4

Mô-dacai Sễq Ê-satơ Chuai

1Toâq Mô-dacai dáng raloaih tễ ranáq ki, ngkíq án háq tampâc án cỗ tian án sâng túh arức lứq tâng mứt án. Chơ án ĩt sớp tampâc tanúh ễn, cớp án ĩt bŏ́h pức tâng plỡ án. Chơ án tayáh pỡq tâng mpứng dĩ vil, cớp án u‑ỗi casang lứq hỡ cỗ án sâng túh arức. 2Án pỡq yỗn toau toâq pỡ ngoah toong viang bân ntốq puo ỡt. Ma án tỡ têq mut tâng clống viang ki, yuaq cũai tâc tampâc tanúh tỡ têq mut chu ntốq puo ỡt. 3Dũ vil toâq alới sâng tễ parnai puo pau ngkíq, máh cũai Yuda dũ náq alới tanúh cớp nhiam cuclỗiq cớp ót sana hỡ cỗ tễ ranáq ki. Mán dũ náq tỗp alới tâc tampâc tanúh cớp alới padếh bếq apĩl tỗ chác tâng bŏ́h hỡ.
4Toâq cũai táq ranáq Ê-satơ cớp cũai ranễng tâng dống puo toâq atỡng yỗn Ê-satơ dáng tễ ranáq Mô-dacai táq, ngkíq Ê-satơ sâng túh arức lứq tâng mứt án. Chơ án ớn noau dững tampâc yỗn Mô-dacai tâc, pláih loah tampâc tanúh, ma Mô-dacai tỡ bữn roap. 5Chơ Ê-satơ arô Hathac. Hathac la ranễng puo chóh dŏq táq ranáq yỗn Ê-satơ. Chơ Ê-satơ ớn Hathac pỡq blớh Mô-dacai bữn ranáq ntrớu, nŏ́q án tâc tampâc ngkíq.
6Hathac loŏh pỡq ramóh Mô-dacai bân ntốq bữn rana téh-cláng tâng mpứng dĩ vil ki, choâng ngoah toong dống puo. 7Cớp Mô-dacai atỡng loah dũ ramứh ca khoiq toâq pỡ án. Cớp án atỡng tễ práq Haman par‑ữq ễ chiau yỗn puo khân cachĩt nheq máh cũai Yuda. 8Mô-dacai ĩt choâiq pau noau dững aloŏh tễ vil Susa, yỗn cachĩt nheq máh cũai Yuda, chơ án yỗn pỡ Hathac. Án ớn Hathac apáh choâiq ki yỗn Ê-satơ. Chơ án atỡng cớp patâp yỗn Ê-satơ pỡq ramóh puo Sê-sêt, cớp sễq puo sarũiq táq chóq máh tỗp án nứng.
9Chơ Hathac chu atỡng loah yỗn Ê-satơ dáng máh Mô-dacai atỡng. 10Chơ Ê-satơ ớn án pỡq atỡng loah Mô-dacai neq: 11“Nheq máh cũai ayững atĩ puo, dếh máh cũai proai tễ dũ vil la dáng tễ phễp rit puo. Khân bữn cũai samiang tỡ la cũai mansễm aléq ma mut pỡq dống puo ma puo tỡ bữn arô, cũai ki cóq roap tôt cuchĩt. Ma khân puo ĩt ralỡng yễng án, chơ payo chu cũai aléq, cũai ki bữn tamoong. Ma sanua nâi puo tỡ bữn arô noâng cứq yỗn toâq ramóh án khoiq muoi casâi chơ.”
12Ngkíq alới pỡq atỡng loah yỗn Mô-dacai dáng máh santoiq Ê-satơ pai chơ. 13Cớp Mô-dacai ớn alới atỡng loah Ê-satơ neq: “Chỗi chanchớm pai mới ỡt tâng dống puo ma têq mới viaq vớt tễ ranáq nâi. 14Khân ranáq nâi toâq, ma mới ỡt rangiac sâng, ki noâng bữn Yiang Sursĩ chuai máh cũai Yuda yỗn têq bữn tamoong. Ma mới cớp dống sũ mpoaq mới cóq cuchĩt. Cŏh lơ mới bữn cỡt lacuoi puo la dŏq chuai tễ ranáq nâi cống bữn.”
15Chơ Ê-satơ ớn noau atỡng loah Mô-dacai neq: 16“Mới pỡq parỗm nheq máh cũai Yuda tâng vil Susa nâi. Cóq nheq tữh anhia ót sana cớp câu sễq yỗn Yiang Sursĩ chuai cứq. Anhia chỗi cha cớp chỗi nguaiq ntrớu tâng pái tangái pái sadâu. Cứq cớp nheq máh cũai táq ranáq cứq la táq machớng anhia tê. Vớt ki nŏ́q cứq toâq mut ramóh puo, tam la cứq táq claiq phễp rit la thỗi. Khân cứq cuchĩt cỗ tian tễ ranáq nâi, la cứq pruam.” 17Chơ Mô-dacai táq puai nheq máh santoiq Ê-satơ patâp yỗn án táq.