8

Yiutai Mienh Duqv Lingc Njoux Ganh Nyei Maengc

1Dongh wuov hnoi, Aa^haa^su^e^latv Hungh zorqv Yiutai Mienh nyei win-wangv, Haamaan, nyei jaa-dingh jiu bun E^se^te Hungh Maac. E^se^te gorngv mbuox hungh diex Mo^nde^kai zoux ninh nyei cien-ceqv, Mo^nde^kai ziouc duqv yiem hungh diex nyei nza'hmien. 2Hungh diex hlutv ninh yiem Haamaan zorqv nzuonx nyei buoz-ndoqv-nzaeng yienx, jiu bun Mo^nde^kai. E^se^te yaac paaiv Mo^nde^kai gunv Haamaan nyei jaa-dingh.
3E^se^te aengx puoqv njiec hungh diex nyei zaux-hlen, wuom-mueic liouc jienv qaqv tov hungh diex dangv jienv Aagakc Mienh, Haamaan, daav cuotv orqv haic nyei za'eix zoux hoic Yiutai Mienh. 4Hungh diex sung jiem-biaav cuotv bun E^se^te. E^se^te ziouc jiez sin daaih souv jienv hungh diex nyei nza'hmien.
5Ninh gorngv, “Hungh diex aac, se gorngv meih buatc longx nyei nor, yaac haiz a'hneiv yie, se gorngv haiz horpc zuqc zoux nor, yaac buatc yie horpc meih nyei hnyouv, tov cuotv zeiv sou jaiv Aagakc Mienh, Ham^me^ndaa^taa nyei dorn, Haamaan, fiev wuov zeiv sou. Ninh hnamv cuotv yaac fiev jienv weic oix mietc yiem hungh diex gunv norm-norm saengv nyei Yiutai Mienh. 6Yie hnangv haaix nor haih diev duqv mangc yie nyei buonv-fingx mienh zuqc naaiv deix heiv sic? Hnangv haaix nor haih diev duqv mangc jienv yie nyei cien-ceqv zuqc mietc?”
7Aa^haa^su^e^latv Hungh gorngv mbuox E^se^te Hungh Maac caux Yiutai Mienh, Mo^nde^kai, “Mangc maah! Laaix Haamaan oix zoux hoic Yiutai Mienh yie zorqv ninh nyei jaa-dingh jiu bun E^se^te. Yie zungv bun mienh dorh Haamaan mingh ndiux jaang nyei dorngx ndiux jaang mi'aqv. 8Ih zanc meih mbuo gunv ziux meih mbuo nyei hnyouv dengv hungh diex nyei mbuox ganh fiev diuh lingc bun Yiutai Mienh, aengx nqaapv jienv hungh diex nyei buoz-ndoqv-nzaeng yienx. Weic zuqc haaix zeiv sou dengv hungh diex nyei mbuox fiev yaac nqaapv jienv ninh nyei buoz-ndoqv-nzaeng yienx, mienh maiv haih goiv yienc aqv.”
9Wuov zanc faah hlaax, se ⟨Siwan hlaax,⟩ nyic ziepc faam wuov hnoi, Mo^nde^kai heuc hungh diex nyei sou-biuv daaih. Ninh mbuo ziux Mo^nde^kai paaiv nyei nyungc-nyungc waac fiev bun Yiutai Mienh caux yietc baeqv nyic ziepc cietv norm saengv gunv guoqv nyei yietc zungv zoux hlo nyei mienh, caux saengv-ziouv caux jien, yiem In^ndie Guoqv taux E^ti^o^bie Guoqv. Ninh mbuo fiev ziux norm-norm saengv nyei nzaangc caux fingx-fingx mienh nyei waac, yaac fiev bun Yiutai Mienh ziux ninh mbuo nyei nzaangc caux ninh mbuo nyei waac. 10Mo^nde^kai dengv Aa^haa^su^e^latv Hungh nyei mbuox fiev yaac nqaapv jienv hungh nyei buoz-ndoqv-nzaeng yienx ziouc jiu bun douc fienx mienh geh jienv maaz-siepv fungx mingh. Naaiv deix maaz se lengc jeiv yungz weic zoux hungh diex nyei gong nyei maaz.
11Naaiv zeiv sou nyei lingc gorngv hungh diex nqoi nzuih bun yiem norm-norm zingh nyei Yiutai Mienh maaih leiz gapv zunv beu ninh mbuo ganh nyei maengc. Maiv gunv haaix fingx mienh yiem haaix norm saengv dorh jienv wuoqc ginc daaih mborqv Yiutai Mienh, Yiutai Mienh maaih leiz daix ninh mbuo, mietc ninh mbuo, maiv liouh yietc dauh cuotv singx maengc. Liemh ninh mbuo nyei m'sieqv dorn caux fu'jueiv daix nzengc, yaac luv ninh mbuo nyei jaa-dingh ga'naaiv. 12Naaiv zeiv sou nyei lingc cuotv yiem Aa^haa^su^e^latv Hungh gunv nyei norm-norm saengv doix dingc daaih weic daix Yiutai Mienh wuov norm hnoi, se ziepc nyeic hlaax, ⟨Aa^ndaa hlaax,⟩ ziepc faam wuov hnoi. 13Ceu naaiv diuh hungh lingc fungx mingh taux norm-norm saengv, zunh bun fingx-fingx mienh hiuv weic bun Yiutai Mienh liuc leiz ziangx zuov taux wuov norm hnoi jaauv ninh mbuo nyei win-wangv nyei siouh.
14Fungx fienx mienh ziouc geh jienv longc zoux hungh diex nyei gong nyei maaz-siepv, gaanv jienv cuotv mingh. Wuov diuh hungh lingc yaac yiem Susaax Domh Zingh zunh cuotv.
15Mo^nde^kai zuqv jienv hungh diex nyei lui-ndaauv setv mbuov caux baeqc, ndongx jienv jiem-ningv, yaac zuqv jienv longc la'maah ndie-muonc zoux daaih nyei domh lui-luoqc, yiem hungh diex nyei nza'hmien cuotv daaih. Susaax Zingh nyei mienh njien-njien youh youh lomh nzoih a'hneiv. 16Yiutai Mienh njien-youh orn-lorqc, a'hneiv haic yaac duqv mienh taaih. 17Hungh nyei lingc zunh mingh taux haaix norm saengv haaix norm zingh, Yiutai Mienh za'gengh njien-youh orn-lorqc, mbenc nyanc mbenc hopv zoux jorm nauc nyitc. Maaih ganh fingx mienh camv nyei daaih bieqc benx Yiutai Mienh weic zuqc ninh mbuo gamh nziex Yiutai Mienh.