9

Phung Yuđa Bi Rai Phung Roh Diñu

1Hlăm mlan pluh dua, jing mlan Adar, ti hruê pluh tlâo mlan anăn, tơdah klei mtao mtă leh anăn klei bhiăn ñu giăm bi sĭt leh, ti hruê phung roh hŏng phung Yuđa čang hmăng mâo klei dưi kiă kriê digơ̆, ƀiădah klei anăn bi mlih hĕ sa hruê phung Yuđa mâo klei dưi kiă kriê phung roh diñu, 2phung Yuđa bi kƀĭn hlăm ƀuôn diñu tar ƀar jih jang boh čar Mtao Asuêrus čiăng ngă kơ phung duah klei jhat kơ digơ̆. Amâo mâo pô ôh dưi bi kdơ̆ng hŏng digơ̆, kyuadah klei huĭ kơ digơ̆ truh leh kơ jih jang phung ƀuôn sang. 3Jih jang phung khua čar, phung khua dĭng ktang, phung khua kiă kriê, leh anăn phung khua kơ mtao msĕ mơh đru phung Yuđa, kyua klei diñu huĭ kơ Y-Môrdêkai. 4Kyuadah Y-Môrdêkai jing prŏng hlăm sang mtao, leh anăn klei hing ang ñu nao tar ƀar jih jang boh čar; kyuadah Y-Môrdêkai anăn đĭ jing prŏng hĭn nanao. 5Snăn phung Yuđa koh jih jang phung roh diñu hŏng đao gưm, bi mdjiê, bi rai digơ̆, leh anăn ngă tui si diñu čiăng kơ phung bi êmut kơ diñu. 6Hlăm ƀuôn Susa, ƀuôn akŏ phung Yuđa bi mdjiê leh anăn bi rai êma êtuh čô êkei, 7leh anăn bi mdjiê msĕ mơh Y-Parsandatha, Y-Dalphôn, Y-Aspatha, 8Y-Pôratha, Y-Adalia, Y-Aridatha, 9Y-Parmasta, Y-Arisai, Y-Aridai, leh anăn Y-Waisatha, 10phung pluh čô anak êkei Y-Haman čô Y-Hamadatha, pô roh hŏng phung Yuđa. Ƀiădah diñu amâo plah mă dŏ dô ôh.
11Ti hruê anăn ênoh phung arăng bi mdjiê leh hlăm ƀuôn Susa, ƀuôn akŏ arăng hưn kơ mtao. 12Mtao lač kơ Mtao Mniê H'Êsther, “Hlăm ƀuôn Susa, ƀuôn akŏ phung Yuđa bi mdjiê leh êma êtuh čô êkei, leh anăn wăt pluh čô anak êkei Y-Haman. Snăn ya diñu ngă leh hlăm anôk mkăn hlăm čar mtao! Ară anei ya klei ih čiăng akâo? Kâo srăng brei kơ ih. Leh anăn ya klei mkăn ih lŏ čiăng? Kâo srăng bi truh klei anăn.” 13H'Êsther lač, “Tơdah mtao mĭn jăk, brei phung Yuđa dôk hlăm ƀuôn Susa dưi lŏ ngă mơh hruê mgi tui si klei bhiăn hruê anei. Leh anăn brei arăng ruôt hĕ phung pluh čô anak êkei Y-Haman ti anôk ruôt.” 14Snăn mtao mtă brei arăng ngă klei anăn; arăng brei sa klei mtă hlăm ƀuôn Susa, leh anăn arăng ruôt hĕ phung pluh čô anak êkei Y-Haman. 15Phung Yuđa dôk hlăm ƀuôn Susa bi kƀĭn msĕ mơh ti hruê pluh pă mlan Adar, leh anăn bi mdjiê tlâo êtuh čô êkei hlăm ƀuôn Susa; ƀiădah diñu amâo plah mă dŏ dô ôh.

