9

Cov Yudais Tua Lawv cov Yeebncuab Puastsuaj tas

1Thaum txog hnub kaum peb lub kaum ob hli uas yog lub hli Adas, yog hnub uas yuav ua raws li vajntxwv tau samhwm tseg rau hauv nws tsab ntawv, thiab yog hnub uas cov Yudais cov yeebncuab cia siab hais tias lawv yuav yeej cov Yudais, tiamsis hnub ntawd cia li hloov mus ua hnub uas cov Yudais yeej lawv cov yeebncuab lawm. 2Cov Yudais thiaj tuaj sib sau ua ke tagnrho rau hauv lawv tej nroog thiab hauv txhua lub xeev uas vajntxwv kav, npaj tawmtsam cov yeebncuab uas tuaj tua lawv, thiab tsis muaj leejtwg yuav tiv tau cov Yudais li, rau qhov cov neeg uas nyob txhua txhia qhov chaw puavleej ntshai cov Yudais heev. 3Tagnrho cov nomtswv ntawm txhua lub xeev, tsis hais txhua tus tswvxeev, txhua tus tub tsavxwm, thiab tagnrho vajntxwv cov nomtswv txhua tus puavleej pab cov Yudais, vim lawv ntshai nyob tsam Maudekhais muab lawv tua povtseg. 4Maudekhais tau ua tus loj nyob hauv vajntxwv lub loog, thiab nws lub koob lub npe nrov ncha moo lug mus thoob plaws txhua lub xeev thiab Maudekhais muaj hwjchim loj zuj zus tuaj. 5Cov Yudais thiaj muab ntaj tua thiab lawv cov yeebncuab tuag tagnrho, thiab lawv ua txaus nkaus raws li lawv siab nyiam rau cov neeg uas ntxub lawv.
6Nyob hauv lub tuamceeb nroog Susas nkaus xwb cov Yudais tua lawv cov yeebncuab tuag lawm tsib puas leej txivneej. 7-10Cov neeg uas raug tua tuag tas ntawd muaj cov Yudais tus yeebncuab Hamas uas yog Hamedathas tus tub kaum leej tub nyob rau hauv, thiab lawv cov ntawd yog Pasadathas, Dalefoos, Apathas, Pulathas, Adalias, Alidathas, Pamatas, Alixais, Alidais thiab Vaixathas. Txawm li ntawd los, lawv yeej tsis huab ib yam khoom dabtsi li.
11Tib hnub ntawd muaj neeg mus qhia rau vajntxwv paub txog cov neeg uas raug tua tuag tas hauv lub tuamceeb nroog Susas saib coob npaum twg. 12Ces vajntxwv hais rau niam Vajntxwv Exethaws hais tias, “Nyob hauv lub tuamceeb nroog Susas nkaus xwb cov Yudais tua cov yeebncuab tuag lawm tsib puas leej txivneej uas yog xam Hamas kaum leej tub nrog thiab. Dua li lwm lub xeev, xyov lawv tua tuag lawm npaum twg tseem tsis tau paub! Nimno koj xav yuav dabtsi? Koj yeej yuav tau yam ntawd. Qhia rau kuv saib koj xav yuav dabtsi, kuv yuav muab kom tau rau koj.”
13Exethaws teb hais tias, “Yog haum Vajntxwv siab, tagkis, thov cia cov Yudais uas nyob hauv lub nroog Susas rov ua dua ib zaug ntxiv li uas hnub no koj tau tso cai rau lawv ua tas lawm. Thov muab Hamas kaum leej tub ntawd cov cev tuag coj mus dai rau ntawm cov ncej dai cajdab thiab.” 14Yog li ntawd, Vajntxwv thiaj samhwm kom cia li ua raws li ntawd, thiab ua ib tsab ntawv xa mus rau hauv lub nroog Susas tshaj tawm kom muab Hamas kaum leej tub ntawd coj mus dai rau ntawm cov ncej dai cajdab. 15Hnub kaum plaub uas yog lub hli Adas cov Yudais hauv lub nroog Susas thiaj sib sau ua ke thiab rov mus tua cov neeg hauv lub nroog Susas tuag peb puas leej ntxiv. Tiamsis lawv tsis huab ib yam khoom dabtsi hlo li.
16Cov Yudais uas nyob rau hauv txhua lub xeev kuj sib sau mus ua ke thiab tiv thaiv lawv cov neeg txojsia kom dim ntawm cov yeebncuab. Thiab lawv tua cov yeebncuab uas ntxub lawv tuag lawm xya caum tsib txhiab leej. Tiamsis lawv tsis huab tej khoom noj thiab lwm yam khoom hlo li. 17Tej no yog tshwm muaj rau hnub kaum peb uas yog lub hlis Adas, thiab hnub kaum plaub, lawv so thiab muab hnub ntawd ua hnub uas lawv noj haus thiab muaj kev zoo siab. 18Tiamsis cov Yudais uas nyob hauv lub nroog Susas los sib sau ua ke hnub kaum peb thiab kaum plaub tua lawv cov yeebncuab, thiab lawv so rau hnub kaum tsib, muab hnub ntawd ua hnub uas lawv noj haus thiab muaj kev zoo siab. 19Yog li ntawd, cov Yudais uas nyob hauv tej zos thiab tej nroog thiaj li so rau hnub kaum plaub uas yog lub hlis Adas ntawd. Thiab lawv thiaj li noj haus thiab ua kev lomzem zoo siab rau hnub ntawd. Lawv ib leeg coj zaub mov mus pub rau ib leeg noj.

