3

Hamas npaj tswvyim phem txov cov Yudai

1Dhau tej xwm txheej no lawm, vajntxwv Ahaxu‑ela muab Hamedatha tus tub Hamas uas yog neeg Aka tsa ua loj tuaj, thiab muab koob meej rau thiab muab nws lub rooj txawb kom nyob siab dhau cov thawj uas nrog nws nyob sawvdaws. 2Vajntxwv cov tub teg tub taws uas nyob ntawm vajntxwv lub rooj loog sawvdaws txhos caug hawm Hamas, vim yog vajntxwv hais kom hawm nws li ntawd. Tiamsis Maudekhai tsis txhos caug lossis hawm Hamas. 3Vajntxwv cov tub teg tub taws ntawm vajntxwv lub rooj loog hais rau Maudekhai tias, “Ua cas koj tsis ua raws li vajntxwv hais?” 4Lawv pheej niaj hnub hais rau Maudekhai los nws kuj tsis mloog lawv hais, lawv txawm mus hais rau Hamas, saib Maudekhai tej lus yuav kov yeej los tsis yeej vim yog nws hais tias nws yog neeg Yudai. 5Thaum Hamas pom tias Maudekhai tsis txhos caug thiab tsis pe nws, Hamas txawm npau taws heev. 6Tiamsis nws pom tias qhov uas ntes Maudekhai ib leeg xwb tsis txaus nws siab. Vim muaj neeg hais rau nws tias Maudekhai haiv neeg yog haiv twg, Hamas thiaj nrhiav kev txov cov Yudai sawvdaws uas yog Maudekhai haiv neeg, thoob plaws lub tebchaws uas Ahaxu‑ela kav.
7Xyoo kaum ob uas Ahaxu‑ela ua vajntxwv mas lub ib hlis uas yog lub hli Nixa lawv khov kuam Pulee tab meeg Hamas saib hnub twg thiab lub hli twg zoo tua cov Yudai, mas saib tau hnub kaum peb lub kaum ob hlis uas yog lub hli Adas. 8Ces Hamas txawm hais rau vajntxwv Ahaxu‑ela tias, “Muaj ib haiv neeg nyob thoob plaws txhua qhov thiab faib mus nyob txuam rau hauv tej neeg hauv txhua lub xeev uas koj kav. Lawv tej kevcai txawv ib tsoom neeg sawvdaws tej kevcai, thiab lawv tsis ua raws li vajntxwv tej kevcai, qhov uas tso lawv nyob li no tsis muaj qabhau dabtsi rau vajntxwv li. 9Yog vajntxwv pom zoo, thov tso cai kom muab cov neeg no ua puam tsuaj tag, mas kuv yuav pub ib vam tala nyiaj rau hauv vajntxwv tej txhab nyiaj es muab rau cov uas ua vajntxwv haujlwm.” 10Vajntxwv txawm hle nws lub nplhaib txam txwm ntawm nws txhais tes muab rau Hamedatha tus tub Hamas uas yog neeg Aka thiab yog cov Yudai tus yeeb ncuab. 11Vajntxwv hais rau Hamas tias, “Kuv muab cov neeg ntawd thiab lawv tej nyiaj txiag cob nkaus rau koj, koj ua rau lawv raws li koj pom zoo.”
12Mas hu vajntxwv cov tub sau ntawv tuaj rau hnub xiab kaum peb lub ib hlis, mas lawv sau tsab kevcai raws li uas Hamas hais txhua yam xa mus rau cov thawj uas vajntxwv tsa kav tebchaws thiab rau cov uas kav txhua lub xeev huvsi thiab mus rau txhua haiv neeg cov thawj, yog xa mus rau txhua lub xeev, ua txhua lub xeev li npe ntawv thiab txhua haiv neeg li lus, sau ua vajntxwv Ahaxu‑ela npe thiab ntaus cim uas yog vajntxwv lub nplhaib txam txwm rau. 13Muaj neeg xa tej ntawv no mus tseb rau txhua lub xeev uas vajntxwv kav kom tua ntxuav cov Yudai tej laus tej hluas pojniam thiab menyuam sawvdaws tag nrho rau ib hnub, yog hnub xiab kaum peb lub kaum ob hlis uas yog lub hli Adas, thiab txeeb kiag lawv cuab txhiaj cuab tam huvsi. 14Tsab kevcai no yuav muab tshaj tawm rau hauv txhua lub xeev kom ib tsoom neeg sawvdaws npaj txhij rau hnub ntawd. 15Cov neeg xa xov ntawd maj nroos mus raws li vajntxwv hais, thiab tsab kevcai kuj tshaj tawm rau hauv lub nroog Xuxa. Vajntxwv thiab Hamas zaum haus cawv txiv hmab, tiamsis lub nroog Xuxa kub ntxhov heev.