9

Tỗp Cũai Yuda Bữn Chớc Têq Cachĩt Cũai Ễ Táq Alới

1Chơ toâq tangái muoi chít la pái, casâi Adar, la tangái têq táq ariang chữq puo khoiq chĩc tễ nhũang chơ. Tâng tangái ki máh cũai ca tỡ ễq hữm cũai Yuda, alới ỡt canứh yoc ễ pupứt chíq nheq cũai Yuda. Ma máh cũai Yuda bán rêng hỡn tễ cũai ki. 2Máh cũai Yuda ỡt dũ vil tâng cruang nâi, alới thrũan dŏq ễ chíl loah dũ náq cũai ca ễ cachĩt tỗp alới. Dũ ntốq cu nnơi la ngcŏh cũai Yuda, cớp tỡ bữn noau khớn táq sâuq ntrớu chóq tỗp alới. 3Máh cũai arieih cớp máh cũai bữn chớc tâng dũ vil dũ ntốq, dếh máh ayững atĩ puo rachuai cũai Yuda tê, cỗ alới ngcŏh tễ chớc Mô-dacai. 4Yuaq sanua nâi chũop dũ ntốq tâng máh cruang nâi la dáng nheq tễ chớc Mô-dacai tâng dống puo. Cớp puo achỗn chớc yỗn án cỡt toâr lứq ễn.
5Cỗ ngkíq, cũai Yuda ma têq chíl loah cũai ca ễ táq alới tam mứt sâng yoc. Alới yống dau chíl cớp cachĩt chíq cũai ki. 6Ống tâng vil Susa sâng la alới cachĩt bữn 500 náq. 7-10Noap dếh muoi chít náq con samiang Haman con samiang Hamê-datha, la cũai ca kêt cũai Yuda, la alới cachĩt tê. Ma alới tỡ bữn ĩt crơng máh cũai ki. Ramứh muoi chít náq cũai samiang ki la neq: Parsan Datha, Dal-phôn, At-patha, Pôr-atha, Ada-lia, Ari-datha, Parma-sata, Ari-sai, Ari-dai, cớp Vai-satha.
11Tangái ki toâp noau atỡng yỗn puo dáng thrỗq cũai noau bữn cachĩt ỡt tâng vil Susa. 12Puo atỡng Ê-satơ neq: “Ống tâng muoi vil Susa nâi sâng, cũai Yuda bữn cachĩt 500 náq chơ, noap dếh muoi chít náq con samiang Haman. Cớp tâng máh vil canŏ́h ễn la tỡ dáng sa‑ữi maléq alới khoiq cachĩt! Sanua nâi mới atỡng yỗn cứq dáng ntrớu ễn mới yoc ễ bữn. Khân mới atỡng yỗn cứq dáng acán ntrớu mới sâng yoc ễ bữn, ki mới lứq bữn acán ki.”
13Ngkíq Ê-satơ ta‑ỡi loah puo neq: “Puo ơi! Khân anhia sâng bũi pahỡm, sễq anhia yỗn máh cũai Yuda tâng vil Susa nâi táq tâng tangái parnỡ machớng alới khoiq bữn táq tâng tangái nâi tê. Cớp sễq anhia ớn noau ayŏ́ng tacong cumuiq con samiang Haman muoi chít náq ki bân ntốq noau dốq ayŏ́ng tacong.”
14Chơ puo ớn noau táq máh santoiq ki, cớp ĩt chữq pau aloŏh ranáq nâi tâng vil Susa. Cumuiq con samiang Haman muoi chít náq, noau dững ayŏ́ng bân ntốq noau cơi ayŏ́ng tacong cũai. 15Tâng tangái muoi chít la pỗn, casâi Adar, tỗp Yuda rôm sarhống parnơi ễn tâng vil Susa, cớp alới bữn cachĩt cũai tâng vil ki 300 náq ễn, ma alới tỡ bữn pũr ĩt crơng crớu ntrớu tháng.
16Ma máh cũai Yuda ỡt tâng ntốq canŏ́h, alới rôm parnơi dŏq catáng curiaq tỗp alới bữm. Alới bữn cachĩt cũai ca ễ cachĩt alới 75,000 náq. Ma alới tỡ bữn pũr ĩt crơng crớu máh cũai ki. 17Ranáq nâi bữn cỡt tâng tangái muoi chít la pái, casâi Adar. Ma tâng tangái muoi chít la pỗn, máh cũai ca ỡt yáng tiah vil Susa, alới tỡ bữn cachĩt cũai noâng. Cớp alới táq pêl cha nguaiq bũi óh lứq.
18Ma cũai Yuda ỡt tâng vil Susa, ki alới noap tangái muoi chít la sỡng cỡt tangái rlu cha bũi, yuaq tâng tangái muoi chít la pái cớp tangái muoi chít la pỗn ki, alới cachĩt máh cũai ca ễ táq alới. Chơ alới tangứt tâng tangái muoi chít la sỡng.
19Ngkíq máh cũai Yuda ỡt tâng vil cớt, alới noap tangái muoi chít la pỗn, casâi Adar, cỡt tangái rlu táq pêl cha nguaiq bũi óh lứq. Tangái ki manoaq yỗn crơng bũi yỗn manoaq.

