7

Hamas raug dai caj dab

1Vajntxwv thiab Hamas txawm mus nrog poj vaj Exathaw noj pluas mov. 2Hnub uas ob thaum lawv tabtom haus cawv txiv hmab, vajntxwv rov hais rau Exathaw tias, “Poj vaj Exathaw, koj tej lus taij yog dabtsi? Kuv yuav pub rau koj. Thiab koj tej lus thov yog dabtsi? Txawm yog yuav kuv lub tebchaws ib nrab los kuj tau.” 3Ces poj vaj Exathaw thiaj teb tias, “Au vajntxwv, yog kuv txaus koj lub siab thiab yog koj pom zoo, ces thov pub kuv thiab kuv haiv neeg muaj txojsia nyob raws li kuv tej lus thov. 4Rau qhov kuv thiab kuv haiv neeg twb raug muab muag ua kom puam tsuaj raug muab tua thiab raug muab ntxuav kom tu noob nrho lawm. Yog peb tsuas raug muab muag ua tub qhe nkauj qhev xwb kuv kuj thev taus cia twjywm, vim tej kev txom nyem ntawd tsis txaus ua rau koj nyuaj siab.” 5Vajntxwv Ahaxu‑ela hais rau poj vaj Exathaw tias, “Tus ntawd yog leejtwg thiab nyob qhovtwg es yuav muaj cuabkav ua tau li ntawd?” 6Mas Exathaw hais tias, “Tus tshawj chim thiab tus yeeb ncuab ntawd yog tus Hamas phem no ntag.” Hamas kuj ntshai kawg ntawm vajntxwv thiab poj vaj xubntiag. 7Vajntxwv txawm sawv tsees ntawm rooj mov mus ua npau taws vog rau hauv lub vaj ntawm vajntxwv lub tsev, tiamsis Hamas tseem nyob thov nws txojsia ntawm poj vaj Exathaw, rau qhov nws pom tias vajntxwv npaj tseg ua phem rau nws lawm. 8Thaum vajntxwv rov hauv lub vaj los rau hauv chav uas lawv haus cawv txiv hmab ntawd, Hamas tabtom pe khwb rwg ntxi saum lub rooj uas Exathaw zaum. Vajntxwv thiaj hais tias, “Nws tseem yuav yuam poj vaj tab meeg kuv hauv kuv lub tsev thiab lov?” Thaum vajntxwv lo lus tu nrho ntawm nws qhov ncauj, lawv txawm muab ntaub kauv kiag Hamas lub ntsej muag. 9Hanpauna uas yog ib tug nraug sam tu vajntxwv txawm hais tias, “Tus ncej siab tsib caug tshim uas Hamas npaj cia dai Maudekhai caj dab tseem nyob hauv Hamas tsev, Maudekhai yog tus uas qhia kom cawm vajntxwv txojsia.” 10Vajntxwv txawm hais tias, “Cia li muab Hamas dai rau saum tus ncej ntawd.” Lawv thiaj muab Hamas dai rau saum tus ncej uas nws npaj cia dai Maudekhai. Ces vajntxwv txojkev npau taws thiaj li nqeg lawm.