8

Tso cai rua cov Yutai tawm tsaam

1Nub ntawd vaajntxwv Ahaxu‑ela muab hlo Hamaa kws yog cov Yutai tug yeeb ncuab lub tsev rua puj vaaj Exathaw. Mauntekhai txhad moog cuag tau vaajntxwv, vem yog Exathaw qha tas Mauntekhai txheeb ze nwg le caag. 2Mas vaajntxwv hle nwg lub nplhaib txaam txwm kws nwg muab ntawm Hamaa lug cob rua Mauntekhai. Exathaw kuj tsaa Mauntekhai ua tug kws kaav hlo Hamaa lub vaaj tse.
3Hab Exathaw has dua rua vaajntxwv. Nwg khwb nkaus rua ntawm vaajntxwv kwtaw hab thov vaajntxwv ua kua muag nrug ntsuav thov kuas muab Hamaa kws yog tuabneeg Aka tej tswvyim phem kws txuv cov Yutai rhuav pov tseg. 4Vaajntxwv txawm cev nwg tug cwj kub rua Exathaw, 5Exathaw txhad sawv tseeg lug sawv ntsug rua ntawm vaajntxwv xubndag. Nwg has tas, “Vaajntxwv, yog txaus koj sab hab koj hlub kuv, hab yog tas koj pum zoo hab yog kuv txaus koj lub sab, mas thov koj sau ib tsaab ntawv tso cai moog rhuav tej lug huv tsaab ntawv kws Hamentatha tug tub Hamaa kws yog tuabneeg Aka tau xaav phem es sau moog txuv cov Yutai kws nyob huv vaajntxwv txhua lub xeev. 6Kuv yuav ua le caag nyaj taug saib txujkev puam tsuaj kws yuav lug raug kuv haiv tuabneeg? Kuv yuav ua le caag nyaj taug saib qhov kws kuv cov kwvtij raug kev lamswm?” 7Tes vaajntxwv Ahaxu‑ela txawm has rua puj vaaj Exathaw hab Mauntekhai kws yog tuabneeg Yutai tas, “Saib maj, kuv tub muab Hamaa lub vaaj tse rua Exathaw lawm hab puab tub muab nwg dai cej daab rua sau tug ncej lawm vem yog qhov kws nwg yuav txuv cov Yutai. 8Koj ca le sau dua ib tsaab ntawv ua kuv lub npe ntswg txug cov Yutai lawv le koj pum zoo hab muab vaajntxwv lub nplhaib txaam txwm ntaus hom thawj rua, vem tas tsaab kevcai kws sau ua kuv lub npe hab muab lub nplhaib txaam txwm ntaus rua lawm mas thim tsw tau.”
9Tes thaus hov vaajntxwv txawm hu cov tub sau ntawv tuaj, yog nub tim neeg nkaum peb lub peb hlis kws yog lub hli Xivaa. Mas puab sau ib tsaab kevcai lawv le txhua yaam kws Mauntekhai has txug cov Yutai xaa moog rua cov kws kaav tebchaws hab rua cov thawj hab cov kws kaav txhua lub xeev, txwj ntawm Intia tebchaws moog txug Khuj tebchaws, huvsw ib puas neeg nkaum xyaa lub xeev ua txhua lub xeev le npe ntawv hab txhua haiv tuabneeg le lug, hab xaa moog rua cov Yutai ua puab le npe ntawv hab puab le lug. 10Puab sau ua vaajntxwv Ahaxu‑ela lub npe hab muab vaajntxwv lub nplhaib txaam txwm ntaus hom thawj rua, hab muab rua cov tub xaa xuv kws caij neeg nrawm, yog cov neeg kws swv ua vaajntxwv tej num hab yug rua huv vaajntxwv lub nkuaj neeg. 11Cov lug huv tsaab ntawv nuav vaajntxwv tso cai kuas cov Yutai kws nyob huv txhua lub moos tuaj txoos ua ke tiv thaiv tsom kwm puab txujsa ca, hab yog paab tub rog twg huv haiv tuabneeg twg hab huv lub xeev twg tuaj ntaus puab hab puab tej quaspuj mivnyuas mas puab ca le ua kuas puam tsuaj hab tua hab rhuav tshem, hab tso cai kuas moog lws cov kws tuaj ntaus puab cuab txhaj cuab taam. 12Tuab nub ntawd ua kuas thoob plawg vaajntxwv Ahaxu‑ela txhua lub xeev, yog nub xab kaum peb lub kaum ob hlis kws yog lub hli Antas. 13Tsaab ntawv kws sau hov yuav muab xaa moog ua kevcai rua huv txhua lub xeev hab muab tshaaj tawm rua txhua haiv tuabneeg paub. Cov Yutai yuav tsum npaaj txhwj rua nub hov pauj taub puab cov yeeb ncuab. 14Cov tub xaa xuv txawm caij tej neeg nrawm kws swv ua vaajntxwv le num maaj nroog dha tawm moog lawv le vaajntxwv txhwb, hab tsaab kevcai hov kuj muab tshaaj tawm huv lub nroog Xuxa hab.
15Tes Mauntekhai tawm ntawm vaajntxwv lub xubndag moog naav tsoog tsho vaajntxwv xav hab dawb, hab ntoo mom kub luj hab naav lub tsho ntev ntaub maag yimlaaj zoo heev, mas cov tuabneeg huv lub nroog Xuxa kuj qw zoo sab xyiv faab. 16Cov Yutai nyob kaaj sab lug muaj kev zoo sab kev xyiv faab hab muaj koob meej. 17Huv txhua lub xeev hab huv txhua lub moos tsw has qhov twg kws vaajntxwv tsaab kevcai moog txug muaj kev zoo sab kev xyiv faab rua huv cov Yutai, muaj kev paam noj haus zoo sab xyiv faab. Muaj lwm haiv tuabneeg coob coob huv lub tebchaws leeg has tas puab yog tuabneeg Yutai vem yog puab ntshai cov Yutai.