2

Exethaws tau ua Niam Vajntxwv

1Tom qab ntawd vajntxwv txojkev chim txias lawm, tiamsis nws pheej xav txog tej uas Vasetis tau ua tas los thiab tsab ntawv uas nws tau sau mus tawmtsam Vasetis ntawd. 2Vajntxwv cov tuavxam qee leej uas nws tso siab tau rau txawm hais vajntxwv hais tias, “Vim li cas koj tsis mus nrhiav tej tug nkaujxwb uas zoo nkauj heev? 3Koj cia li tsa ib co nomtswv uas nyob rau txhua lub xeev uas koj kav kom coj cov hluas nkauj uas zoo nkauj heev tuaj rau hauv lub chaw txoos cov hluas nkauj hauv lub tuamceeb nroog Susas. Thiab koj tso lawv rau Henkais uas yog tus nraug sam uas saib cov pojniam ua tus saib xyuas, thiab kom lawv muab tshuaj pleev lawv kom lawv zoo nkauj. 4Tus ntxhais twg yog tus koj nyiam tshaj, koj cia li coj tus ntawd los ua niam vajntxwv hloov Vasetis chaw.”
 Vajntxwv xav hais tias zaj no yog ib zaj tswvyim zoo, nws thiaj ua raws li ntawd.
5Muaj ib tug neeg Yudais npe hu ua Maudekhais uas yog Yailes tus tub thiab yog Kises thiab Sime-is tus xeebntxwv uas yog xeem Npeenyamees nyob hauv lub nroog Susas. 6Maudekhais yog ib tug uas raug ntes tib lub sijhawm thaum Nenpukajnexales uas ua vajntxwv kav tebchaws Npanpiloos tau ntes Yehauyakhees uas ua vajntxwv kav cov Yudais thiab cov pejxeem hauv lub nroog Yeluxalees mus. 7Exethaws yog Maudekhais ib tug kwvtij tus ntxhais, thaum Exethaws niam thiab txiv tuag lawm, Maudekhais sau Exethaws los ua nws tus ntxhais, Exethaws lub npe Henplais hu ua Hadaxas; nws yog ib tug ntxhais uas zoo nkauj thiab ntxim nyiam kawg li.
8Thaum vajntxwv samhwm thiab tshaj tawm mus lawm, ces lawv txawm coj tau cov hluas nkauj coob heev tuaj rau hauv lub tuamceeb nroog Susas, thiab Exethaws yog ib tug uas lawv coj tuaj rau hauv vajntxwv lub loog uas yog Henkais ua tus zov cov hluas nkauj ntawd. 9Henkais nyiam Exethaws thiab hlub nws kawg li; Henkais thiaj maj nroos muab tshuaj los rau Exethaws pleev thiab muab tej zaub mov zoo los rau nws noj. Henkais muab qhov chaw zoo tshaj plaws rau Exethaws nyob thiab muab xya tus hluas nkauj uas xaiv tshwjxeeb hauv vajntxwv lub loog los ua cov tu Exethaws.
10Exethaws yeej tsis qhia rau leejtwg paub hais tias nws yog neeg Yudais, rau qhov Maudekhais yeej txwv tsis pub nws qhia rau leejtwg paub li. 11Maudekhais niaj hnub tuaj ncig mus ncig los ntawm lub tsev halees uas vajntxwv cov hluas nkauj nyob, mloog xov saib Exethaws puas ua tau zoo thiab saib puas muaj xwm dabtsi rau Exethaws.
12Raws li kevcai, mas txhua tus hluas nkauj yuav tsum xub tu nws lub cev ib lub xyoos ua ntej uas coj mus cuag Vajntxwv Xawxes, thawj rau lub hlis yog pleev tshuaj tsw qab mules thiab rau lub hlis tom qab yog pleev cov roj ntoo tsw qab. Tom qab ntawd mam li coj cov hluas nkauj ib tug zuj zus mus cuag Vajntxwv Xawxes. 13Thaum uas tus hluas nkauj tawm ntawm lub tsev halees mus rau hauv vajntxwv lub loog, nws xav coj saw thiab hnav tsoos zoo li cas los yeej tau li. 14Thaum yuav tsaus ntuj nws mus cuag vajntxwv, thiab tagkis thaum sawv ntxov luag coj nws mus rau lwm lub halees thiab tso rau Sasakas uas yog tus nraug sam saib vajntxwv cov niamyau ua tus saib; nws tsis tau rov mus cuag vajntxwv ntxiv li lawm, yuav tsum yog vajntxwv nyiam nws txaus thiab hu txog nws npe lawm xwb.
15Thaum lub sijhawm uas los txog rau Maudekhais tus txivhlob Anpihais tus ntxhais Exethaws uas Maudekhais sau los ua nws tus ntxhais mus cuag vajntxwv lawm, Exethaws tsis thov ib yam dabtsi li, nws tsuas hnav tej uas Henkais uas yog vajntxwv tus nraug sam uas zov cov hluas nkauj ntawd muab rau nws hnav nkaus xwb. Exethaws yog ib tug ntxhais uas leejtwg pom los yeej nyiam nws heev. 16Thaum coj Exethaws mus cuag Vajntxwv Xawxes hauv nws lub loog, yog lub kaum hli ntuj uas yog lub hli Tenpes uas Xawxes ua vajntxwv kav tebchaws tau xya xyoo lawm. 17Vajntxwv nyiam Exethaws tshaj cov hluas nkauj uas twb tau mus cuag vajntxwv lawm, vajntxwv nyiam thiab hlub nws tshaj lwm tus ntxhais nkaujxwb huv tibsi. Vajntxwv thiaj muab lub kausmom kub los rau Exethaws ntoo thiab muab nws tsa ua niam vajntxwv hloov Vasetis chaw. 18Ces vajntxwv thiaj npaj ib rooj noj haus loj heev los qhuas Exethaws, thiab caw tagnrho nws cov nomtswv thiab cov nomtswv uas tuav ntaub ntawv tuaj noj. Thiab vajntxwv tshaj tawm mus rau txhua lub xeev kom sawvdaws so ib hnub thiab vajntxwv muab khoom faib pub rau sawvdaws.

