3

Hamas Tuav Tswvyim Txov cov Neeg Yudais

1Tom qab uas tej xwm no dhau lawm, vajntxwv thiaj muab Hamedathas tus tub Hamas uas yog Ankas tus xeebntxwv tsa ua tus nom uas loj dua lwm tus ntawm vajntxwv. 2Tagnrho vajntxwv cov nomtswv uas nyob ntawm vajntxwv lub roojvag puavleej txhos caug pe thiab hawm Hamas; rau qhov vajntxwv tau samhwm kom txhua tus yuav tsum pe Hamas. Tiamsis Maudekhais tsis kam txhos caug pehawm nws li. 3Ces vajntxwv cov nomtswv uas nyob ntawm vajntxwv lub roojvag thiaj nug Maudekhais hais tias, “Vim li cas koj tsis kam ua raws li vajntxwv tej lus samhwm?” 4Lawv pheej niaj hnub hais los nws yeej tsis mloog lawv hais li. Maudekhais thiaj qhia rau lawv hais tias, “Kuv yog neeg Yudais, kuv tsis pehawm Hamas.” Yog li ntawd, lawv thiaj mus piav qhia rau Hamas saib nws puas pub rau Maudekhais muaj cai ua tau li ntawd. 5Thaum Hamas paub hais tias Maudekhais tsis hawm nws thiab tsis kam txhos caug pe nws lawm, nws chim heev, 6thiab thaum nws paub hais tias, Maudekhais yog neeg Yudais lawm, nws tsis yog xav muab Maudekhais tib leeg rau txim xwb. Nws tuav tswvyim yuav muab tagnrho cov neeg Yudais uas nyob thoob plaws hauv tebchaws Pawxias uas Vajntxwv Xawxes kav ntawd tua povtseg huv tibsi thiab.
7Vajntxwv Xawxes kav tebchaws tau kaum ob xyoos, rau thaum lub ib hlis ntuj uas yog lub hli Nixam, Hamas txawm samhwm kom rho ntawv xam hnubnyoog (uas lawv hu ua “Pulees,”) saib hnub twg thiab lub hli twg thiaj li zoo caij zoo nyoog rau nws mus tua cov Yixalayees; lawv thiaj rho tau rau lub kaum ob hlis ntuj, hnub kaum peb uas yog lub hli Adas.
8Hamas hais rau Vajntxwv Xawxes hais tias, “Muaj ib haivneeg nyob xyaw peb cov pejxeem thoob plaws txhua qhov hauv koj lub tebchaws no. Lawv tej kevcai txawv tsis zoo li lwm haivneeg tej. Thiab lawv tsis ua raws li koj tej kevcai. Yog li ntawd, qhov uas koj cia lawv ua neej nyob tsis muaj nqis dabtsi rau koj li. 9Yog hais tias vajntxwv txaus siab, thov cia li tawm ntawv tso cai muab cov neeg ntawd tua kom tuag tas huv tibsi, thiab kuv tuaj yeem muab peb puas xya caum tsib tas nyiaj mus tso rau hauv vajntxwv lub txhab nyiaj them rau vajntxwv cov neeg uas ua haujlwm hauv lub tebchaws.”
10Vajntxwv txawm hle nws ntiv nplhaib uas siv ua lub homthawj nias tej ntaub ntawv cob rau Hamedathas tus tub Hamas uas yog Ankas tus xeebntxwv uas yog cov Yudais tus yeebncuab ntawd. 11Vajntxwv hais rau Hamas hais tias, “Kuv muab cov neeg ntawd thiab lawv tej nyiaj txiag cob rau koj; koj cia li ua rau lawv raws li koj pom zoo.”
12Lub ib hlis ntuj hnub kaum peb, Hamas hu vajntxwv cov teev ntawv tuaj thiab kom lawv sau raws li nws cov lus samhwm, muab txhais ua txhua yam lus li vajntxwv ibtxwm ua thiab muab xa rau txhua tus tswvxeev, txhua tus thawjcoj thiab txhua tus nomtswv. Tsab ntawv no sau ua vajntxwv npe thiab muab vajntxwv lub nplhaib nias homthawj rau. 13Cov neeg xa ntawv, xa tsab ntawv ntawd ceev heev mus rau txhua lub xeev uas vajntxwv kav. Tsab ntawv no hais kom muab cov Yudais, tsis hais laus thiab hluas, pojniam thiab menyuam, tua povtseg huv tibsi rau lub kaum ob hlis hnub kaum peb uas yog lub hlis Adas. Tsis txhob hlub leejtwg li, lojxov tua kom lawv tuag tas thiab huab lawv tej khoom txhua yam kom dulug huv tibsi. 14Luag xa tsab ntawv no mus rau txhua lub xeev ua ib txoj kevcai thiab qhia rau tsoom pejxeem sawvdaws kom paub npaj txhij rau tib hnub ntawd.
15Thaum muab vajntxwv cov lus samhwm tshaj tawm rau sawvdaws paub nyob hauv lub tuamceeb nroog Susas lawm, cov neeg xa ntawv thiaj muab xa ceev heev mus rau txhua lub xeev. Ces vajntxwv thiab Hamas los zaum haus cawv, tiamsis lub nroog Susas muaj kev tsis sib haumxeeb ntxhov hnyo.