6

Klei Mgô̆ Y-Haman Mpŭ kơ Y-Môrdêkai

1Mlam anăn mtao amâo dưi pĭt ôh; leh anăn ñu mtă brei arăng ba hdruôm hră čih pioh bruă yuôm bhăn arăng čiăng hdơr, Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao, leh anăn arăng dlăng gơ̆ ti anăp mtao. 2 Arăng ƀuh klei čih leh si Y-Môrdêkai hưn leh kơ klei Y-Bikthana leh anăn Y-Têres, dua čô dĭng buăl kriâo mtao, phung gak ƀăng jang, phung duah êlan čiăng bi mdjiê kơ Mtao Asuêrus. 3Mtao lač, “Ya klei mpŭ amâodah klei mđĭ brei leh kơ Y-Môrdêkai kyua klei anăn?” Phung dĭng buăl mă bruă kơ ñu lač, “Arăng amâo tuôm ngă kơ gơ̆ sa mta klei ôh.” 4Mtao lač, “Hlei dôk hlăm wăl?” Hlăk anăn Y-Haman mŭt hlăm wăl ti êngao sang mtao čiăng blŭ kơ mtao kơ klei čiăng ruôt Y-Môrdêkai ti anôk ruôt ñu mkra leh kơ gơ̆. 5Snăn phung dĭng buăl mtao lač kơ ñu, “Y-Haman tinăn dôk dơ̆ng hlăm wăl.” Mtao lač, “Brei ñu mŭt.” 6Snăn Y-Haman mŭt, leh anăn mtao êmuh ñu, “Ya arăng srăng ngă kơ mnuih pô mtao čiăng mpŭ?” Y-Haman lač hlăm ai tiê ñu pô, “Kơ hlei pô mtao čiăng mpŭ kdlưn hĭn kơ kâo lĕ?” 7Y-Haman lač kơ mtao, “Kơ mnuih pô mtao čiăng mpŭ, 8brei arăng ba ao mtao hơô leh, leh anăn aseh mtao đĭ leh, leh anăn mđua ti boh kŏ pô anăn sa boh đuôn mtao. 9Leh anăn brei arăng jao ao leh anăn aseh kơ sa čô hlăm phung khua prŏng hĭn, leh anăn brei khua anăn atăt mnuih pô mtao čiăng mpŭ đĭ aseh găn wăl ƀuôn, leh anăn hưn ti anăp gơ̆: ‘Snei yơh arăng ngă kơ mnuih mtao čiăng mpŭ.’ ” 10“Ruăt bĕ, mă ao jhung leh anăn aseh tui si ih lač leh, leh anăn ngă msĕ snăn kơ Y-Môrdêkai êkei Yuđa, pô dôk gŭ ti ƀăng jang mtao. Đăm lui kƀah ôh sa klei ih răk leh anăn.” 11Snăn Y-Haman mă ao leh anăn aseh, bi hơô Y-Môrdêkai, leh anăn brei gơ̆ đĭ aseh găn wăl ƀuôn êjai hưn, “Snei yơh arăng ngă kơ mnuih mtao čiăng mpŭ.”
12Leh klei anăn, Y-Môrdêkai wĭt kơ ƀăng jang mtao. Ƀiădah Y-Haman ruăt wĭt kơ sang ñu pô, kơŭ kyăm leh anăn guôm boh kŏ ñu. 13Y-Haman yăl dliê kơ mô̆ ñu H'Sêres leh anăn kơ jih jang phung mah jiăng ñu grăp mta klei truh leh kơ ñu. Snăn phung knhâo ñu leh anăn mô̆ ñu H'Sêres lač kơ ñu, “Tơdah Y-Môrdêkai, jing sa čô Yuđa, ti anăp ñu ih dơ̆ng lĕ leh, ih amâo srăng dưi hŏng ñu ôh, ƀiădah sĭt nik ih srăng êbuh ti anăp ñu.”
14Êjai diñu ăt dôk blŭ hŏng gơ̆, phung dĭng buăl kriâo mtao truh leh anăn atăt ba Y-Haman hŏng klei ruăt kơ klei ƀơ̆ng huă H'Êsther mkra leh.