8Vua ra lệnh cho triều thần để mọi người uống bao nhiêu tùy ý, không hạn chế. 9Hoàng hậu Vả-thi cũng thết đãi các phụ nữ trong hoàng cung A-suê-ru.
10Ngày thứ bảy, khi men rượu làm nhà vua nổi hứng bất thần, vua truyền lệnh cho các thái giám Mê-hu-nan, Bích-tha, Hạc-bô-na, Biếc-tha, A-bác-tha, Xê-tha và Cát-na, 11đưa hoàng hậu Vả-thi, đầu đội vương miện, đến ra mắt vua để mọi người có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp nghiêng thành của hoàng hậu. 12Nhưng hoàng hậu Vả-thi không chịu đến theo lệnh vua do các thái giám chuyển đạt, vua vô cùng tức giận.
13,14Vua liền hội ý với các học sĩ Cát-sê-na, Sê-thát, Át-ma-tha, Tát-si, Mê-ra, Mát-sê-na và Mê-mu-can là bảy thượng thư của đế quốc Mã-đại Ba-tư, làm việc bên cạnh vua. Họ là những người lịch lãm, thông thạo luật pháp và đứng đầu việc hành chính trong nước. 15Vua hỏi: "Hoàng hậu Vả-thi không vâng lệnh vua, do các thái giám chuyển đạt, vậy chiếu theo luật pháp, chúng ta phải xử lý thế nào?" 16Thay mặt các thượng thư Mê-mu-can đáp: "Hoàng hậu Vả-thi chẳng những có lỗi với vua, nhưng với cả các quan văn võ và nhân dân toàn cõi đế quốc. 17Một khi phụ nữ khắp nơi hay biết việc này, họ sẽ không vâng phục chồng vì nói rằng: Hoàng hậu Vả-thi đã không tuân lệnh vua A-suê-ru. 18Ngày hôm nay, các bà vợ của bọn thượng quan chúng tôi trong đế quốc Mã-đại Ba-tư sẽ nghe về hành động của hoàng hậu, cũng sẽ đối cử với chồng, là các thượng quan của vua theo cách ấy, rồi nhà nào cũng sẽ dẫy đầy sự khinh bỉ và xào trộn. 19Nếu vua đẹp ý, chúng tôi xin vua ra sắc lệnh, chép thành đạo luật bất di bất dịch của người Mã-đại Ba-tư, cấm hoàng hậu Vả-thi không được đến ra mắt vua nữa, và sẽ chọn hoàng hậu khác xứng đáng hơn. 20Khi sắc lệnh này được công bố ra khắp đế quốc rộng lớn của vua, mọi người vợ đều sẽ kính phục chồng, bất luận cao sang hay nghèo hèn."
21Lời bàn này được vua và quần thần chấp thuận. Vua thực hiện mọi việc đúng theo lời đề nghị của Mê-mu-can, 22gửi sắc lệnh đến khắp các tỉnh, theo ngôn ngữ từng địa phương, chỉ thị người đàn ông phải nắm quyền làm chủ gia đình mình.