4

Mạc-đốc yêu cầu E-xơ-thê cứu dân

1Khi tin này đến tai Mạc-đốc, ông liền xé áo, mặc bao gai và rắc tro, ra giữa thành phố, lớn tiếng than khóc đắng cay. 2Ông đến đứng bên ngoài cổng hoàng cung, vì người mặc bao gai không được phép vào cổng. 3Tại các tỉnh, khi tiếp nhận sắc lệnh của vua, người Do-thái đều thảm sầu, nhịn ăn, khóc lóc, than thở, nhiều người mặc bao gai và rắc tro lên đầu.
4Các nữ tỳ và thái giám báo cáo lên E-xơ-thê, hoàng hậu rất đau buồn, gửi áo đến Mạc-đốc để ông đừng mặc bao gai nữa, nhưng ông không nhận. 5E-xơ-thê sai Hà-thác, quan thái giám của vua hầu cận hoàng hậu, đến thăm Mạc-đốc để tìm hiểu sự tình. 6Hà-thác đi gặp Mạc-đốc ngoài đường phố, đối ngang cổng hoàng cung. 7Mạc-dốc kể hết mọi chuyện cho Hà-thác cùng số tiền 20 triệu Ha-man hứa đóng vào ngân khố hoàng gia để tàn sát dân Do-thái. 8Ông cũng trao Hà-thác bản sao sắc lệnh của về việc tiêu diệt dân Do thái, dặn Hà-thác đưa E-xơ-thê đọc để bà hiểu rõ tình hình và báo bà phải đến ra mắt vua, van xin cho dân tộc. 9Hà-thác về thuật lại bà E-xơ-thê mọi lời của Mạc-đốc.
10E-xơ-thê sai Hà-thác trở lại nói với Mạc-đốc: 11“Mọi người trong hoàng cung cũng như ngoài dân gian đều biết rằng bất luận đàn ông, hay đàn bà nếu không được vua đòi mà tự ý vào nội điện đều bị xử tử, trừ trường hợp vua đưa quyền trượng bằng vàng ra, người ấy mới được toàn mạng. Phần tôi cả tháng nay không có lệnh đòi vào hầu vua" 12Hà-thác chuyển lại Mạc-đốc lời bà E-xơ-thê. 13Mạc-đốc bảo đáp lại bà E-xơ-thê: "Đừng tưởng ở trong cung vua mà bà được thoát nạn. 14Nếu bà cứ lặng yên lúc này, dân Do thái sẽ được giải cứu bằng cách khác, nhưng bà và cả gia đình sẽ bị diệt vong. Biết đâu bà được làm hoàng hậu cũng chỉ vì cơ hội này?"
15Hoàng hậu E-xơ-thê bảo trả lời Mạc-đốc:
16“Xin tập họp tất cả người Do-thái ở Su-sa lại, và vì tôi, nhịn ăn cầu nguyện ba ngày đêm. Phần tôi và các nữ tỳ cũng sẽ nhịn ăn như thế. Sau đó, tôi sẽ vào gặp vua dù trái luật và bị xử tử, tôi cũng vui lòng."
17Mạc-đốc thực hiện mọi điều E-xơ-thê căn dặn.