Lub Koobtsheej Pulees

20Maudekhais muab tej xwm no sau rau hauv ntawv thiab xa mus txhua nrho rau cov Yudais uas nyob rau txhua lub xeev uas Vajntxwv Xawxes kav, tsis hais nyob deb lossis nyob ze 21kom lawv muab hnub kaum plaub thiab kaum tsib uas yog lub hlis Adas ntawm txhua lub xyoo los ua hnub so. 22Ob hnub no yog ob hnub uas cov Yudais dim ntawm lawv cov yeebncuab, thiab yog lub hli uas muab kev tu siab hloov los ua kev kaj siab thiab muab kev quaj ntsuag hloov los ua kev luag zoo siab; kom lawv nco ntsoov muab hnub ntawd ua ib hnub noj haus zoo siab, hnub ntawd lawv ib leeg coj zaub mov mus pub rau ib leeg thiab pub rau cov pluag. 23Cov pejxeem Yudais txaus siab ua raws li tsab ntawv uas Maudekhais sau xa tuaj rau lawv. Cov Yudais thiaj li niaj xyoo ua kevcai nco txog qhov uas lawv twb pib ua muaj los ntawd lawm.
24Hamedathas tus tub Hamas uas yog Ankas tus xeebntxwv uas yog cov Yudais tus yeebncuab tau tuav tswvyim yuav muab cov Yudais tua povtseg, nws thiaj rho ntawv xam hnubnyoog (uas lawv hu ua “Pulees,”) yuav muab cov Yudais tua kom tu noob. 25Tiamsis Exethaws mus thov vajntxwv, vajntxwv thiaj sau ntawv samhwm kom muab Hamas tej tswvyim uas tuavhauv ua phem rau cov Yudais ntawd tig rov los raug nws. Yog li ntawd, nws thiab nws cov tub thiaj li raug muab dai cajdab tas. 26Twb yog vim li no lawv thiaj muab ob hnub so ntawd hu ua Pulees, txhais hais tias, “rho ntawv.” Rau qhov yog Maudekhais tsab ntawv thiab txhua yam uas muaj tshwmsim rau cov Yudais, 27Cov Yudais thiaj muab zaj no los ua ib txoj kevcai rau lawv, lawv tej xeebntxwv thiab txhua tus neeg uas tau los kiav xeem ua neeg Yudais lawm coj kom yuav tsum tau niaj xyoo muab ob hnub no los ua ob hnub so raws li uas Maudekhais tau hais tseg cia lawm. 28Qhov no yuav ua rau cov Yudais nco ntsoov ob hnub uas ua koobtsheej Pulees no mus txhua tiam, txhua yim neeg, txhua lub xeev thiab txhua lub nroog, yuav nco ntsoov thiab coj txoj kevcai no mus ibtxhis li.
29Ces niam Vajntxwv Exethaws uas yog Anpihais tus ntxhais, thiab Maudekhais thiaj sau dua ib tsab ntawv lees paub tsab ntawv uas Maudekhais xub sau lawm, kom nco ntsoov ua kevcai Pulees. 30Maudekhais thiaj muab tsab ntawv no xa mus rau cov Yudais txhua tus, xa mus thoob plaws ib puas nees nkaum xya lub xeev hauv tebchaws Pawxias uas Vajntxwv Xawxes kav thiab foom koob hmoov rau cov Yudais kom muaj kev thajyeeb thiab tau zoo nyob kaj siab lug, 31thiab kom coj txoj kevcai ua koobtsheej Pulees raws li lub caij lub nyoog uas lawv twb tau teem tseg raws li uas Maudekhais uas yog neeg Yudais thiab niam Vajntxwv Exethaws tau samhwm rau cov Yudais; thiab coj raws li txoj kevcai yoo mov thiab txoj kevcai quaj ntsuag uas nkawd tau teem tseg rau nkawd thiab nkawd tej xeebntxwv lawm. 32Txoj kevcai koobtsheej Pulees uas Exethaws tau samhwm kom muaj ntawd, tau muab teev tseg cia rau hauv thooj ntawv lawm.