4

Ê-xơ-tê Nhận Lời Vào Cầu Xin Vua cho Dân Do-thái

1Khi Mộc-đê-cai biết mọi điều ấy đã được thực hiện, ông xé rách y phục của ông, mặc bao gai, và rắc tro trên đầu ông, rồi đi ra giữa thành, lớn tiếng khóc lóc đắng cay. 2Ông cũng đã đến tận cổng của hoàng cung, vì không ai mặc bao gai mà được phép bước vào bên trong cổng của hoàng cung. 3Trong mỗi tỉnh, nơi nào lệnh vua và sắc chỉ của vua được truyền đến, nơi ấy người Do-thái sầu thảm rất bi thương. Họ kiêng ăn, khóc lóc, và than van. Nhiều người đã mặc lấy bao gai và nằm trong tro.
4Khi các cung nữ và các thái giám đến báo tin cho Ê-xơ-tê biết, hoàng hậu rất đỗi buồn rầu. Bà sai người mang áo quần đến cho Mộc-đê-cai để ông mặc mà cởi bỏ bao gai ra, nhưng ông không nhận những quần áo ấy. 5Bấy giờ Ê-xơ-tê cho mời Hà-thạch, một trong các quan thái giám mà vua đã chỉ định để hầu bà, đến và bảo ông phải ra gặp Mộc-đê-cai để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra và nguyên do của sự việc như thế nào. 6Hà-thạch đi ra gặp Mộc-đê-cai ở quảng trường phía trước cổng hoàng cung. 7Mộc-đê-cai nói cho ông tất cả những gì đã xảy ra cho mình và nói luôn cho ông biết số tiền Ha-man đã hứa sẽ nộp vào ngân khố của vua, hầu được phép tiêu diệt người Do-thái. 8Mộc-đê-cai cũng trao cho ông một bản sao chiếu chỉ đã ban hành tại Su-sa, truyền phải tiêu diệt họ, để ông mang về cho Ê-xơ-tê xem, giải thích ý nghĩa của nó cho bà, và yêu cầu bà đến gặp vua, để cầu xin vua và van nài vua cho dân tộc của bà.
9Hà-thạch trở về và thuật lại cho Ê-xơ-tê mọi việc Mộc-đê-cai đã nói. 10Bấy giờ, Ê-xơ-tê nói với Hà-thạch và truyền cho ông ra nói với Mộc-đê-cai, 11“Tất cả các triều thần của vua và dân trong các tỉnh đều biết rằng, hễ ai, bất kỳ nam hay nữ, tự ý đi vào nội điện của triều cung mà không được triệu mời thì chỉ có một luật: bị xử tử, ngoại trừ vua đưa cây phủ việt bằng vàng ra cho người ấy, người ấy mới được để cho sống. Tuy nhiên, đã ba mươi ngày rồi con vẫn chưa được gọi vào để hầu vua.”
12Khi người ta đã thuật lại cho Mộc-đê-cai những gì Ê-xơ-tê đã nói, 13Mộc-đê-cai bảo họ trở vào và trả lời với Ê-xơ-tê, “Con đừng tưởng rằng nhờ ở trong hoàng cung con sẽ thoát khỏi những điều mọi người Do-thái khác sẽ phải chịu, 14vì nếu con yên lặng trong lúc nầy, dân Do-thái sẽ được tiếp trợ và giải cứu bằng cách khác, nhưng con và nhà cha con sẽ bị diệt mất; và ai biết, phải chăng vì thời điểm như thế nầy mà con đã được lập làm hoàng hậu?”
15Bấy giờ, Ê-xơ-tê sai người ra trả lời với Mộc-đê-cai, 16“Xin cha đi và mời tất cả những người Do-thái ở Su-sa nhóm lại, rồi vì cớ con mà kiêng ăn; xin kiêng ăn cữ uống trong ba ngày đêm. Con và các cung nữ của con cũng sẽ kiêng cữ như vậy. Sau đó con sẽ đi vào chầu vua, đó là một việc trái phép; và nếu con phải chết thì con sẽ chết.” 17Mộc-đê-cai ra đi và làm theo mọi điều Ê-xơ-tê yêu cầu.