9

Cov Yutai rhuav tshem puab cov yeeb ncuab

1Lub kaum ob hlis kws yog lub hli Antas, nub xab kaum peb lub hli hov, thaus puab yuav ua lawv le vaajntxwv tej lug nkaw hab tsaab kevcai hov, nub hov ntaag Yutai cov yeeb ncuab vaam tas puab yuav kov yeej tassws ho raug muab hloov ua nub kws cov Yutai kov yeej puab cov tshawj chim. 2Cov Yutai txhad tuaj txoos ua ke rua huv puab tej moos thoob plawg vaajntxwv Ahaxu‑ela txhua lub xeev sub txhad tua tau cov kws nrhav kev txuv puab. Tsw muaj ib tug tiv tua tau puab, tsua qhov txhua haiv tuabneeg ntshai puab heev. 3Cov thawj huv tej xeev suavdawg yog cov kws kaav tebchaws hab cov kws kaav tej xeev hab vaajntxwv cov tub teg tub taw kuj paab cov Yutai, tsua qhov puab ntshai Mauntekhai heev. 4Mauntekhai tau ua luj rua huv vaajntxwv lub tsev, hab nwg lub koob meej nrov nchaa moog thoob plawg txhua lub xeev, tsua qhov tug yawm Mauntekhai hov muaj fwjchim luj quas zug. 5Cov Yutai txhad xuas ntaaj tua yeej puab cov yeeb ncuab suavdawg hab ua kuas puam tsuaj hab ua lawv le puab lub sab rua cov kws ntxub puab. 6Huv lub nroog Xuxa cov Yutai tua hab ua kuas puam tsuaj tswb puas leej, 7hab tua tau Pasantatha hab Ntafoo hab Apatha 8hab Paulatha hab Antaliya hab Alintatha 9hab Pamatha hab Alixai hab Alintai hab Vaixatha. 10Kaum leej nuav yog Hamentatha tug tub Hamaa kws ua cov Yutai tug yeeb ncuab cov tub, tassws puab tsw lws tej hov txhua chaw.
11Nub ntawd muaj tuabneeg qha tas pes tsawg leej raug tua tuag huv lub nroog Xuxa rua vaajntxwv paub. 12Vaajntxwv has rua puj vaaj Exathaw tas, “Huv lub nroog Xuxa cov Yutai tub tua tswb puas leej hab tua Hamaa kaum leej tub. Dua le vaajntxwv lwm lub xeev sov puab ua le caag lawm. Nwgnuav koj tseed muaj tej lug taij thov daabtsw? Kuv yuav pub rua koj. Koj tej lug thov ntxwv muaj daabtsw? Kuv yuav ua kuas tav.” 13Exathaw has tas, “Yog txaus koj lub sab, thov ca cov Yutai kws nyob huv lub nroog Xuxa ua ib yaam le tsaab kevcai kws ua nub nua rua pigkig ib nub hab. Hab thov muab Hamaa kaum leej tub dai rua sau tug ncej dai cej daab.” 14Vaajntxwv kuj has kuas ua le ntawd. Muab kevcai tshaaj tawm rua huv Xuxa hab Hamaa kaum leej tub raug muab dai rua sau tug ncej dai cej daab. 15Cov Yutai kws nyob huv Xuxa tuaj txoos ua ke rua nub xab kaum plaub lub hli Antas hab tua cov tuabneeg huv Xuxa peb puas leej tassws puab tsw lws tej hov txhua chaw.

