4

Maudekhais Thov Exethaws Pab Lawv

1Thaum Maudekhais hnov tej xov tsis zoo ntawd, nws txhawj kawg li, nws thiaj muab nws cev ris tsho dua kiag thiab muab ntaubtsaj los npua thiab tsuab tshauv rau saum nws taubhau, thiab nws quaj qw nrov heev mus rau hauv plawv nroog; 2thaum nws mus txog rau ntawm txojkev uas mus rau hauv lub loog. Nws tsis nkag mus rau hauv, rau qhov luag txwv tsis pub ib tug neeg twg uas npua ntaubtsaj mus rau hauv lub loog hlo li. 3Nyob rau hauv txhua lub xeev uas vajntxwv tsab ntawv tshaj tawm mus txog rau cov Yudais lawm, lawv muaj kev txhawj xeeb quaj ntsuag loj kawg li. Lawv thiaj li yoo mov, quaj, nyuaj siab, thiab lawv txhua tus puavleej muab ntaubtsaj los npua thiab da hauv qhov tshauv.
4Thaum uas Exethaws cov nkauj qhe thiab cov nraug sam los hais qhia tej uas Maudekhais tabtom quaj thiab ua ntawd rau nws paub, Exethaws mob siab heev. Nws thiaj nqa ris tsho mus rau Maudekhais hnav thiab muab cov ntaubtsaj hle povtseg, tiamsis Maudekhais tsis kam txais cov ris tsho ntawd li. 5Ces Exethaws thiaj li hu Hathas, tus nraug sam uas vajntxwv tsa los ua Exethaws tus tub txib kom los cuag nws thiab hais kom Hathas mus nug Maudekhais saib yog nws muaj kev nyuaj siab dabtsi thiab yog vim li cas. 6Hathas thiaj tawm mus cuag Maudekhais hauv plawv nroog ntawm txojkev uas mus rau hauv vajntxwv lub loog. 7Maudekhais piav txhua yam uas tshwmsim rau nws ntawd rau Hathas mloog thiab hais txog cov nyiaj uas Hamas coglus yuav muab npaum twg coj mus tso rau hauv vajntxwv lub txhab nyiaj yog yuav muab cov Yudais tua kom tuag tas huv tibsi. 8Thiab Maudekhais muab tsab ntawv samhwm uas vajntxwv sau tawm hauv lub tuamceeb nroog Susas, kom muab cov Yudais tua povtseg huv tibsi ntawd rau Hathas nqa mus qhia rau Exethaws, thiab kom Exethaws kavtsij mus cuag vajntxwv thiab thov vajntxwv hlub niam vajntxwv haivneeg. 9Hathas thiaj rov los thiab piav txhua yam uas Maudekhais tau hais ntawd qhia rau Exethaws mloog. 10Ces Exethaws thiaj muab lus rau Hathas rov qab mus hais rau Maudekhais hais tias, 11“Tagnrho vajntxwv cov tubtxib thiab cov pejxeem uas nyob hauv txhua lub xeev uas vajntxwv kav, puavleej paub zoo txog txoj kevcai no, tsis hais vajntxwv cov tuavxam thiab tej pejxeem; yog ib tug txivneej lossis ib tug pojniam twg, lam mus cuag vajntxwv uas vajntxwv tsis tau hu nws mus, tus ntawd yuav tsum raug tua povtseg, vim muaj txoj kevcai sau tseg li ntawd lawm; tsuas yog tshwj tus uas vajntxwv muab nws tus cwj kub cev rau, tus ntawd thiaj tsis raug tua tuag xwb. Vajntxwv twb tsis hu kuv mus cuag nws tau peb caug hnub no lawm.”
12Thaum uas Maudekhais hnov tej lus uas Exethaws hais ntawd lawm, 13Maudekhais kom lawv rov qab mus teb rau Exethaws hais tias, “Tsis txhob xav hais tias, koj nyob hauv vajntxwv lub loog ces koj yuav dim tsis raug tua tuag li lwm tus neeg Yudais. 14Yog hais tias koj pheej nyob twjywm tsis quavntsej li no, mas yuav muaj txojkev pab los saum ntuj los thiab yuav cawm cov Yudais kom dim. Tiamsis koj thiab koj txiv tsevneeg yuav tuag tu noob nrho. Leejtwg thiaj paub? Tej zaum qhov uas koj tau los ua niam vajntxwv rau tej lub sijhawm zoo li no, twb yog los pab cawm peb haivneeg kom dim kev puastsuaj los kuj tsis paub!”
15Exethaws teb rov mus rau Maudekhais hais tias, 16“Mus hais tagnrho cov Yudais uas nyob hauv lub nroog Susas tuaj sib sau ua ke, thiab ua kevcai yoo mos thov Vajtswv pab kuv. Tsis txhob noj tsis txhob haus ib yam dabtsi peb hnub peb hmos. Kuv thiab kuv cov nkauj qhe los yuav yoo mov ib yam nkaus li nej thiab. Ces tom qab ntawd, kuv yuav mus cuag vajntxwv. Yog hais tias, kuv ua txhaum kevcai, kuv tuag los xijpeem, kuv yeej yuav zoo siab tuag.”
17Ces Maudekhais thiaj mus ua txhua yam raws li Exethaws hais rau nws ntawd.