1

Lacuoi Puo Tỡ Bữn Trĩh Santoiq Puo Ớn

1Máh ranáq ca chĩc dŏq tâng choâiq nâi, la bo dỡi puo Sê-sêt cỡt sốt muoi culám bar chít tapul cruang, noap tễ cruang In-dia yỗn toau toâq cruang Ê-thia-bi.
2Tâng dỡi ki puo Sê-sêt la ỡt tâng vil toâr Susa. Án tacu tâng cachơng puo táq sốt máh cũai canŏ́h. 3Tâng cumo pái dỡi puo Sê-sêt táq puo, ngkíq án táq muoi pêl toâr yỗn máh cũai sốt cớp máh cũai táq ranáq yỗn án bữn cha bũi. Cũai sốt máh tỗp tahan Pơ-sia cớp Mê-dia la toâq tê, dếh máh ayững atĩ sốt tâng máh cruang án sốt hỡ.
4Nheq tapoât casâi puo Sê-sêt apáh máh sanốc ntữn, cớp máh ramứh chớc, cớp máh ramứh nêuq o tễ dống án, yỗn máh cũai án mơi bữn hữm. 5Vớt ki, nŏ́q án táq muoi pêl toâr dŏq cha bũi pỡ vil Susa yỗn dũ náq cũai bữn cha. Tỡ bữn pai cũai sốc tỡ la cũai cadĩt, la bữn cha tê tễ pêl bũi ca noau táq tâng nưong puo, bân ntốq puo dốq ỡt lahỡi. Nheq tapul tangái alới cha bũi. 6Bân ntốq bát sanlan ki noau tíng aroâiq santứm ramoong cớp cloc. Noau chŏ́q toâq samữ busín santứm ễng. Carvang práq tiaq noau acuac tâng tanũl tamáu raloang. Cachơng cuti noau tacu cha, ki táq na práq cớp yễng. Noau achúh cachơng ki bân ntốq noau patoi máh tamáu cloc, cusâu, cớp ramoong. 7Crơng nguaiq noau hĩng dŏq tâng li yễng. Dũ lám li tỡ bữn machớng. Cớp puo bữn mứt pahỡm la‑a cunia blŏ́ng nho án hỡ. 8Máh cũai án mơi, nguaiq tam sâng yoc, cớp puo patâp cũai sũl án yỗn cunia blŏ́ng yỗn dũ náq cũai nguaiq tam sâng yoc.
9Cớp muoi prớh ki, Va-sati lacuoi puo, táq muoi pêl toâr cha bũi tê yỗn máh tỗp mansễm ca ỡt tâng dống puo.
10Catâm tangái tapul alới cha bũi, puo sâng bũi hỡr lứq cỗ tễ blŏ́ng nho án nguaiq. Ngkíq án arô tapul náq samiang khoiq noau lát tễ crơng alới ca táq ranáq tâng dống án; ramứh alới neq: Mê-human, Bit-tha, Har-buna, Bic-tha, Abac-tha, Sê-thar, cớp Car-cat. 11Án ớn alới ki dững Va-sati lacuoi án, cớp yỗn tapưng vuam puo, chơ toâq ramóh án. Roâp riang mansễm ki nêuq la‑ĩat, cớp puo yoc ễ apáh yỗn máh cũai sốt cớp máh cũai tamoi ca án mơi bữn hữm roâp riang la‑ĩat mansễm ki. 12Toâq máh cũai ranễng ki toâq atỡng lacuoi puo máh santoiq puo atỡng chơ, mansễm ki tỡ bữn trĩh cớp tỡ bữn toâq ramóh puo. Ngkíq, cỗ tễ ranáq nâi puo sâng cutâu lứq chóq lacuoi án.
13Dốq puo Sê-sêt sarhống cớp cũai ca dáng sa‑ữi tễ phễp rit. Ngkíq án arô cớp blớh alới nŏ́q ễ táq. 14Tỗp cũai ca puo dốq arô yỗn tĩeih án, ramứh neq: Car-sana, Sê-thar, At-matha, Tar-sit, Mê-rêt, Mar-sana, cớp Mê-mucan. Máh tapul náq nâi la cũai sốt clữi nheq tễ cũai canŏ́h tâng cruang Pơ-sia cớp Mê-dia.
15Puo Sê-sêt pai cớp alới neq: “Cứq, puo Sê-sêt, khoiq ớn ranễng cứq pỡq pỡ Va-sati cớp dững dếh santoiq cứq ớn hỡ. Ma Va-sati tỡ bữn tamứng! Khân puai tâng phễp rit tỗp hái, cóq táq nŏ́q cớp án?”
16Mê-mucan pai chóq puo Sê-sêt cớp cũai sốt ki neq: “Niang Va-sati táq ngkíq la án tỡ bữn mumat ống puo sâng, ma án mumat dếh máh cũai samiang ca cỡt sốt, dếh máh cũai samiang canŏ́h hỡ. 17Khân máh mansễm bữn sâng tễ ranáq niang Va-sati táq, ngkíq máh mansễm ki alới mumat tê cayac alới. Cŏh lơ alới pai neq: ‘Puo Sê-sêt atỡng yỗn noau pỡq coâiq niang Va-sati, ma án tỡ bữn toâq.’ 18Ngkíq, tâng tangái máh lacuoi cũai sốt Pơ-sia cớp Mê-dia sâng tễ ranáq lacuoi puo táq, chơ tỗp alới ta‑ỡi loah cayac alới la machớng ki tê. Ŏ́c nâi táq yỗn máh ayoaq avia dũ ntốq tỡ bữn yám noap noâng cayac alới. Chơ alới ca cayac sâng cutâu mứt lứq chóq lacuoi alới.
19“Puo ơi! Khân anhia sâng pĩeiq, ki sễq anhia aloŏh phễp rit tamái cớp chĩc dŏq tâng choâiq phễp rit Pơ-sia cớp Mê-dia yỗn noau tỡ têq rapĩen noâng. Cớp chiau chớc Va-sati yỗn mansễm canŏ́h ca o hỡn tễ án ễn. 20Toâq nheq tữh cũai tâng cruang puo, ca la‑a lứq, sâng tễ parnai puo, ngkíq dũ náq mansễm ễ yám noap loah cayac alới, tỡ bữn pai cũai sốc tỡ la cũai cadĩt, la machớng nheq.”
21Puo Sê-sêt cớp nheq máh cũai sốt ki sâng pĩeiq máh parnai Mê-mucan atỡng. Chơ puo puai ariang parnai Mê-mucan tĩeih. 22Chơ, puo chĩc ŏ́c patâp, cớp cơiq yỗn dũ cruang án ndỡm. Án chĩc puai loah dũ ŏ́c cớp dũ parnai cũai táq ntỡng tâng máh cruang ki neq: “Cayac dũ náq cóq cỡt sốt tâng dống sũ án; cớp máh parnai án pai la bữn chớc lứq.”