10

Yawmsaub lub hwjchim uas ci ntsa iab tawm hauv lub tuam tsev

1Kuv tsa muag ntsia saum lub qab ntuj uas khwb cov Khelunpee ntawd taubhau ua ciav muaj ib yam tshwm los zoo li qe zeb phaithu tsamxem, zoo yuav thooj li lub zwm txwv. 2Vajtswv hais rau tus txivneej uas hnav ntaub mag ntawd tias, “Cia li nkag mus rau hauv nruab nrab cov log tsheb kiv kiv uas nyob hauv cov qab Khelunpee. Cia li xuas tes yawm cov ncaig taws uas tseem kub hauv nruab nrab cov Khelunpee thiab coj mus w rau saum lub nroog.” Mas tus ntawd kuj nkag mus tab meeg kuv ntsia ntsoov. 3Thaum tus txivneej ntawd nkag mus, cov Khelunpee sawv ntawm lub tuam tsev sab nrad. Mas huab los laum puv nkaus lub tuam tsev lub tshav puam sab hauv. 4Mas Yawmsaub lub hwjchim uas ci ntsa iab kuj tawm ntawm cov Khelunpee mus rau ntawm lub qhov rooj tuam tsev, mas huab laum puv nkaus lub tuam tsev chav hauv nruab nrab, thiab Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus lub tshav puam sab hauv. 5Txawm yog cov uas nyob lub tshav puam sab nraud los kuj hnov cov Khelunpee kooj tis lub suab nrov, ib yam li Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub suab hais lus.
6Thaum nws hais rau tus txivneej uas hnav ntaub mag hais tias, “Cia li muab hluavtaws hauv nruab nrab cov log tsheb kiv kiv uas nyob hauv nruab nrab cov Khelunpee,” tus txivneej ntawd nkag mus sawv ntawm ib sab ib lub log tsheb. 7Ib tug Khelunpee txawm cev loo tes mus rau hauv cov hluavtaws uas nyob hauv nruab nrab cov Khelunpee, muab hluavtaws los cev rau tus uas hnav ntaub mag ntawd txhais tes, ces tus ntawd txawm txais cov hluavtaws ntawd tawm mus lawm. 8Saib mas zoo li hauv cov Khelunpee qab phab tis muaj ib txhais tes thooj li tes neeg.
9Kuv tsa muag ntsia mas pom muaj plaub lub log tsheb nyob ib sab ntawm cov Khelunpee, ib tug muaj ib lub log. Saib cov log tsheb mas ci zoo yam nkaus li tej qe zeb hlaws ntsuab lam lug. 10Cov log tsheb ntawd zoo li uas hais no, plaub lub log tsheb zoo ib yam nkaus, plaub lub log tsheb zoo li nyias muaj nyias ib lub log muab nruab sib ris. 11Thaum yuav mus rau sab twg kuj cia li mus tau rau plaub fab tsis txog tig li. Yog ib lub log mus rau tom hauv ntej lwm lub log kuj mus raws qab tsis txog tig li. 12Lawv lub cev lub nrob qaum tej tes tej kooj tis thiab lawv plaub lub log tsheb puavleej muaj qhov muag thoob plaws. 13Cov log tsheb ntawd kuv hnov luag hu tias “log tsheb uas kiv kiv.” 14Txhua tus muaj plaub lub ntsej muag, lub ntsej muag ib yog Khelunpee, lub ntsej muag ob yog neeg, lub ntsej muag peb yog tsov ntxhuav, lub ntsej muag plaub yog dav.
15Cov Khelunpee kuj sawv ya mus. Yog tej tsiaj ciaj sia uas kuv txeev pom ntawm ntug dej Khenpa. 16Thaum cov Khelunpee mus, cov log tsheb kuj raws ib sab mus thiab. Thaum cov Khelunpee nthuav tis ya tawm hauv ntiajteb lawm, cov log tsheb ntawd kuj tsis tig ntawm lawv mus. 17Thaum cov Khelunpee nres, cov log tsheb kuj nres, thaum cov Khelunpee sawv ya cov log tsheb kuj sawv ya ua ke mus, rau qhov cov tsiaj tus plig nyob hauv cov log tsheb.
18Yawmsaub tus hwjchim uas ci ntsa iab txawm tawm ntawm lub qhov rooj tuam tsev mus nyob saum cov Khelunpee. 19Cov Khelunpee kuj nthuav tis ya nce hauv av mus tab meeg kuv ntsia ntsoov, cov log tsheb uas nyob ib sab kuj mus ua ke thiab. Lawv nres rau ntawm Yawmsaub lub tuam tsev lub qhov rooj uas nyob sab hnub tuaj. Cov Yixayee tus Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab nyob saum cov Khelunpee ntawd.
20Cov Khelunpee no yog cov tsiaj ciaj sia uas kuv txeev pom nyob hauv qab cov Yixayee tus Vajtswv ntawm ntug dej Khenpa. Thiab kuv paub tias lawv yog Khelunpee. 21Txhua tus muaj plaub lub ntsej muag thiab muaj plaub phab tis, thiab hauv cov qab tis ntawd muaj ib yam zoo li neeg txhais tes. 22Hais txog lawv lub ntsej muag zoo li cas, yeej zoo li cov ntsej muag uas kuv txeev pom ntawm ntug dej Khenpa. Txhua tus tawm ncaj nraim ntawm nws xubntiag mus.