Klei Huă Mnăm Purim

16Phung Yuđa mkăn dôk hlăm jih čar mtao bi kƀĭn msĕ mơh čiăng mgang klei hdĭp diñu, leh anăn mâo klei tlaih mơ̆ng phung roh diñu, leh anăn bi mdjiê kjuh pluh êma êbâo čô phung bi êmut kơ diñu. Ƀiădah diñu amâo plah mă dŏ dô ôh. 17Klei anăn truh ti hruê pluh tlâo mlan Adar, ti hruê pluh pă diñu mdei, leh anăn mjing gơ̆ sa hruê klei huă mnăm mơak mñai. 18Ƀiădah phung Yuđa dôk hlăm ƀuôn Susa bi kƀĭn ti hruê pluh tlâo leh anăn hruê pluh pă, leh anăn mdei ti hruê pluh êma, mjing hruê anăn sa hruê huă mnăm mơak mñai. 19Kyua anăn phung Yuđa dôk hlăm jih jang ƀuôn điêt, phung dôk hlăm ƀuôn amâo mâo mnư̆ hdơr pioh hruê pluh pă mlan Adar jing sa hruê klei mơak mñai huă mnăm, leh anăn hruê knăm, sa hruê diñu bi mơĭt mnơ̆ng jăk hĭn hdơ̆ng diñu.
20Y-Môrdêkai čih pioh jih klei anăn leh anăn mơĭt hră kơ jih jang phung Yuđa dôk hlăm jih jang boh čar Mtao Asuêrus, giăm wăt kbưi, 21mtă kơ diñu brei diñu hdơr pioh hruê pluh pă mlan Adar leh anăn hruê pluh êma mlan anăn msĕ mơh, grăp thŭn, 22jing hruê phung Yuđa mâo klei tlaih mơ̆ng phung roh diñu, leh anăn jing mlan bi mlih klei ênguôt mbliư̆ jing klei mơak mñai, leh anăn mơ̆ng klei kơŭ kyăm mbliư̆ jing hruê mdei; čiăng kơ diñu mjing hruê anăn hruê knăm mơak mñai, hruê bi mơĭt mnơ̆ng jăk hĭn hdơ̆ng diñu, leh anăn myơr kơ phung ƀun ƀin.
23Snăn phung Yuđa hlŏng ngă nanao, tui si klei Y-Môrdêkai čih leh kơ diñu. 24 Kyuadah Y-Haman êkei Agak, anak êkei Y-Hamadatha, pô roh hŏng jih jang phung Yuđa, trông čhai leh čiăng bi rai phung Yuđa leh anăn ngă leh klei mđăo Pur čiăng bi rai leh anăn bi luč digơ̆. 25Ƀiădah tơdah H'Êsther hriê ti anăp mtao, ñu mtă hŏng hră čih čiăng kơ klei jhat Y-Haman mĭn ngă kơ phung Yuđa srăng lŏ wĭt kơ boh kŏ gơ̆ pô, leh anăn čiăng kơ gơ̆ leh anăn phung anak êkei gơ̆ arăng srăng ruôt ti anôk ruôt. 26Kyua anăn arăng pia hruê anăn Purim tui si boh blŭ Pur. Snăn kyua jih jang klei čih leh hlăm hră anăn leh anăn jih klei digơ̆ bi tuôm leh hlăm klei anăn, leh anăn jih klei truh kơ digơ̆ leh, 27phung Yuđa mtă, mă tŭ kơ digơ̆ pô, kơ phung anak čô digơ̆, leh anăn kơ jih jang hlei phung bi mguôp mbĭt hŏng digơ̆, čiăng kơ amâo kƀah ôh digơ̆ hdơr pioh dua hruê anăn tui si klei čih leh, leh anăn tui si yan bi kčah leh grăp thŭn, 28čiăng kơ arăng hdơr pioh hruê anăn hlăm jih jang ênuk, grăp găp djuê, grăp boh čar, leh anăn grăp boh ƀuôn, leh anăn čiăng kơ hruê Purim anăn arăng amâo srăng wơr bĭt ôh ti krah phung Yuđa, kăn hruê klei bi hdơr anei mdei hĕ rei ti krah phung anak čô digơ̆.
29Leh anăn Mtao Mniê H'Êsther, anak mniê Y-Abihêl leh anăn Y-Môrdêkai, êkei Yuđa čih hŏng jih klei dưi bi sĭt hră tal dua djŏ kơ Purim. 30Y-Môrdêkai mơĭt hră kơ jih jang phung Yuđa, kơ sa êtuh dua pluh kjuh boh čar hlăm ƀuôn ala mtao Asuêrus, hŏng boh blŭ klei êđăp ênang leh anăn klei sĭt nik, 31čiăng kơ hruê Purim anăn arăng srăng bi hdơr pioh ti yan bi kčah leh, tui si Y-Môrdêkai êkei Yuđa leh anăn Mtao Mniê H'Êsther mtă leh kơ phung Yuđa, leh anăn tui si diñu mtă leh kơ diñu pô leh anăn kơ phung anak čô diñu, djŏ kơ klei kăm ƀơ̆ng huă leh anăn klei kơŭ kyăm. 32Klei Mtao Mniê H'Êsther mtă bi kjăp klei bhiăn anăn kơ Purim, arăng čih pioh leh hlăm sa pŏk hră.