4

Maudekhai thov Exathaw pab lawv

1Thaum Maudekhai paub txhua yam uas twb ua los lawd, nws txawm dua rhe nws lub tsho hnav khaub seev tsaj pleev tshauv tawm mus rau hauv plawv lub nroog, nws quaj nrov lwj siab kawg. 2Nws mus rau ntawm txojkev uas yuav nkag rau hauv vajntxwv lub rooj loog, rau qhov tsis muaj leejtwg hnav khaub seev tsaj nkag tau rau hauv vajntxwv lub rooj loog. 3Thiab hauv txhua lub xeev uas vajntxwv tej lus thiab nws tsab kevcai mus txog muaj kev ntxhov siab loj heev rau hauv cov Yudai. Lawv yoo mov thiab quaj thiab quaj ntsuag thiab muaj neeg coob coob hnav khaub seev tsaj pw da pleev tshauv.
4Thaum Exathaw cov nkauj qhev thiab nws cov nraug sam los qhia rau nws paub, poj vaj kuj ntxhov siab heev. Nws thiaj xa ris tsho rau Maudekhai hnav xwv nws thiaj hloov tej khaub seev tsaj tseg, tiamsis nws tsis kam txais tej ris tsho ntawd. 5Ces Exathaw txawm hu vajntxwv ib tug nraug sam Hatha uas raug tsa tu Exathaw tuaj, thiab hais kom Hatha mus nug Maudekhai saib yog muaj dabtsi thiab yog ua cas. 6Hatha txawm mus cuag Maudekhai ntawm lub tshav puam hauv lub nroog uas nyob ntawm vajntxwv lub rooj loog sab nraud. 7Maudekhai kuj piav txhua yam uas muaj tshwm los rau Hatha mloog, thiab qhia txog tej nyiaj uas Hamas yeem lus pub rau hauv vajntxwv tej txhab muaj npaum li cas thiaj ua tau cov Yudai puam tsuaj. 8Maudekhai tseem muab tsab ntawv kevcai uas tshaj tawm hauv Xuxa kom muab cov Yudai ua puam tsuaj rau Hatha coj mus rau Exathaw saib thiab qhia lub ntsiab rau nws thiab hais kom Exathaw mus cuag vajntxwv thiab thov vajntxwv thiab taij thov nws saib rau Exathaw haiv neeg.
9Hatha thiaj rov mus qhia tej uas Maudekhai hais ntawd rau Exathaw mloog. 10Mas Exathaw thiaj hais rau Hatha kom xa xov rau Maudekhai tias, 11“Vajntxwv cov tub teg tub taws sawvdaws thiab cov pejxeem hauv vajntxwv tej xeev yeej paub tias yog tus txivneej twg lossis tus pojniam twg lam nkag mus cuag vajntxwv rau hauv lub tshav puam sab hauv uas tsis yog vajntxwv hu kom mus cuag, kuj muaj tib txoj kevcai nkaus xwb. Sawvdaws yuav raug muab tua pov tseg tsuas yog tseg tus uas vajntxwv cev nws tus cwj kub tos txais ces tus ntawd thiaj li tsis tuag xwb. Kuv los tsis raug hu mus cuag vajntxwv tau peb caug hnub lawm.” 12Lawv thiaj los hais rau Maudekhai paub txog tej uas Exathaw hais ntawd. 13Maudekhai thiaj hais kom lawv rov mus teb Exathaw tias, “Tsis txhob xav tias koj nyob hauv vajntxwv lub tsev koj yuav dim zoo dua cov Yudai huvsi. 14Yog lub sijhawm no koj nyob twjywm yuav muaj kev pab thiab kev cawm dim ntawm lwm qhov tuaj rau cov Yudai, tiamsis koj thiab koj txiv tsev neeg yuav raug puam tsuaj. Leejtwg yuav paub tias qhov uas koj tau los ua poj vaj no tej zaum twb yog koj yuav pab tau rau lub sijhawm zoo li no?” 15Ces Exathaw hais kom lawv mus hais rau Maudekhai tias, 16“Cia li mus, sau zog cov Yudai huvsi hauv lub nroog Xuxa uas nrhiav tau thiab yoo mov thov pab kuv, tsis txhob noj tsis txhob haus peb hnub nruab hnub hmo ntuj. Kuv thiab kuv cov nkauj qhev kuj yuav yoo mov ib yam nkaus li koj thiab. Mas kuv yuav nkag mus cuag vajntxwv, txawm yog txhaum kevcai kuj xij. Yog kuv raug puam tsuaj, kuj cia kuv puam tsuaj.” 17Maudekhai thiaj rov mus ua txhua yam raws li Exathaw hais rau nws.