Maudekhais Cawm Vajntxwv Txojsia

19Tau tsis ntev vajntxwv txawm tsa Maudekhais ua ib tug uas saib phab ntaub ntawv. 20Exethaws yeej tsis tau qhia rau leejtwg paub hais tias nws yog neeg Yudais li. Maudekhais txwv tsis pub nws qhia rau leejtwg, thiab Exethaws yeej mloog Maudekhais lus ib yam li thaum uas nws tseem yog menyuam ntxhais uas Maudekhais coj nws los tu ntag.
21Lub sijhawm uas Maudekhais tau ua ib tug nomtswv nyob ntawm vajntxwv lub loog, mas muaj Npithanas thiab Teles uas yog ob tug nraug sam zov nyob ntawm ob sab lub rooj loog uas mus rau hauv chav uas vajntxwv nyob. Nkawd txawm ntxeev siab rau Vajntxwv Xawxes thiab tuavhauv yuav muab vajntxwv tua povtseg. 22Maudekhais hnov zaj ntawd, nws thiaj mus hais qhia rau niam Vajntxwv Exethaws, ces Exethaws thiaj coj Maudekhais cov lus mus piav qhia rau vajntxwv paub. 23Thaum uas luag tshuaj tau tej xwmtxheej no, thiab paub hais tias muaj tseeb lawm, luag thiaj muab ob tug txivneej uas siab phem ntawd coj mus dai cajdab rau saum tus ncej dai neeg lawm. Thiab vajntxwv samhwm kom muab zaj no sau tseg rau hauv phau ntawv uas teev tej xwmtxheej hauv nws lub tebchaws khaws cia.