7

Haamaan Zuqc Ndiux Jaang

1Hungh diex caux Haamaan ziouc mingh caux E^se^te Hungh Maac nyanc hnaangx. 2Nyanc naaiv da'nyeic hnoi hnaangx, hopv jienv a'ngunc diuv wuov zanc, hungh diex aengx naaic, “E^se^te Hungh Maac aac, meih oix tov haaix nyungc? Yie zungv oix bun meih. Meih oix jouh haaix nyungc? Maiv gunv tov yietc buonc yie nyei guoqv, meih ziouc duqv aqv.”
3E^se^te Hungh Maac dau, “Hungh diex aac, se gorngv buatc yie horpc meih nyei hnyouv, yaac buatc longx nyei nor, ziux yie jouh nyei waac tov meih siex cuotv yie aengx caux yie juangc fingx nyei mienh nyei maengc, 4weic zuqc yie caux yie nyei mienh zuqc maaic bun mienh daix, bun mienh mietc yie mbuo zutc nzengc. Se gorngv yie mbuo kungx zuqc maaic zoux nouh gauv nouh beiz hnangv, yie yaac nyienz jienv maiv ko lo. Kungx zuqc siouc kouv ndongc naaic maiv faaux duqv la'nyauv hungh diex.”
5Aa^haa^su^e^latv Hungh naaic E^se^te Hungh Maac, “Haaix dauh gaamv hnangv naaiv nor zoux? Ninh yiem haaix?”
6E^se^te Hungh Maac gorngv, “Hoic yie mbuo wuov dauh win-wangv se naaiv dauh mba'nziu niouv mba'nziu pien nyei mienh, Haamaan.”
 Haamaan yiem hungh diex caux hungh maac nyei nza'hmien gamh nziex! haic aqv.
7Hungh diex gengh! qiex jiez haic, yiem wuov dieh jiez sin cuotv mingh wuov huingx. Mv baac Haamaan corc yiem wuov qaqv tov E^se^te Hungh Maac siex ninh nyei maengc, weic zuqc ninh buatc hungh diex jiez hnyouv dingc zuiz bun ninh zuqc daic.
8Hungh diex yiem wuov huingx nzuonx taux mbenc hnaangx wuov norm dorngx, buatc Haamaan puoqv jienv E^se^te nyei coux ga'hlen.
 Hungh diex gorngv, “Ninh corc yiem yie nyei biauv dorng jienv yie oix caa hungh maac fai?”
 Hungh diex yietv gorngv cuotv naaiv joux waac, jien ziouc zorqv ndie buang jienv Haamaan nyei hmien.
9Maaih dauh fu-sux hungh diex nyei jien, mbuox heuc Haan^mbo^naa, gorngv, “Aengx maaih diuc. Yiem Haamaan nyei biauv maaih norm ndiux jaang dorngx hmz ziepc ndorqc hlang. Haamaan bun mienh zoux daaih weic ndiux njoux hungh diex nyei maengc wuov dauh Mo^nde^kai.
 Hungh diex gorngv, “Dorh ninh mingh ndiux jienv wuov aqv.”
10Ninh mbuo ziouc zorqv Haamaan mingh ndiux jienv Haamaan zoux daaih ndiux Mo^nde^kai nyei dorngx. Hungh diex nyei ga'qiex ziouc fiu mi'aqv.