Ua kevcai Pulee

16Cov Yutai kws nyob huv vaajntxwv lwm lub xeev kuj tuaj txoos ua ke tiv thaiv puab txujsa hab dim ntawm puab cov yeeb ncuab. Puab tua cov kws ntxub puab tuag xyaa vaam tswb txeeb leej tassws puab tsw lws tej hov txhua chaw. 17Tej nuav muaj tshwm rua nub xab kaum peb lub hli Antas, nub xab kaum plaub puab su hab muab ua nub noj haus zoo sab xyiv faab.
18Mas cov Yutai kws nyob huv lub nroog Xuxa tuaj txoos ua ke rua nub xab kaum peb hab kaum plaub, hab su rua nub xab kaum tswb, hab muab ua nub kws noj haus zoo sab xyiv faab. 19Vem le nuav cov Yutai kws nyob huv tej zej zog hab lwm lub moos txhad caiv nub xab kaum plaub lub hli Antas ua nub kws noj haus zoo sab xyiv faab hab ua nub koob tsheej kws ib leeg pub tshaav ntuj rua ib leeg.
20Mauntekhai sau tej nuav ca hab xaa ntawv moog rua cov Yutai suavdawg kws nyob thoob plawg vaajntxwv Ahaxu‑ela txhua lub xeev tsw has ze los deb, 21has kuas puab caiv nub xab kaum plaub hab kaum tswb lub hli Antas rua txhua xyoo moog le, 22ua nub kws cov Yutai dim puab cov yeeb ncuab hab ua lub hli kws muab kev txhawj xeeb ntxeev ua kev zoo sab hab muab kev quaj ntsuag ntxeev ua kev luag zoo sab, hab kuas puab muab ua nub kws noj haus zoo sab xyiv faab hab ua nub kws ib leeg pub tshaav ntuj rua ib leeg hab pub tshaav ntuj rua tej pluag. 23Cov Yutai txhad has hum ua lawv le kws puab chiv ua lug lawd hab ua lawv le Mauntekhai sau moog rua puab.
24Hamentatha tug tub Hamaa kws yog tuabneeg Aka ua yeeb ncuab rua cov Yutai suavdawg tau ntaus tswvyim phem hab khov kuam Pulee ua rua puab lamswm puam tsuaj taag. 25Tassws thaus Exathaw moog cuag vaajntxwv, vaajntxwv txhad sau ntawv has kuas tej tswvyim phem kws Hamaa npaaj ua rua cov Yutai rov lug poob rua sau Hamaa lub taubhau, hab ca nwg hab nwg cov tub raug muab dai rua sau tug ncej dai cej daab. 26Vem le hov txhad hu ob peb nub hov hu ua Pulee, lawv le lu lug khov kuam Pulee. Vem yog txhua yaam kws sau rua tsaab ntawv nuav hab txhua yaam kws cov Yutai raug nuav hab txhua yaam kws tshwm lug rua puab, 27cov Yutai txhad teem tseg tas puab hab puab caaj ceg hab cov kws nrug puab koom yuav tsum caiv ob nub nuav lawv le kws sau ca hab lawv le swjhawm kws teem rua txhua xyoo moog tsw tu ncua le. 28Hab txhua yim huv txhua lub xeev hab huv txhua lub moos yuav ncu ntsoov ob nub nuav hab caiv moog taag txhua txhua tam, mas cov Yutai yuav ua nub kevcai Pulee tsw xob tso tseg le hab puab tej caaj ceg yuav tsw xob nov qaab ob nub nuav hlo le.
29Mas puj vaaj Exathaw kws yog Anpiha‑i tug ntxhais, hab Mauntekhai kws yog tuabneeg Yutai sau dua ib tsaab ntawv yom ceev tsaab ntawv kws ob kws has txug kevcai Pulee nuav. 30Hab xaa tsaab ntawv hov moog rua cov Yutai suavdawg kws nyob thoob plawg ib puas neeg nkaum xyaa lub xeev kws vaajntxwv Ahaxu‑ela kaav foom moov kuas noj qaab nyob zoo, 31hab has kuas ua nub kevcai Pulee lawv le swjhawm kws teem ca lawv le Mauntekhai kws yog tuabneeg Yutai hab puj vaaj Exathaw tau nkaw lug rua cov Yutai, ib yaam le puab tub teem ca rua puab tug kheej hab puab caaj ceg rua thaus puab yoo mov hab thaus puab quaj ntsuag. 32Puj vaaj Exathaw tsaa tej kevcai ua Pulee nuav hab muab sau ca rua huv ntawv.