Tangái Purim

20Cớp Mô-dacai, án chĩc dŏq nheq máh dũ ramứh nâi tâng choâiq. Cớp án cơiq choâiq thỡ nâi yỗn máh cũai Yuda dũ náq, tỡ bữn pai cheq tỡ la yơng, chũop nheq dũ ntốq tuo cruang Pơ-sia nâi. 21Cớp án ớn yỗn tỗp alới noap tâng tangái muoi chít la pỗn cớp tangái muoi chít la sỡng, casâi Adar, cỡt tangái rlu cha bũi tâng dũ cumo. 22Máh tangái nâi cỡt tangái cũai Yuda cachĩt máh cũai ca ễ cachĩt tỗp alới, chơ ŏ́c ngua cỡt rapĩen loah ŏ́c bũi ỡn; cớp ranáq cuchĩt pứt rapĩen loah cỡt ranáq bữn tamoong. Ngkíq tỗp alới noap cớp ĩt tâng tangái nâi cỡt tangái cha bũi ỡn chỡ, cớp alới ralêq crơng manoaq yỗn manoaq, cớp yỗn cũai cadĩt hỡ.
23Ngkíq nheq máh cũai Yuda tamứng cớp táq puai santoiq Mô-dacai atỡng. Cớp ranáq cha bũi nâi cỡt phễp rit tamái tâng dũ cumo. 24Haman, la con samiang Hamê-datha tễ tŏ́ng toiq Acac, cũai par‑ũal cớp cũai Yuda, án séng chuaq tangái ễ cachĩt pupứt nheq máh cũai Yuda. (Crơng án séng ki noau amứh ‘Purim’.) Án chuaq ngê ễ cachĩt yỗn pứt muoi tarưp máh cũai Yuda. 25Ma Ê-satơ mut atỡng puo Sê-sêt, cớp puo ớn noau chĩc chữq yỗn Haman roap loah cóng án thrũan dŏq yỗn cũai Yuda. Tỗ án, dếh con samiang án muoi chít náq, noau ayŏ́ng tacong alới tâng lác aluang. 26Ngkíq noau amứh tangái rlu nâi la ‘Purim’ cỗ tễ dũ ramứh ca Mô-dacai chĩc tâng choâiq ki, cớp cỗ tễ dũ ramứh ca alới khoiq ramóh. 27Yuaq ngkíq, cũai Yuda amứh phễp rit nâi yỗn tỗp alới bữm, cớp yỗn tŏ́ng toiq alới, dếh yỗn cũai ca ễ cỡt cũai Yuda hỡ. Dũ cumo tâng bar tangái nâi alới sanhữ cớp noap táq puai níc máh santoiq Mô-dacai patâp. 28Máh cũai Yuda pruam parnơi neq: Dũ dống sũ cũai Yuda tâng dũ dỡi tamoong, tâng dũ cruang cớp dũ vil cóq sanhữ cớp noap ĩt tangái Purim toau sốt dũ dỡi cũai.
29Chơ Ê-satơ, con Abi-hêl, cớp Mô-dacai chĩc choâiq thỡ muoi liang ễn, parkhán tễ choâiq thỡ Mô-dacai chĩc tễ nhũang, la cỡt ŏ́c lứq. 30Choâiq thỡ nâi alới cơiq yỗn dũ náq cũai Yuda tâng muoi culám bar chít tapul cruang tâng cruang Pơ-sia. Án cơiq santoiq cubán yỗn bữn ŏ́c bốn puan cớp bán sũan ien khễ. 31Choâiq ki patâp yỗn alới sanhữ níc phễp rit Purim yỗn pĩeiq tangái, cớp tŏ́ng toiq alới hỡ. Cóq alới noap tangái ki machớng alới noap phễp rit tangái canŏ́h yỗn alới ót sana cớp sanhữ tangái tanúh túh coat tâng tỗp alới. Nâi la cỡt ŏ́c patâp tễ Mô-dacai cớp Ê-satơ. 32Santoiq Ê-satơ patâp tễ phễp rit Purim ki noau chĩc dŏq tâng pơ saráq.