6

Vaajntxwv pub koob meej rua Mauntekhai

1Mo ntawd vaajntxwv pw tsw tsaug zug, nwg txhad has kuas muab phoo ntawv keeb kwm kws sau tej xwm txheej kws txaus ncu ca lug, puab txhad muab nyeem rua vaajntxwv noog. 2Mas pum muaj sau ca has tas Mauntekhai tau qha tas Npithana hab Thele kws yog vaajntxwv ob tug nraug saam kws zuv qhov rooj tau nrhav kev yuav txuv vaajntxwv Ahaxu‑ela txujsa. 3Vaajntxwv has tas, “Qhov kws Mauntekhai qha zaaj nuav mas tau muab koob meej hab meej mom le caag rua nwg lawm?” Cov tub teg tub taw kws ua koom rua vaajntxwv has tas, “Tsw tau muab daabtsw le lauj.” 4Vaajntxwv has tas, “Leejtwg nyob huv lub tshaav puam?” Thaus ntawd Hamaa nyav tuaj txug lub tshaav puam saab nrau huv vaajntxwv lub tsev yuav has rua vaajntxwv txug qhov kws yuav muab Mauntekhai dai cej daab rua sau tug ncej kws nwg tub npaaj rua Mauntekhai lawd. 5Vaajntxwv cov tub teg tub taw has rua vaajntxwv tas, “Hamaa nyob hov ntawd, nwg sawv ntsug huv lub tshaav puam.” Vaajntxwv txhad has tas, “Kuas nwg lug ntawm nuav.” 6Hamaa txhad lug mas vaajntxwv has rua nwg tas, “Yog vaajntxwv txaus sab muab koob meej rua ib tug twg, tswm nyog ua le caag rua tug hov?” Mas Hamaa xaav huv lub sab tas, “Vaajntxwv yuav txaus sab pub koob meej rua leejtwg ntau dua le kuv?” 7Tes Hamaa txawm has rua vaajntxwv tas, “Yog yuav muab koob meej rua tug kws vaajntxwv txaus sab pub hov, 8mas ca muab cev tsoog tsho vaajntxwv kws vaajntxwv naav hab tug neeg kws vaajntxwv caij kws muaj lub mom vaajntxwv ntawm taubhau, 9mas muab cev tsoog vaajntxwv hab tug neeg cob rua vaajntxwv le ib tug thawj kws luj kawg. Kuas nwg ua tsoog tsho rua tug kws vaajntxwv txaus sab pub koob meej rua naav hab caab neeg rua tug yawm hov caij moog rua huv lub tshaav puam huv lub nroog hab qw ua ntej has tas, ‘Tug kws vaajntxwv txaus sab pub koob meej rua yog pub le nuav.’ ” 10Vaajntxwv txawm has rua Hamaa tas, “Ca le maaj nroog moog ua, muab cev tsoog tsho hab neeg lawv le koj has es muab rua Mauntekhai kws yog tuabneeg Yutai kws nyob ntawm vaajntxwv lub rooj loog. Tsw xob tseg tej kws koj has lawm ib yaam le.” 11Hamaa txawm coj cev tsoog tsho hab tug neeg lug, ua rua Mauntekhai naav hab kuas nwg caij tug neeg moog rua huv lub tshaaj puam huv lub nroog hab qw has tas, “Tug kws vaajntxwv txaus sab pub koob meej rua yog pub le nuav.”
12Tes Mauntekhai rov lug rua ntawm vaajntxwv lub rooj loog tes Hamaa txawm maaj nroog rov qaab moog tsev kauv taubhau hab quaj ywg. 13Nwg pav txhua yaam kws tshwm lug rua nwg lawd rua nwg tug quaspuj Xelev hab nwg cov phoojywg suavdawg noog. Nwg cov phoojywg kws ntse hab nwg tug quaspuj has rua nwg tas, “Koj chiv qaug rua ntawm Mauntekhai lawm, vem nwg yog tuabneeg Yutai tes koj yuav kov tsw yeej nwg, koj yuav qaug rua ntawm nwg tag tag le.” 14Thaus puab saamswm nrug Hamaa has lug, vaajntxwv cov nraug saam txawm tuaj coj Hamaa maaj nroog moog noj pluag mov kws Exathaw npaaj hov.