6

Vajntxwv Muab Yeebkoob rau Maudekhais

1Hmo ntawd vajntxwv pw tsis tsaug zog li, thiab nws hais kom nqa phau ntawv uas teev tej xwmtxheej hauv lub tebchaws uas nws kav ntawd los, thiab lawv muab nyeem rau nws mloog. 2Lawv txawm nyeem tau zaj uas sau hais txog Maudekhais qhia txog qhov uas Npithanas thiab Teles uas yog vajntxwv ob tug nraug sam uas zov chav tsev vajntxwv nyob, tau ntxeev siab yuav muab Vajntxwv Xawxes tua povtseg ntawd. 3Vajntxwv nug hais tias, “Peb twb muab yeebkoob thiab nqi zog rau Maudekhais, qhov uas nws ua no lawm los tsis tau?”
 Vajntxwv cov nomtswv teb hais tias, “Yeej tsis tau muab ib yam dabtsi rau nws hlo li.”
4Vajntxwv nug ntxiv hais tias, “Kuv cov nomtswv puas muaj leejtwg tuaj nyob hauv lub loog no.”
 Thaum ntawd Hamas tabtom tuaj txog ntawm lub tshavpuam hauv vajntxwv lub loog; nws tuaj thov vajntxwv kom muab Maudekhais coj mus dai cajdab rau saum tus ncej uas nws npaj tau lawm.
5Vajntxwv cov tubtxib teb nws hais tias, “Hamas nyob ntawm no, nws sawv ntawm tshavpuam tos xav ntsib koj.”
 Vajntxwv hais tias, “Mus coj nws los hauv no.”
6Yog li ntawd, Hamas thiaj los thiab vajntxwv nug nws hais tias, “Muaj ib tug neeg uas kuv xav muab yeebkoob rau heev. Kuv yuav ua li cas thiaj tsimnyog rau tus txivneej no?”
 Hamas txawm xav twjywm hais tias, “Tseem yuav muaj leejtwg uas vajntxwv xav muab yeebkoob rau tshaj kuv lawm thiab? Tsuas yog kuv tib leeg lawm xwb.”
7-8Yog li ntawd, Hamas thiaj li teb vajntxwv hais tias, “Muab vajntxwv lub tsho loj uas vajntxwv hnav los rau tus txivneej ntawd hnav. Muab xauv los sam rau vajntxwv tus nees, muab eeb los nog thiab muab tsham tswb los dai rau. 9Ces kom koj ib tug nomtswv uas loj dua cov muab koj cev tsoos tsho ntev kho rau tus uas koj yuav muab yeebkoob rau ntawd hnav, thiab muab koj tus nees rau nws caij, coj nws taug kev mus rau hauv plawv nroog, qw hais tias, ‘Tus txivneej no yog tus uas vajntxwv txaus siab muab yeebkoob rau nws!’ ”
10Ces vajntxwv hais rau Hamas hais tias, “Koj cia li mus muab cev tsoos tsho ntev thiab kuv tus nees los ua raws li uas koj hais ntawd ntag, thiab muab yeebkoob rau Maudekhais tus uas yog neeg Yudais, uas zaum ntawm lub roojloog. Yuav tsum ua txhua yam uas koj hais ntawd rau nws tsis txhob tseg ib yam li.”
11Yog li ntawd, Hamas thiaj mus muab cev tsoos tsho ntev thiab cab vajntxwv tus nees los, muab cev tsoos tsho ntev kho rau Maudekhais hnav thiab muab tus txiv nees rau Maudekhais caij taug kev mus rau hauv plawv nroog, thiab qw tshaj tawm hais tias, “Tus txivneej uas vajntxwv txaus siab muab yeebkoob rau yog tus no ntag.”
12Ces Maudekhais rov qab los rau ntawm vajntxwv lub roojloog. Tiamsis Hamas cia li muab ntaub npog nws ntsejmuag maj ceev nrooj rov qab mus tsev, tu siab thiab txaj muag kawg li. 13Hamas piav txhua yam uas tshwmsim los rau nws ntawd rau Xeles uas yog nws tus pojniam thiab nws cov phoojywg mloog. Ces nws tus pojniam thiab nws cov phoojywg uas ntse hais rau nws hais tias, “Yog thaum pib no koj twb tsis yeej Maudekhais uas yog neeg Yudais lawm, ces koj yuav swb nws xwb, nws yeej yuav kovyeej koj.”

Hamas Raug Dai Cajdab Tuag

14Thaum uas lawv tseem tabtom sib tham li ntawd, ces vajntxwv cov nraug sam txawm tuaj txog ntua thiab coj Hamas ceev nrooj mus noj Exethaws rooj mov.